Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

961. Odlok o komunalnem nadzorstvu v občini Brežice, stran 961.

Na podlagi 9. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in 19/91), 8. in 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86) 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in 10/91) in prvega odstavka 13. člena odloka o določitvi pristojnosti, sestave zborov in volitvah v zbore (Uradni list RS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 13. skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 16. 10. 1991
ODLOK
o komunalnem nadzorstvu v občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se organizira nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o parkiranju motornih vozil in o komunalni urejenosti v občini Brežice.
2. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o parkiranju motornih vozil obsega nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem motornih vozil v mestu Brežice.
Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o komunalni urejenosti obsega nadzor nad urejenostjo zelenih površin, čistoče okolja, ravnanjem z odpadki, pokopališkim redom, zimsko službo, urejenostjo javnih površin, nameščanjem reklam, plakatiranjem in izobešanjem zastav.
II. ORGANIZACIJA
3. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o parkiranju motornih vozil in o komunalni urejenosti opravlja, v okviru Sekretariata za urejanje prostora in varstvo okolja, komunalni nadzornik.
4. člen
Komunalni nadzornik je pooblaščena uradna oseba, ki ima posebno izkaznico in uniformo.
5. člen
Vrsto uniforme in drugo opremo komunalnega nadzornika ter posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba na tem delovnem mestu, določa pravilnik o komunalnem nadzorniku, ki ga sprejema Izvršni svet SO Brežice.
III. PRISTOJNOSTI
6. člen
Pristojnosti komunalnega nadzornika so določene s predpisi občinske skupščine s področja urejanja cestnega prometa, javnega reda in miru ter s predpisi s področja urejanja okolja.
7. člen
Pri opravljanju nadzorstva komunalni nadzornik sodeluje z inšpekcijsko službo in, če to zahtevajo razlogi varnosti, z delavci milice.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
Z denarno kaznijo od 2.500 do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 ŠLT pa pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če prepreči ali ovira komunalnemu nadzorniku izvrševanje nadzora.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-3/91-5
Brežice, dne 16. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.

AAA Zlata odličnost