Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991, Kazalo


Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

940. Odlok o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga
941. Odlok o oprostitvi plačila posebne takse na uvoženo blago za uvoz določenega blaga
942. Sklep o uskladitvi socialnovarstvenih pomoči in prispevkov ter lestvice znosnih stanarin
943. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč
944. Sklep o uskladitvi rejnin
945. Sklep o višini denarnega dodatka oskrbovancem v socialnih zavodih v Republiki Sloveniji
1021. Odlok o znižanju stopenj temeljnega davka od prometa določenih naftnih derivatov
1022. Odlok o znižanju stopenj povračil za ceste ob ceni naftnih derivatov
1023. Soglasje k cenam naftnih derivatov
1024. Soglasje k cenam zemeljskega plina

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

946. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
947. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolskem koledarju za srednje izobraževanje
948. Pravilnik o štipendiranju
949. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

956. Odločba o ugotovitvi, da del določbe drugega odstavka 9. člena zakona o RTV Slovenija ni v skladu z ustavo
957. Sklep, da se pobuda ne sprejme in da se ne začne postopek za oceno ustavnosti 3., 4., 35. in 36. člena zakona o osnovni šoli
959. Odločba o ugotovitvi, da začasni statutarni sklep javnega podjetja Parkirišča, ki ga je sprejel Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane, ni začel veljati, ker ni bil objavljen v uradnem glasilu

BANKA SLOVENIJE

950. Sklep o višini reeskontne kvote za črpanje reeskontnih in lombardnih kreditov
951. Sklep o dopolnitvah sklepa o analitičnih računih v kontnem planu za banke
952. Sklep o prepovedi sklepanja terminskih deviznih poslov
953. Dopolnitev navodila za izvajanje sklepa o opravljanju plačilnega prometa s tujino
954. Odločba o razveljavitvi nekaterih določb odlokov Skupščine mesta Ljubljane o organiziranju javnih podjetij Vodovod-Kanalizacija, Ljubljanske tržnice, Parkirišča in Snaga
958. Odločba o ugotovitvi, da določba 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 10/91) delno ni v skladu z ustavo

OBČINE

Brežice

961. Odlok o komunalnem nadzorstvu v občini Brežice
962. Odlok o pooblastilu za izdajo zdravstvenih spričeval za živali
963. Odlok o dopolnitvi odloka o urejanju in varstvu okolja v občini Brežice
964. Odlok o dopolnitvi odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanosti
965. Odlok o spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju občine Brežice
966. Odlok o dopolnitvi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki

Grosuplje

967. Odredba o določitvi najvišjih cen
968. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Račna

Jesenice

969. Odlok o varstvu gozdov in drugega naravnega okolja pred požarom
970. Odlok o spremembah odloka o ureditvi odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenju greznic na območju občine Jesenice
971. Odlok o spremembah odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice
972. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Jesenice
973. Sklep o izvajanju dimnikarske dejavnosti

Kočevje

974. Odlok o urejanju in varstvu okolja v občini Kočevje

Krško

975. Odlok o uporabi grba mesta Krško
976. Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnih področjih upravnih organov občine Krško
977. Odlok o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
978. Odlok o zazidalnem načrtu Dorc-Brestanica

Laško

979. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za prestavitev ceste in regulacijo Lahomščice v Marija Gradcu
980. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laško
981. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rečica
982. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Marija Gradec
983. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim
984. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Breze
985. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jurklošter
986. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sedraž
987. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Svibno
988. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zidani most

Lenart

989. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lipa

Litija

990. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve

Ljubljana

960. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

Ljubljana-Šiška

991. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 - Spodnja Šiška

Logatec

992. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Logatec za leto 1991
993. Odlok o zagotavljanju in uporabi sredstev, namenjenih za sklad za gospodarski razvoj in intervencije v občini Logatec
994. Odlok o plakatiranju
995. Odlok o priznanjih občine Logatec
996. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o najvišji najemnini za poslovne stavbe, poslovne prostore in garaže v občini Logatec
997. Pravilnik o najnižji najemnini za poslovne stavbe, poslovne prostore in garaže v lasti v občini Logatec
998. Sklep o povišanju cen stanovanjsko komunalne dejavnosti in urejanje naselja in prostora v občini Logatec
999. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami

Postojna

1000. Sklep o valorizaciji cen geodetskih storitev

Radovljica

1001. Pravilnik o oddajanju in prodaji poslovnih prostorov
1002. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja

Sevnica

1003. Odlok o komunalnih taksah v občini Sevnica
1004. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o urejanju in varstvu okolja v občini Sevnica
1005. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o vzdrževanju javne snage in obveznem odlaganju smeti in odpadkov na območju občine Sevnica
1006. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o pogojih za dobavo in odjem vode na območju občine Sevnica
1007. Odlok o spremembi odloka o pogojih za odvajanje odpadnih in padavinskih voda na območju občine Sevnica
1008. Pravilnik o organizaciji in izvajanju nalog komunalnega nadzornika

Slovenska Bistrica

1009. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Slovenska Bistrica
1010. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica
1011. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1012. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Leskovec-Stari log

Šmarje pri Jelšah

1013. Sklep o razpisu nadomestnih volitev delegata v zbor združenega dela Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
1014. Sklep o razpisu predhodnega referenduma o preoblikovanju mesta in Krajevne skupnosti Rogaška Slatina v temeljno lokalno samoupravno skupnost
1015. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Rogaška Slatina

Trebnje

1016. Sklep o javni razgrnitvi osnutka urbanistične zasnove za naselje Mirna kot dopolnitve dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1989 in o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mirna

Tržič

1017. Odredba o dajanju soglasij k cenam
1018. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja

Vrhnika

1019. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Blatna Brezovica

Žalec

1020. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Žalec v 8. volilni enoti
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti