Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

1005. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o vzdrževanju javne snage in obveznem odlaganju smeti in odpadkov na območju občine Sevnica, stran 1002.

Na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 25. in 241. Člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91), in 6. člena odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica, pristojnosti zborov, o načinu odločanja in načinu volitev vodstva skupščine, vodstva posameznih zborov in Izvršnega sveta SO Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/90, 4/90 ter Uradni list RS, št. 23/90 in 27/90) je Skupščina občine Sevnica na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 4. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o vzdrževanju javne snage in obveznem odlaganju smeti in odpadkov na območju občine Sevnica
1. člen
Odlok o vzdrževanju javne snage in obveznem odlaganju smeti in odpadkov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 7/76 in 36/87) se spremeni tako, da se v prvem odstavku 19. člena številka »100« nadomesti z »200«, številka »20.000« pa z »30.000«.
V drugem odstavku istega člena se številka »20« nadomesti s »50«, številka »2.000« pa s »5.000«.
2. člen
V 20. členu se v prvem odstavku številka »20« nadomesti s »50«, številka »5.000« pa se ne spremeni.
3. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
Z denarno kaznijo 2.000 SLT se kaznuje komunalni nadzornik občine Sevnica na kraju, samem za prekršek fizično osebo:
1. ki odlaga papir in druge odpadke na javne površine,
2. ki izliva odpadne vode in fekalije na javne površine,
3. ki odlaga smeti, odpadke, gradbeni material, zemljo z gradbišč in podobno na javne površine ali v strugo (vodotoke) rek in potokov,
4. ki na javnih površinah pere ali čisti motorna ali druga vozila ali opravlja kakršnakoli obrtniška dela,
5. ki odvaja vode iz zgradb in gradbenih, zemljišč na javne površine,
6. ki pri čiščenju in obrezovanju dreves in grmičevja ter pri urejanju zelenic, parkov in drugih podobnih delih ne odstrani odpadkov,
7. ki pri prevozu goriva, odpadkov in raznih drugih snovi ne prepreči odpadanje le-teh na javne površine,
8. če pri obnovi pročelij zgradb ne postavi lovilnih odrov in ne prepreči poškodovanja in onesnaževanja mimoidočih,
9. ki ne prepreči širjenja prahu ob rušenju zgradb,
10. ki opusti redno čiščenje odtočnih jaškov na gradbiščih,
11. ki vozila za odvoz raznega materiala nalaga tako, da se pri prevozu raztresa material po javnih površinah,
12. ki piše ali riše po zidovih, ograjah, vratih, klopeh, reklamah, prometnih in javnih, znakih ter podobnem ter kako drugače onesnažuje ali poškoduje,
13. ki prevaža fekalije v nasprotju z 11. členom,
14. ki ne odlaga smeti ali odpadkov v tipizirane odjemne posode.
4. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-8/91-1
Sevnica, dne 4. oktobra 1991.
Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijovič, dipl. ek. l. r.