Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3426. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za gradnjo vodovoda Beltinci-Lipa, stran 5090.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85), zakona o lokalni samoupravi in statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 15. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o sprejetju lokacijskega načrta za gradnjo vodovoda Beltinci–Lipa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu z dolgoročnim planom Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000, družbenim planom Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 in prostorskimi ureditvenimi pogoji za ravninski del Občine Murska Sobota, se sprejme lokacijski načrt za vodovod Beltinci–Lipa.
Lokacijski načrt je izdelal Atelje RPS Murska Sobota d.o.o. pod številko projekta LN-19/96 v juliju 1996.
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
A – SPLOŠNI DEL
B – TEKSTUALNI DEL
C – SOGLASJA, MNENJA, SMERNICE
D – GRAFIČNI DEL
1. Izrez iz PUP                  M 1 : 5000
2. Kopija katastrskega načrta k. o. Beltinci M 1 : 2500
3. Kopija katastrskega načrta k. o. Lipa M 1 : 2500
4. Obstoječi komunalni vodi k. o. Beltinci M 1 : 2500
5. Obstoječi komunalni vodi k. o. Lipa M 1 : 2500
6. Trasa in zakoličba k. o. Beltinci M 1 : 2500
7. Trasa in zakoličba k. o. Lipa M 1 : 2500
II. POTEK TRASE
3. člen
Trasa vodovoda Beltinci – Lipa:
poteka od obstoječega črpališča v Beltincih (parc. št. 243/3, k. o. Beltinci), kjer se priključi na vodovodno omrežje in poteka južno od poljske poti (parc. št. 3937) in nato ob severnem robu te poti in preko kmetijskih zemljišč do lokalne ceste Beltinci – Lipa, kjer se preusmeri in poteka ob severnem robu ceste (v odmiku 1,5 m od cestnega sveta) v robu kmetijskih zemljišč do naselja Lipa. Pred nasejem Lipa prečka cesto in poteka po poljski poti (parc. št. 3346, k. o. Lipa) izven naselja, do vaškega črpališča Lipa.
III. PRIPRAVA ZEMLJIŠČ
4. člen
Zemljišča na trasi vodovoda je potrebno pripraviti v širini 8–10 m, kar je odvisno od dimenzij in globine polaganja cevi.
Širina pripravljenega zemljišča je lahko manjša, če to zahteva situacija na terenu (odmiki od objektov, ogroženost drugih infrastrukturnih objektov in podobno).
5. člen
Pri izkopih je potrebno na celi dolžini trase vodovoda, obvezno deponiranje humusnega sloja, ki se uporabi pri zasipavanju kanalov oziroma saditvah.
IV. NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
6. člen
Do realizacije lokacijskega načrta ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z lokacijskim načrtom niso dovoljeni.
Po izgradnji vodovoda, mora namembnost vseh zemljišč na trasi, ostati enaka kot je bila pred začetkom del.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
7. člen
Cevi vodovoda morajo biti položene tako, da ne ogrožajo drugih infrastrukturnih vodov, oziroma teme cevi minimalno 1 m pod nivojem terena, oziroma 1,20 m na kmetijskih zemljiščih.
8. člen
Po končani gradnji se mora okolica na celotnem poteku trase primerno urediti, oziroma tako, kot je bila le-ta pred začetkom gradnje.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE ZEMLJIŠČ
9. člen
Na odsekih trase, kjer se predvideno vodovodno omrežje približa drugim infrastrukturnim objektom in napravam, je nujno upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij za posamezne infrastrukturne objekte in naprave.
10. člen
Vsa križanja z drugimi infrastrukturnimi napravami morajo biti projektirana in izvedena v skladu z ustreznimi predpisi in standardi oziroma tako kot to določijo pristojni upravljalci.
Investitor je pri predmetni gradnji dolžan zagotoviti občasen nadzor pristojnih upravljalcev posameznih infrastrukturnih naprav.
11. člen
Na mestih, kjer bi predmetna gradnja ogrožala obstoječe vodnjake ali druge vire preskrbe s pitno vodo, je potrebno zagotoviti zaščito le-teh, oziroma jih na stroške investitorja sanirati, če pride do kakršnih koli poškodb ali drugih negativnih vplivov.
12. člen
Pred pričetkom gradnje je potrebno z geomehanskimi raziskavami ugotoviti stabilnost terena in določiti potrebne ukrepe, s ciljem preprečevanja eventualnih poškodb cevovoda oziroma vodovodnih inštalacij.
13. člen
Gradbena dela se morajo izvajati izven vegetacijske sezone, oziroma tako, da ne prihaja do nepotrebnega uničevanja poljščin. Izjemoma se lahko gradbena dela izvajajo v vegetacijski sezoni, vendar vedno z ustreznim soglasjem lastnika zemljišča.
Pred začetkom del je investitor dolžan na primeren način obvestiti lastnike zemljišč, in sicer najmanj 30 dni pred začetkom del.
VII. UKREPI ZA PREPREČITEV NEGATIVNIH VPLIVOV
14. člen
Komunalne odpadke, ki nastanejo na območju gradnje vodovoda je zbirati v primerne posode in odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov.
Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji vodovoda, je treba zbirati in odvažati v predelavo.
15. člen
Skladiščenje naftnih derivatov je treba organizirati v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanjem podtalnice.
16. člen
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti določene z ustrezno stopnjo zahtevnosti. Če se ugotovi preseganje maksimalno dovoljenih vrednosti, je investitor dolžan urediti protihrupno zaščito proti stanovanjski coni.
17. člen
Pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije (PGD, PZI) je potrebno upoštevati vse vodnogospodarske pogoje in soglasja, ki so sestavni del lokacijskega načrta.
VIII. FAZNOST IZVAJANJA
18. člen
Realizacija lokacijskega načrta je možna v eni fazi ali v več fazah, če so le-te usklajene s faznostjo gradnje vodovodnega omrežja.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
19. člen
Investitor je dolžan zagotoviti vse varstveno tehnične ukrepe, ki jih predpišejo pooblaščeni organi in organizacije oziroma vse ukrepe, ki jih določa odlok o sprejetju lokacijskega načrta.
X. TOLERANCE
20. člen
Tolerance pri izvedbi vodovoda so možne le v primeru, da to ne ogroža drugih infrastrukturnih objektov in naprav, oziroma le na podlagi ustreznega dovoljenja pooblaščenega upravljalca.
XI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Lokacijski načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri upravni enoti Murska Sobota in sedežu Občine Beltinci.
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Uprava inšpekcijskih služb.
23. člen
Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-10/96
Beltinci, dne 15. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost