Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

974. Odlok o urejanju in varstvu okolja v občini Kočevje, stran 968.

Na podlagi določil 50. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 14/84, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90), 20. člena zakona o varstvu pred hrupom (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86), 34. člena zakona o varstvu zraka (Uradni list SRS, št. 13/75, 35/79 in 29/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) in 19. člena statuta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 18/91) je občinska skupščina na seji ZKS dne 20. 6. 1991, ZZD in DPZ dne 25. 9. 1991 sprejela
ODLOK
o urejanju in varstvu okolja v občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o urejanju in varstvu okolja v občini Kočevje zajema in odreja ukrepe za:
1. zunanji videz in urejenost naselij;
2. urejanje, vzdrževanje in varstvo zelenih površin;
3. varstvo voda;
4. varstvo zraka;
5. varstvo pred hrupom;
6. rejo živali.
2. člen
Površine in objekti, ki jih obravnava ta odlok so:
1. javne površine (ulice s pločniki, ceste, prehodi, mostovi, vodotoki, jezero, bajerji, parkirni prostori, tržna mesta, avtobusna postaja in postajališča);
2. zelene površine v naseljih;
3. športna in otroška igrišča in kopališča na prostem;
4. stanovanjski, poslovni, proizvodni in pomožni objekti ter površine, ki so namenjene rabi teh objektov.
II. ZUNANJI VIDEZ IN UREJENOST NASELIJ
3. člen
Lastniki, uporabniki in upravljalci površin in objektov iz 2. člena tega odloka so dolžni skrbeti za primeren zunanji videz in urejenost naselij s tem, da:
1. urejajo in redno vzdržujejo dvorišča, vrtove, žive meje, ograje, zelenice, okrasne nasade in dovozne poti;
2. redno vzdržujejo in obnavljajo fasade, strehe ter okna in zunanja vrata;
3. vzdržujejo in obnavljajo otroška in športna igrišča in naprave na njih;
4. poskrbijo, da so izložbe lokalov in poslovnih prostorov čiste, estetsko urejene in v nočnem času primerno razsvetljene;
5. poskrbijo, da so parkirni prostori čisti, označeni s predpisano signalizacijo, in da imajo urejen nemoten odvod meteorne vode.
4. člen
Vsako gradbišče v območju naselij mora biti urejeno v skladu z zahtevami zakona o graditvi objektov in predpisi izdanimi na njegovi podlagi.
V primeru, da je objekt dalj časa nedokončan, mora investitor zavarovati objekt in urediti okolico tako, da ne kvari videza naselja in ne moti okolice objekta.
5. člen
Investitorji oziroma izvajalci gradbenih del so dolžni viške plodne zemlje prijaviti skladu stavbnih zemljišč. Le-ta v sodelovanju s pristojnim občinskim organom za kmetijstvo določi pogoje upravljanja s plodno zemljo.
Določbe tega člena ne veljajo za graditelje individualnih stanovanjskih hiš in spremljajočih objektov.
6. člen
Delovni ljudje in občani so dolžni skrbeti za snago, urejenost in videz naselij. Pri tem ni dovoljeno:
1. odmetavanje odpadkov na javne površine;
2. odlaganje raznega materiala in drv na javnih površinah, če niso za to določene;
3. onesnažiti, poškodovati ali na kak drug način negativno vplivati na videz javne površine;
4. odlaganje in deponiranje drv na dvorišča in zelenice stanovanjskih blokov.
Izjemo dovoli za določen čas upravljalec teh površin;
5. puščati odprte in slabo zaprte greznice, jaške in nezavarovane gradbene jame;
6. spuščanje kemikalij, gnojnice, gnojevke, odpadnih olj, drugih naftnih derivatov in odpadnih vod po površinah.
III. UREJANJE, VZDRŽEVANJE IN VARSTVO ZELENIH POVRŠIN
7. člen
Za zelene površine po tem odloku se štejejo:
1. parki, drevoredi in zelenice;
2. otroška in športna igrišča;
3. skupine gozdnega drevja na površini do 5 arov;
4. gozdovi s posebnim namenom s poudarjeno rekreativno funkcijo.
8. člen
Urejanje in spreminjanje zelenih površin kot večjih samostojnih enot se izvaja samo na podlagi odobrenih projektov oziroma izdanega lokacijskega in gradbenega dovoljenja. Urejanje in vzdrževanje gozda in drugih nasadov se izvaja po potrjenih načrtih.
9. člen
Lastniki in upravljalci so dolžni vzdrževati zelene površine in sicer:
1. redno vzdrževati drevje, okrasno grmičevje, cvetje in trate;
2. redno vzdrževati in obrezovati žive meje, ki ob javnih površinah ne smejo ovirati prometa, peš hoje in preglednosti cestišča;
3. redno čistiti vse zelene površine in odstranjevati odpadke.
V primeru, ko lastnik ali upravljalec zelene površine le-to ne vzdržuje redno, lahko organ nadzora odredi, da opravi redna vzdrževalna dela pooblaščena pravna oseba na stroške lastnika ali upravljalca.
10. člen
Vsi delovni ljudje in občani so dolžni varovati zelene površine, pri čemer ni dovoljeno:
1. odlaganje raznega materiala, drv in odpadkov;
2. lomiti ali kako drugače poškodovati drevja, okrasnega grmičevja ali cvetja, klopi in drugih naprav;
3. parkiranje motornih vozil.
11. člen
Kdor iz malomarnosti ali namerno poškoduje drevje, grmičevje, okrasno cvetje, klopi in druge naprave na zelenih površinah, mora popraviti škodo na svoje stroške.
12. člen
Kdor iz malomarnosti ali namenoma onesnaži zeleno površino, napravo ali opremo na njej, mora to očistiti na svoje stroške.
13. člen
Kdor na zahtevo upravljalca zelene površine, oziroma nadzornega organa ne izvrši del iz 11. in 12. člena tega odloka, le-to opravi komunalno podjetje na stroške povzročitelja.
IV. VARSTVO VODA
14. člen
Delovni ljudje, občani in pravne osebe so dolžni skrbeti, da se zagotovi boljša kakovost vode, varujejo vodne količine, ohranjajo in urejajo vodni režim, vodno rastlinstvo in živalstvo ter preprečujejo škodljivo delovanje voda.
15. člen
Na pribrežnih zemljiščih vodotokov in jezera ni dovoljeno:
1. zasajati drevja, postavljati ograj in drugih objektov, če ti ovirajo normalen pretok vode ali prost prehod ob vodotokih in jezeru;
2. obdelovati pribrežnih zemljišč, če to povzroča erozijo;
3. odlagati odpadnega materiala;
4. spuščati fekalij, odpadnih vod, odpadnih olj in drugih snovi v vodotoke, jezero in bajerje;
5. skladiščiti ali pretakati nevarnih snovi;
6. prati motornih vozil, kmetijskih strojev ter drugih naprav in predmetov;
7. odvajati vode v vodotoke, jezero in bajerje s tako temperaturo, ki bi lahko škodila vodnemu rastlinstvu in živalim;
8. kakorkoli onesnažiti vodo.
16. člen
Za vsako gradnjo na pribrežnih zemljiščih ali spremembo vodnega režima glede količine ali onesnaženosti, je dolžan investitor pridobiti tudi vodnogospodarsko soglasje in dovoljenje upravnega organa.
17. člen
Pri izdelavi projektov za objekte, v katerih se predvideva vir onesnaženja vode, je obvezna izdelava elaborata o stopnji onesnaženosti in načinu zmanjševanja onesnaženosti na dovoljeno mejo.
V. VARSTVO ZRAKA
18. člen
Občani, delovni ljudje, pravne osebe imajo pravico in dolžnost zagotavljati pogoje za ohranitev naravnega stanja zraka.
19. člen
Območje občine Krško je z odlokom Izvršnega sveta Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 19/89) razvrščeno v II. območje – zrak onesnažen pod dovoljeno mejo.
20. člen
Gradnja in rekonstrukcija proizvodnih objektov -potencialnih onesnaževalcev zraka je dovoljena le do dovoljene meje onesnaženosti zraka.
21. člen
Podjetja in druge pravne in fizične osebe morajo uporabljati in vzdrževati objekte, naprave in prometna sredstva tako, da ne prekoračijo meje emisijskih koncentracij škodljivih snovi.
Uporaba gnojevke je dovoljena le na kmetijskih površinah po predhodno izdelanem gnojilnem načrtu in na način, da ni občutno moteno počutje občanov.
22. člen
Pristojni občinski upravni organ (Komite za družbeni razvoj in urejanje prostora) je dolžan voditi kataster virov onesnaženosti zraka. Onesnaževalci pa so dolžni javiti vsako spremembo onesnaževanja zraka pristojnemu občinskemu upravnemu organu.
VI. VARSTVO PRED HRUPOM
23. člen
Določila tega odloka se nanašajo na posebno zavarovana območja, zelene površine in okolico stanovanjskih hiš in bivalnih prostorov.
24. člen
Posebno zavarovana območja v občini Kočevje so:
1. center mesta pri spomeniku;
2. območje zdravstvenega doma s funkcionalnim zemljiščem;
3. območje vseh vzgojnoizobraževalnih in socialno-varstvenih ustanov s funkcionalnim zemljiščem;
4. območje pokopališča;
5. območje športnorekreacijskih površin.
25. člen
Ne glede na normativne vrednosti dovoljenih ravni hrupa, lahko pristojna inšpekcija odredi na posebno zavarovanih območjih iz 24. člena tega odloka še naslednje ukrepe:
1. stalno ali v določenih časovnih obdobjih prepove določena hrupna ali moteča dela in dejavnosti;
2. prepove uporabo določenih gradbenih strojev ali predpiše posebne varstvene ukrepe za omejitev širjenja hrupa;
3. določa druge ukrepe za varstvo pred hrupom:
26. člen
Če v zavarovanem in bivalnem okolju iz tega odloka hrup presega maksimalno raven, določeno z odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja, ter bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80), odredi pristojna inšpekcija, da se izdela sanacijski program za odpravo ali zmanjšanje prepovedanega hrupa.
Sredstva za odpravo ali zmanjšanje prepovedanega hrupa so dolžni zagotoviti tisti, ki hrup povzročajo.
27. člen
Na ožjem območju mesta Kočevje ni dovoljeno žaganje drv z motorno žago. Ožje območje je določeno na pregledni karti v merilu 1: 5000 in je sestavni del tega odloka.
28. člen
Naprave za povzročanje zvoka, radijski in televizijski sprejemniki, glasbila in druge naprave se smejo uporabljati le tako, da ne motijo okolice.
Izjemoma je dovoljena uporaba zvočnih sredstev za opozorilne in varnostne namene, kar urejajo posebni predpisi.
29. člen
Uporaba zvočnih naprav na javnih prireditvah je dovoljena le na podlagi posebnega dovoljenja občinskega upravnega organa za notranje zadeve.
VII. REJA ŽIVALI
30. člen
Reja živali po tem odloku obsega rejo konj, goveda, prašičev, drobnice, perutnine, zajcev, psov, mačk in malih živali.
31. člen
Reja konj, goveda, prašičev in drobnice ni dovoljena v območju urbanistične zasnove mesta Kočevje, ki je sestavni del dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Kočevje. Območje je določeno na pregledni karti v merilu 1: 5000 in je na vpogled pri Komiteju za družbeni razvoj in urejanje prostora občine Kočevje.
32. člen
Izjemoma je dovoljena reja živali na območju iz 31. člena tega odloka le kmetom in kmetijskim organizacijam s tem, da imajo hlev in pripadajoče objekte higiensko urejene in se s to dejavnostjo ukvarjajo že ob uveljavitvi tega odloka.
33. člen
Reja zajcev in perutnine na območju iz 31. člena tega odloka je dovoljena le občanom, ki se izkažejo, da razpolagajo z določenim zemljiščem, in ki imajo higiensko urejene prostore za tovrstno rejo.
34. člen
Reja psov in mačk v »družbenih« zgradbah je dovoljena le v primeru, ko to dovoli hišni svet, ko lastnik živali upošteva splošne higienske norme, in ko te živali občutno ne motijo okolice.
35. člen
Reja malih živali (ptičev, poštnih golobov, morskih prašičkov, hrčkov in podobno) je dovoljena na vsem območju občine s tem, da občutno ne motijo okolice.
36. člen
Lastnik, upravljalec oziroma hišni svet lahko prepove rejo psov, mačk in malih živali, če le-te občutno motijo okolico, povzročajo škodo, in če posestnik zanemarja živali.
37. člen
Na ostalem območju občine Kočevje je dovoljena reja živali iz 29. člena tega odloka, s tem, da so upoštevani predpisi za to področje.
VIII. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem določil tega odloka izvaja Oddelek za inšpekcijske službe občin Kočevje in Ribnica, PM Kočevje in organ oziroma podjetje, katerega pooblasti Izvršni svet Skupščine občine Kočevje s sklepom.
39. člen
Podjetja, skupnosti, občani so dolžni pooblaščenim osebam nadzora:
1. omogočiti nemoteno izvrševanje nadzora;
2. dati vsa potrebna pojasnila, ki so potrebna v zvezi z opravljanjem nadzora;
3. pravica in dolžnost vsakega občana je, da sodeluje s pristojnimi organi in jim pomaga pri delu za čim bolj urejeno, naravno in zdravo okolje.
40. člen
Z denarno kaznijo od 2.500 do 15.000 SLT se za prekršek kaznuje pravno osebo, kadar krši določila 4., 6., 15., 21., 28. in 29. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorno osebo.
41. člen
Z denarno kaznijo od 2.500 do 15.000 SLT se kaznuje za prekršek posameznika, ki stori prekršek s samostojnim opravljanjem dejavnosti, kadar krši določila 4., 5. in 6. člena, 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke 15. člena, 21., 27., 28. in 29. člena.
42. člen
Z denarno kaznijo od 750 do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek posameznika, kadar krši določila 4., 6., 10., 15., 27. in 43. člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Lastniki, ki so na javnih površinah postavili pomožne objekte brez dovoljenj in s tem negativno vplivajo na videz javne površine (3. točka 6. člena tega odloka) so dolžni to odstraniti v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Rejci živali so dolžni izpolniti določila VII. poglavja v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
Določba 27. člena se začne uporabljati, ko bodo določene površine za začasno odlaganje drv.
44. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o varstvu pred hrupom v nekaterih naravnih in bivalnih okoljih (Uradni list SRS, št. 1/86).
45. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-6/91-1/2
Kočevje, dne 25. septembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kočevje
dr. Mihael Petrovič l. r.