Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3438. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Srednja vas, stran 5107.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in statuta KS Srednja vas, je svet KS Srednja vas na seji dne 26. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Srednja vas
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Srednja vas.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. 11. 1996, na glasovalnem mestu v dvorani kulturnega doma Srednja vas.
3. člen
Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 14,700.000 SIT. Zbrana sredstva se bodo uporabljala za naslednji referendumski program:
– ureditev in izgradnja razširitve žalnega pokopališča na Lokah,
– sofinanciranje javne razsvetljave po vaseh,
– sofinanciranje obnove vodovodnega in hidrantnega omrežja,
– ureditev kanalizacije in čistilne naprave v KS,
– sofinanciranje modernizacije in asfaltiranja lokalnih cest,
– sofinanciranje obnove mostu v Vasenem,
– adaptacija notranjosti kulturnega doma in okolice,
– dotacije društev in kulturnih organizacij v KS.
Razpored sredstev po namenih in vrstni red investicij določa svet KS Srednja vas z letnim planom.
4. člen
Na referendumu se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Srednja vas oziroma izpolnjujejo pogoje iz 6. člena.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Srednja vas. Stopnje samoprispevka so:
1. zaposleni krajani od osebnih dohodkov in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače) po stopnji 2%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po stopnji 2%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Srednja vas od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 2%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove dobčika, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 2%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodb o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 2%,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno bivališče na območju KS Srednja vas, katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 2%.
7. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava republiške uprave za javne prihodke.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Srednja vas dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
S sredstvi sasmoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem žiro računu, bo upravljal svet KS Srednja vas, ki je odgovoren za zbiranje ter pravilno in nomensko porabo sredstev.
Svet KS Srednja vas je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter pristojne RUJP, po reformi davčne uprave pa organi, ki bodo prevzeli pristojnosti sedanjih.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Srednja vas, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
.               KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
                    GLASOVNICA
Na referendumu dne 10. 11. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001, za območje KS Srednja vas, ki se bo uporabil za ureditev cest, kanalizacije, vodovod, javne razsvetljave, vzdrževanje obstoječih objektov in komunalnih naprav v KS in ostalih dejavnosti po programu krajevnega samoprispevka
.                     glasujem
ZA                                     PROTI
                      (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja za uvedbo samoprispevka in “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Srednja vas.
13. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
14. člen
Poročilo o izidu referenduma in po pozitivnem izidu glasovanja tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka objavi volilna komisija KS Srednja vas v Uradnem listu RS.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Srednja vas, dne 16. oktobra 1996.
Predsednik sveta
KS Srednja vas
Marko Matoh l. r.

AAA Zlata odličnost