Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

963. Odlok o dopolnitvi odloka o urejanju in varstvu okolja v občini Brežice, stran 962.

Na podlagi 41. in 44. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 50. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90), 20. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86), 34. člena zakona o varstvu zraka (Uradni list SRS, št. 13/75, 35/79 in 29/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in 10/91), ter 13. člena odloka o določitvi pristojnosti, sestave zborov in volitvah v zbore (Uradni list RS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 13. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 16. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o dopolnitvi odloka o urejanju in varstvu okolja v občini Brežice
1. člen
Odlok o urejanju in varstvu okolja (Uradni list SRS, št. 2/85, 40/87 in 15/89) se v 52. členu dopolni tako, da se za besedami »Postaja milice Brežice« črta pika in dodajo besede »in Sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja občine Brežice po komunalnem nadzorniku«.
2. člen
Za 52. členom se doda nov 52/a. člen, ki se glasi:
»V zvezi z izvajanjem nadzora ima komunalni nadzornik pravico in dolžnosti:
– ugotavljati in preverjati istovetnost oseb,
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška,
– opozarjati pristojne organe in posameznike na pomanjkljivosti pri njihovem delu,
– nalagati obveze za odpravo nepravilnosti,
– opravljati druge zadeve s področja komunalnega nadzorstva. «
3. člen
V prvem odstavku 53. člena se znesek »1.000 din« nadomesti z zneskom »3.000 SLT«, znesek »5.000 din« pa se nadomesti z zneskom »30.000 SLT«.
– V drugem odstavku 53. člena se znesek »1.000 din« nadomesti z zneskom »3.000 SLT«.
4. člen
V 54. členu se znesek »500 din« nadomesti z zneskom »2.500 SLT«, znesek »3.000 din« pa z zneskom »5.000 SLT«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-12/84-1
Brežice, dne 16. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.