Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

1000. Sklep o valorizaciji cen geodetskih storitev, stran 996.

Na podlagi 16. člena zakona o geodetski službi (Uradni list SRS, št. 23/76), 27. člena Zakona o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74) in 6. člena odloka o cenah geodetskih storitev (Uradne objave, št. 17/84) je Izvršni svet Skupščine občine Postojna na 28. seji dne 5. 11. 1991 sprejel
SKLEP
o valorizaciji cen geodetskih storitev
I
Cene geodetskih storitev iz 2. člena odloka o cenah za geodetske storitve se valorizirajo tako, da znašajo:
1. Parcelacija                               SLT
1.1 Odtujitve, sprememba posestne meje
1.1.1 – na dva dela, površina nove parcele do 2,5a             1650
1.1.2 – na dva dela, površina nove parcele od 2,5a-10a           2630
1.1.3 – na dva dela, površina nove parcele nad 10a-30a           3560
1.1.4 – za vsakih dodatnih začetih l0a površine nad 30a           600
1.1.5 – za vsako dodatno novo parcelo nad dve               1800
1.2 Razlastitve za prostorske izvedbene akte
1.2.1 – za vsako novo nastalo parcelo                   2400
1.2.2 – za vsakih začetih 100 m oboda, ki poteka po obstoječi posestni
    meji                                600
1.3. Razlastitve za dolžinske objekte
1.3.1 – za vsakih 100 m dolžine ter do širine 10 m             5400
1.3.2 – za vsakih 100 m dolžine ter širine nad 10 m            8400
1.3.3 – za vsako novo nastalo parcelo                   1700
1.4 Gradbene parcele
1.4.1 – prenos ene gradbene parcele iz nač. v nar.             940
1.4.2 – za izvedbo parcelacije ene gradbene parcele            1700
2. Mejni ugotovitveni postopek
– 2.1 – za vsako ugotovljeno, zamejničeno in izmerjeno mejno točko     940
3. Prenos posestne meje iz katastrskega operata
3.1 Grafični kataster
3.1.1 – maja med dvema mejnima točkama                   2300
3.1.2 – meja do vsake nadaljnje mejne točke                1100
3.2 Koordinatni kataster
3.2.1 – meja med dvema mejnima točkama                   1180
3.2.2 – meja do vsake nadaljnje mejne točke                 540
4. Izdelava geodetskih podlog za prostorske izvedbene akte
4.1 – načrti do površine 10a                        2400
4.2 – za vsakih začetih nadaljnjih 10a                   1100
5. Izdelava geodetskih načrtov novega stanja
5.1- za objekte individualne gradnje                    1780
5.2 – za vsakih nadaljnjih začetih 0,1 ha                 1100
6. Zakoličbe stavb in objektov
6.1 – za vsakih začetih 50 m2 tlorisne površine stavbe           950
6.2 – dolžinski komunalni objekti – dejansko porabljeni čas
URNE CENE
+----------------------------+--------------+------------+---------+
|              |   Zaht.  |SLT Pisarna |  Teren|
+----------------------------+--------------+------------+---------+
|- dela z visoko izobrazbo  |   VII/1  |  584   |   645|
+----------------------------+--------------+------------+---------+
|- dela z višjo izobrazbo  |   VI/1   |  493   |   545|
+----------------------------+--------------+------------+---------+
|- dela s srednjo izobrazbo |    V   |  383   |   420|
+----------------------------+--------------+------------+---------+
|- risarsko operativna dela |   IV   |  347   |     |
+----------------------------+--------------+------------+---------+
|- figurantska dela     |   II   |  274   |   302|
+----------------------------+--------------+------------+---------+
|- kilometrina           30%    cene super  bencina|
+------------------------------------------------------------------+
– Cene storitev na gozdnem območju se povečajo za 50%.
– Mejni ugotovitveni postopek (MUP) je že vključen v normativu za parcelacijo in se posebej ne zaračunava.
– Cena storitve 2.1. (MUP) velja, če MUP predstavlja samostojno storitev.
– V normativih in cenah je vključena navezava na geodetsko mrežo.
– Cena za zakoličenje ne vključuje gradbenih profilov.
– Pri prenosu in obnovi samostojne meje (3) ter zakoličenju stavb in objektov (6) je storitev končana, ko je storitev opravljena na terenu in podpisan zapisnik.
– Posebej se obračunavajo materialni stroški (mejniki, obrazci, prevozni stroški, poštnina).
– Ob prekinitvi postopka naročnik plača vse stroške, ki so nastali do prekinitve.
II
Urne cene geodetskih storitev veljajo tudi za cene storitev Zavoda za urbanistično načrtovanje.
III
Cenik je na vpogled v Postojni pri Geodetski upravi, Zavodu za urbanistično načrtovanje in Izvršnem svetu Skupščine občine Postojna.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 15. 11. 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Postojna
Bogdan Biščak, dipl. jur. l. r.