Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

986. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sedraž, stran 986.

Svet Krajevne skupnosti Sedraž je na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 46/86) ter določil statuta Krajevne skupnosti Sedraž na svoji seji dne 29. 10. 1991 sprejela
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sedraž
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Sedraž se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka za financiranje izvajanja programa krajevne skupnosti.
Referendum bo v nedeljo, dne 8. decembra 1991 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
2. člen
Sredstva samoprispevka bodo uporabljena za:
– gradnjo mrliške veže,
– gradnjo vodovoda Kuretno-Trnov hrib-Sedraž,
– asfaltiranje ceste Sedraž-Trnov hrib in razširitev cestišča v smeri Trnov hrib in Kuretno,
– sanacijo zgradbe krajevne skupnosti,
– druga cestno-komunalna urejanja vaških naselij.
3. člen
Za uresničitev programa je potrebno 19,100.000 SLT. S samoprispevkom bo zbrano predvidoma 2,893.000 SLT.
Sredstva samoprispevka se bodo za namene iz 2. člena tega sklepa uporabljala skladno z njihovim pritokom in finančnim planom krajevne skupnosti za tekoče leto.
4. člen
Samoprispevek se uvede v denarju za obdobje 5 let in sicer od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1996.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali:
1. Delovni ljudje in občani, ki imajo stalno bivališče v Krajevni skupnosti Sedraž, v višini:
– 1,5% od neto plač;
– 1,5% od neto pokojnin;
– 1,5% od bruto zavarovalne osnove, zmanjšane za prispevke za socialno varnost, ter od davčne osnove -dobička, zmanjšane za odmerjene davke, od samostojnega opravljanja dejavnosti;
– 1,5% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke, od popoldanske obrti;
– 1,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke, od priložnostnega opravljanja storitev.
2. Lastniki nepremičnin v KS Sedraž, v višini:
– 1,5% od trikratnega letnega katastrskega dohodka od negozdnih površin in enkratnega letnega katastrskega dohodka od gozdnih površin, lastniki zemljišč v KS ne glede na stalno bivališče,
– 1.000 SLT v letu 1992 lastniki bivalnih objektov, namenjenih za trajno ali občasno bivanje, s stalnim bivališčem izven KS Sedraž, če niso zavezanci za samoprispevek iz KD. Ta znesek se v naslednjih letih valorizira z indeksom porasta povprečnih plač v občini Laško v preteklem letu.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega vira posebej.
Svet KS je pooblaščen, da spremeni osnove za odmero samoprispevka od KD, kolikor bi te postale zaradi valorizacije KD neustrezne.
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
6. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči banki za določen čas.
7. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu Krajevne skupnosti Sedraž.
Za zbiranje sredstev in izvajanje del referendumskega programa skrbi Svet Krajevne skupnosti Sedraž. Ta bo enkrat letno zboru delovnih ljudi in občanov tudi poročal o uporabi sredstev.
8. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani, vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju.
9. člen
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
               KRAJEVNA SKUPNOST SEDRAŽ
 
                  GLASOVNICA
 
  Na referendumu dne 8. decembra 1991 za uvedbo samoprispevka v denarju za
dobo petih let, to je od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1996, za območje Krajevne
skupnosti Sedraž, za sofinanciranje izvedbe programa KS Sedraž predvidenega z
razpisom samoprispevka
 
                   glasujem
  ZA                                 PROTI
 
  Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži »ZA«, če se glasovalec strinja z
uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka
ne strinja.
10. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-6/91-11
Sedraž, dne 24. oktobra 1991.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Sedraž
Slavko Obrovnik l. r.