Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

982. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Marija Gradec, stran 982.

Svet Krajevne skupnosti Marija Gradec je na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 46/86) ter določil statuta Krajevne skupnosti Marija Gradec na svoji seji dne 23. 10. 1991 sprejela
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Marija Gradec
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Marija Gradec se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka za sofinanciranje izvajanja programa krajevne skupnosti.
Referendum bo v nedeljo, dne 8. decembra 1991 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
2. člen
Sredstva samoprispevka bodo uporabljena za:
– modernizacijo cest v Gabernem, Reka-Njivice in Reka-Ojstro, Marija Gradec-meja KS Rimske Toplice, Tevče-Sv. Peter,
– gradnjo mostov na cestah Reka-Njivice in Lahomno-Harje,
– ureditev centra Marija Gradec,
– gradnjo javne razsvetljave (C. na Lahomšek, Čedetova, Šercerjeva, Keršetova ulica),
– gradnjo kanalizacij Trojno-Lahomšek, Marija Gradec (od slapa do kolektorja),
– gradnjo vodovodov za Tevče, Reko, Stopce, Harje, Radoblje,
– gradnjo primarnega telefonskega omrežja za Tevče, Reko, Olešče,
– tekoče vzdrževanje krajevnih cest.
3. člen
Za uresničitev programa je potrebno 36,760.000 SLT. S samoprispevkom bo zbrano predvidoma 9,000.000 SLT.
Sredstva samoprispevka se bodo za namene iz 2. člena tega sklepa uporabljala skladno z njihovim pritokom in finančnim planom krajevne skupnosti za tekoče leto.
4. člen
Samoprispevek se uvede v denarju za obdobje 5 let in sicer od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1996.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali:
1. Delovni ljudje in občani, ki imajo stalno bivališče v Krajevni skupnosti Marija Gradec, v višini:
– 1,5% od neto plač;
– 1,5% od neto pokojnin;
– 1,5% od bruto zavarovalne osnove, zmanjšane za prispevke za socialno varnost, ter od davčne osnove -dobička, zmanjšane za odmerjene davke, od samostojnega opravljanja dejavnosti;
– 1,5% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke, od popoldanske obrti;
– 1,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke, od priložnostnega opravljanja storitev.
2. Lastniki nepremičnin v KS Marija Gradec, v višini:
– 1,5% od trikratnega letnega katastrskega dohodka od negozdnih površin in enkratnega letnega katastrskega dohodka od gozdnih površin, lastniki zemljišč v KS ne glede na stalno bivališče,
– 1.000 SLT v letu 1992 lastniki bivalnih objektov, namenjenih za trajno ali občasno bivanje, s stalnim bivališčem izven KS Marija Gradec, če niso zavezanci za samoprispevek iz KD. Ta znesek se v naslednjih letih valorizira z indeksom porasta povprečnih plač v občini Laško v preteklem letu.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega vira posebej.
Svet KS je pooblaščen, da spremeni osnove za odmero samoprispevka od KD, kolikor bi te postale zaradi valorizacij KD neustrezne.
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
6. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči banki za določen čas.
7. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu Krajevne skupnosti Marija Gradec.
Za zbiranje sredstev in izvajanje del referendumskega programa skrbi Svet Krajevne skupnosti Marija Gradec. Ta bo enkrat letno zboru delovnih ljudi in občanov tudi poročal o uporabi sredstev.
8. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani, vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju.
9. člen
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
             KRAJEVNA SKUPNOST MARIJA GRADEC
 
                  GLASOVNICA
 
  Na referendumu dne 8. decembra 1991 za uvedbo samoprispevka v denarju za
dobo petih let, to je od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1996, za območje Krajevne
skupnosti Marija Gradec za sofinanciranje izvedbe programa KS Marija Gradec
predvidenega z razpisom samoprispevka
 
                   glasujem
  ZA                                 PROTI
 
  Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži »ZA«, če se glasovalec strinja z
uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka
ne strinja.
10. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-1/91-11
Marija Gradec, dne 23. oktobra 1991.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Marija Gradec
Bogdan Pusar l. r.