Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3394. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo posledic neurja v letu 1996 (ZZSO96), stran 5059.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo posledic neurja v letu 1996 (ZZSO96)
Razglašam zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo posledic neurja v letu 1996 (ZZSO96), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. oktobra 1996.
Št. 001-22-111/96
Ljubljana, dne 21. oktobra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC PLAZENJA TAL V LETIH 1995 IN 1996 TER ZA ODPRAVO POSLEDIC NEURJA V LETU 1996 (ZZSO96)
1. člen
S tem zakonom se zagotavlja pomoč Republike Slovenije ter določa njena uporaba pri sanaciji škode, povzročene s plazenjem tal v letih 1995 in 1996 (v nadaljnjem besedilu: plazovi) in sanaciji škode, povzročene z neurjem, poplavo, točo in viharjem v letu 1996 (v nadaljnjem besedilu: neurje), ki je prizadelo širše območje Republike Slovenije.
2. člen
Sredstva za sanacijo škode, povzročene s plazovi in sanacijo škode, povzročene z neurjem, se zagotovijo iz stalne proračunske rezerve proračuna Republike Slovenije v višini 1.300,000.000 tolarjev, od tega za:
– sanacijo škode, povzročene s plazovi 400,000.000 tolarjev,
– sanacijo škode, povzročene z neurjem 900,000.000 tolarjev.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo skladno s predpisi na področju financiranja javne porabe.
3. člen
Sredstva po tem zakonu se zagotovijo:
– občinam:
za sanacijo škode, povzročene s plazovi ter sanacijo škode, povzročene z neurjem, na področju kmetijstva, lokalne infrastrukture in dejavnosti lokalnega pomena v višini 1.000,000.000 tolarjev;
– Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo):
za sanacijo škode, povzročene z neurjem na področju vodnega gospodarstva v višini 300.000 tolarjev.
Višino pomoči posameznim prizadetim občinam določi Vlada Republike Slovenije.
Sredstva po tem zakonu se zagotovijo brez obveznosti vračanja.
4. člen
Sredstva po tem zakonu se dodelijo občinam in pristojnemu ministrstvu po predložitvi začasnega programa sanacije oziroma programa sanacije, ki ga potrdi državna komisija za sanacijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije.
Posamezni občini oziroma ministrstvu dodeli sredstva za sanacijo komisija s sklepom, s katerim določi namen uporabe.
5. člen
Namensko uporabo sredstev po tem zakonu nadzoruje komisija.
Za namensko uporabo dodeljenih sredstev za sanacijo škode, povzročene s plazovi in neurjem, je odgovoren župan oziroma minister.
6. člen
Aktiviranje sredstev po tem zakonu, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije in sklepa državne komisije, opravi Ministrstvo za finance.
Za zavarovanje nakazila oziroma vračila nenamensko uporabljenih sredstev po tem zakonu občine izročijo Ministrstvu za finance bianco akceptni nalog in akceptno izjavo pred nakazilom sredstev za sanacijo.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-09/96-8/1
Ljubljana, dne 11. oktobra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost