Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3452. Zakon o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v zapiranju (ZUSFPE), stran 5131.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v zapiranju (ZUSFPE)
Razglašam zakon o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v zapiranju (ZUSFPE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. oktobra 1996.
Št. 001-22-113/96
Ljubljana, dne 23. oktobra 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O UKREPIH ZA SANACIJO FINANČNEGA POLOŽAJA PODJETIJ S PODROČJA ELEKTROGOSPODARSTVA IN RUDNIKOV RJAVEGA PREMOGA V ZAPIRANJU (ZUSFPE)
1. člen
Republika Slovenija bo podjetjem s področja elektrogospodarstva omogočila sanacijo njihovega finančnega položaja in postopno doseganje ciljev, opredeljenih v resoluciji o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Uradni list RS, št. 9/96), z naslednjimi ukrepi:
– s konverzijo terjatev Republike Slovenije, nastalih z izpolnitvijo poroštvenih obveznosti na podlagi zakona o jamstvu Republike Slovenije za najetje kreditov in izdajo obveznic za ekološke in energetske projekte (Uradni list RS, št. 38/92) in zakona o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Nuklearne elektrarne Krško, Termoelektrarne Šoštanj, Termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana (Uradni list RS, št. 60/95) v kapitalske vložke,
– z odobritvijo poroštev Republike Slovenije za kredite, ki jih bodo podjetja s področja elektrogospodarstva najela za restrukturiranje neodplačanega dela obveznosti iz naslova posojil, za katera je Republika Slovenija na podlagi zakonov iz prejšnje alinee in zakona o jamstvu Republike Slovenije za najete kredite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica (Uradni list RS, št. 36/93) dala poroštvo,
– z odobritvijo poroštev Republike Slovenije za kredite, ki jih bodo podjetja s področja elektrogospodarstva najela za restrukturiranje obveznosti iz naslova kreditov, odobrenih na podlagi sredstev, za katere je Republika Slovenija prevzela obveznosti vračila s 3. členom sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije o prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (Uradni list RS, št. 44/96 – Mednarodne pogodbe št. 11),
– z odobritvijo poroštev Republike Slovenije za kredite, najete na podlagi 2. člena zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95), s katerimi je bila realizirana konverzija prenešenih obveznosti Rudnikov rjavega premoga Slovenije p.o. na novoustanovljene rudnike v zapiranju Zagorje, Senovo, Kanižarica,
– z odobritvijo poroštev Republike Slovenije za kredite, najete za restrukturiranje neodplačanega dela obveznosti iz odloka o določitvi obveznosti Socialistične Republike Slovenije do Ljubljanske banke, Ljubljana, v zvezi z njenimi obveznostmi za izgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in Termoelektrarne Šoštanj IV (Uradni list SRS, št. 13/74 in 39/74).
2. člen
Restrukturiranje obveznosti po tem zakonu pomeni:
– najemanje kreditov za predčasno odplačilo obstoječih kreditov (novi krediti),
– spremembo pogojev odplačila obstoječih kreditov (reprogramiranje),
– najemanje kreditov za poplačilo prevzetih kratkoročnih zapadlih obveznosti Rudnikov rjavega premoga Slovenije p.o. po delitveni bilanci na dan 31. 12. 1995.
3. člen
Republika Slovenija spremeni v podjetjih dolžnikih v kapitalski vložek svoje terjatve iz prve alinee 1. člena tega zakona, ki so nastale do dneva uveljavitve tega zakona.
Poleg tega bo Republika Slovenija dokapitalizirala podjetja s področja elektrogospodarstva, navedena v 1. členu tega zakona, tudi za višino že plačanih glavnic in obresti v letu 1996, ki jih je za obveznosti iz 1. člena tega zakona plačala Republika Slovenija in nato izterjala na podlagi regresnega zahtevka, ki ga je imela do podjetij.
4. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti podjetij s področja elektrogospodarstva iz naslova kreditov, najetih za restrukturiranje obveznosti iz 1. člena tega zakona, pod naslednjimi pogoji:
– restrukturiranje mora vključevati najmanj osemnajstmesečni odlog odplačila glavnice,
– obrestne mere novih kreditov ne smejo biti višje od obrestnih mer kreditov, ki se restrukturirajo,
– višina glavnic novih kreditov mora biti enaka znesku neplačanih obveznosti po kreditih, ki se nadomeščajo,
– dokončna dospelost novih obveznosti ne sme biti krajša od dokončne dospelosti kreditov, ki se restrukturirajo,
– višina glavnic novih kreditov mora biti enaka znesku prevzetih obveznosti po delitveni bilanci Rudnikov rjavega premoga Slovenije p.o. na dan 31.12.1995; dinamika vračil kreditov mora biti usklajena s planirano dobo zapiranja rudnikov,
– zavarovanje upnikovih terjatev iz novih kreditov mora biti urejeno s pogodbo, ki jo skleneta upnik in dolžnik.
Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost, pridobi pravico do povračila izplačanih zneskov in stroškov, ki so ji v zvezi s tem nastali.
5. člen
Republika Slovenija bo svoje terjatve do Nove Ljubljanske banke, d.d., nastale z izpolnitvijo obveznosti, prevzetih s sporazumom iz tretje alinee 1. člena tega zakona, uskladila s pogoji kreditov za restrukturiranje obveznosti iz prejšnjega člena.
6. člen
Poroštvene pogodbe z upniki sklene minister, pristojen za finance, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz 4. člena tega zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 431-01/96-8/1
Ljubljana, dne 15. oktobra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost