Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3447. Odlok o poslovnih prostorih v Občini Postojna, stran 5126.

Na podlagi 4. člena zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je Občinski svet občine Postojna na seji, dne 19. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o poslovnih prostorih v Občini Postojna
1. člen
S tem odlokom se določa uporaba poslovnih prostorov v mestu Postojna in v ostalih naseljih Občine Postojna. Z namenom, da bi se dosegla načrtna in smotrna uporaba poslovnih prostorov za ustrezne dejavnosti in da bi se neizkoriščeni kletni in ostali prostori aktivirali in namenili za ustrezne poslovne dejavnosti, se s tem odlokom določi, katere vrste poslovnih dejavnosti se v določenih delih mesta in naselij ne smejo izvajati.
2. člen
V območju mesta Postojna, ki obsega predel, omejen z naslednjimi ulicami: Titov trg, Trg padlih borcev, Tržaška cesta, Ljubljanska cesta, Jamska cesta, Kolodvorska cesta, Ulica 1. maja, Kraigherjeva ulica, Kidričevo naselje, Vojkova ulica, Gregorčičev drevored, Prešernova ulica, Ulica Prekomorskih brigad, Pretnerjeva ulica, Stjenkova ulica, Kajuhova ulica, Rožna ulica, Pivška ulica, Cesta v Staro vas, Cankarjeva ulica, Cesta na Kremenco, Erazmova ulica, Ulica Franca Smrduja, Ulica Dolomitskega odreda, Ulica IX. korpusa, Kettejeva ulica, Štihova ulica, Župančičeva ulica, Kraška ulica, v območju naselja Prestranek, ki obsega predel omejen z Ulico 25. maja, Ulico Ivana Vadnala in Ulico Padlih borcev, se poslovni prostori v pritličju stavb ne smejo uporabljati za skladišča, obratovalnice proizvodnega značaja ter tiste storitvene obratovalnice, ki pri obratovanju povzročajo škodljive emisije v okolje in povzročajo prevelik hrup. Izjema so priročna skladišča v neposredni bližini prodajaln na drobno in obratovalnic.
V preostalem delu mesta in naselij se poslovni prostori smejo uporabljati za obratovalnice proizvodnega značaja le, če ne presegajo normativov, ki določajo maksimalno dovoljene ravni škodljivih emisij v okolje za stanovanjska naselja.
Pogoji za opravljanje dejavnosti po prejšnjem odstavku se ugotavljajo v posebnih upravnih postopkih za pridobitev odločbe o lokacijskem dovoljenju (lokacijskih postopkih).
3. člen
V času turistične sezone se na območju celotne Občine Postojna v soglasju s pristojnim občinskim oziroma upravnim organom, opravlja dejavnosti tudi na zunanjih površinah pred poslovnimi prostori, kjer so za to dane prostorske možnosti s tem, da ne bo moteno gibanje mimoidočih in ne bo motečih vplivov na bližnje stanovanjske hiše.
4. člen
V poslovnih prostorih v vseh ostalih ulicah in naseljih, ki niso navedeni v 2. členu, se lahko opravljajo vse vrste poslovnih dejavnosti, razen v ožjih centrih oziroma najbolj zgoščeno pozidanih območjih, kjer se poslovni prostori ne smejo uporabljati za obratovalnice proizvodnega značaja, ki presegajo maksimalno dovoljeno raven škodljivih emisij v okolje in povzročajo prevelik hrup.
Pogoji za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka se ugotavljajo v posameznih lokacijskih postopkih.
5. člen
Z urbanistično prostorskimi dokumenti in ureditvenimi načrti za posamezne dele mesta in ostala naselja v občini, morajo biti opredeljene možnosti lociranja poslovnih prostorov za storitvene dejavnosti za potrebe občanov.
6. člen
Pri oddaji poslovnih prostorov v lasti Občine Postojna posameznim interesentom, mora pristojni organ upoštevati določbe tega odloka in predlog o razvrstitvi obrtnih dejavnosti glede na razvitost in potrebe občine.
Poslovni prostori v zasebni lasti se lahko oddajo v najem le pod pogoji, ki so navedeni v tem odloku.
7. člen
Prednost pri oddaji poslovnih prostorov imajo:
a) deficitarne obrtne dejavnosti: kovaštvo, mehanika koles, tapetništvo, ročno in strojno pletiljstvo, čevljarstvo, izdelovanje turističnih spominkov ter pranje in likanje perila in obleke;
Deficitarne dejavnosti so tiste obrtne dejavnosti, katerih ni dovolj v občini Postojna, so pa nujno potrebne za zadovoljevanje potreb občanov.
b) prednostne dejavnosti: steklarstvo, avtomehanika in popravilo poljedeljskih strojev, avtokleparstvo, popravilo in vzdrževanje izdelkov precizne mehanike, urarstvo, strojno ključavničarstvo, kovinostrugarstvo, stavbno kleparstvo, elektromehanika za gospodinjske stroje in aparate, popravilo in vzdrževanje radijskih, televizijskih aparatov in naprav ter drugih elektrotehničnih aparatov, avtoelektričarstvo, mizarstvo, vulkanizerstvo, slaščičarstvo, filigranstvo, zlatarstvo, graverstvo, cvetličarstvo, instalaterstvo za vodovod, kanalizacijo, centralno kurjavo in klimatske naprave, kamnoseštvo, parketarstvo, moško in žensko krojaštvo, šiviljstvo, moško in žensko frizerstvo, kozmetika, kemično čiščenje, optika, fotografiranje, avtoličarstvo, čiščenje in mazanje vozil.
Prednostne dejavnosti so tiste obrtne dejavnosti, ki so v Občini Postojna do določene mere že razvite, kljub temu pa jih še vedno primanjkuje.
8. člen
Občinski svet občine Postojna določi s pravilnikom pogoje in merila za oddajanje poslovnih prostorov, ki so v lasti občine.
9. člen
Najemniki in lastniki poslovnih prostorov morajo v roku dveh let po uveljavitvi odloka prilagoditi dejavnosti poslovnih prostorov določbam tega odloka.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka se sme poslovni prostor izjemoma uporabljati za dotedanjo dejavnost še toliko časa, dokler se za ta poslovni prostor ne najde najemnik, ki bi opravljal dejavnost skladno s tem odlokom.
10. člen
Če nastane dvom, ali je dejavnost za posamezen poslovni prostor skladna z določbami tega odloka, odloči o tem pristojni občinski organ, kolikor gre za dejavnost gospodarskih družb. Kolikor gre za dejavnost obrti, odloči o tem pristojni organ, v sodelovanju z Obrtno zbornico Postojna.
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o poslovnih prostorih v občini Postojna (Uradni list SRS, št. 17/84).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06100/001/96
Postojna, dne 19. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost