Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

1017. Odredba o dajanju soglasij k cenam, stran 1008.

Na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I) je Izvršni svet Skupščine občine Tržič na seji dne 29. 10. 1991 sprejel
ODREDBO
o dajanju soglasij k cenam
1. člen
Podjetja, organizacije, zavodi in posamezniki, ki opravljajo dejavnosti iz:
– Področja 10 – Stanovanjsko-komunalne dejavnosti in urejanje prostora:
– stanarine
– črpanje in distribucija vode
– čiščenje in odvajanje odplak
– odvoz in odlaganje odpadkov
– Področja 13 – Zdravstveno in socialno varstvo:
– dejavnost zavodov za dnevno bivanje otrok
– domovi onemoglih in ostarelih
smejo spremeniti cene proizvodov in storitev na podlagi soglasja Izvršnega sveta Skupščine občine Tržič.
2. člen
Podjetja, zavodi, organizacije in posamezniki iz 1. člena odredbe predložijo Izvršnemu svetu Skupščine občine Tržič zahtevo za soglasje k cenam v treh izvodih, ki mora vsebovati:
1. ime in sedež organizacije;
2. ime proizvoda ali skupino proizvoda oziroma storitve in mersko enoto;
3. ceno, za katero zahteva soglasje, odstotek zahtevanega povečanja cen in datum njene uveljavitve;
4. skupno doseženo rast cen tega proizvoda ali storitve na december preteklega leta;
5. razloge, ki pogojujejo predlagano ceno.
3. člen
Če zahteva za soglasje ne vsebuje podatkov iz prejšnjega člena te odredbe, zahteva izvršni svet v osmih dneh od prejema njeno dopolnitev.
Kolikor podjetje, organizacija, zavod ali posameznik ne pošlje, v osmih dneh od prejema obvestila zahtevane dopolnitve, se šteje, da zahteva ni bila vložena.
4. člen
Izvršni svet odloči o soglasju najpozneje v tridesetih dneh po prejemu zahteve. Če izvršni svet v roku iz prvega odstavka tega člena ne izda soglasja, se šteje, da je dano soglasje za spremembo cene.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 47/90, 19/91 in 21/91).
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 382-03/91-6
Tržič, dne 29. oktobra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Tržič
Frančišek Meglič, dipl. ek. l. r.