Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

969. Odlok o varstvu gozdov in drugega naravnega okolja pred požarom, stran 966.

Na podlagi 17. b. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 15/84), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, 10/91), 118. člena statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82, 1/85) in 2. člena odloka o pristojnosti, sestavi in delu občinske skupščine Jesenice (Uradni list RS, št. 16/90, 23/90, 42/90, 9/91) je Skupščina občine Jesenice na 12. seji vseh treh zborov dne 22. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o varstvu gozdov in drugega naravnega okolja pred požarom
1. člen
Ta odlok določa posebne ukrepe za varstvo gozdov in drugega naravnega okolja na območju občine Jesenice pred požarom.
2. člen
Prepovedano je kuriti ogenj v gozdu in v območju 50-metrskega varnostnega pasu ob robu gozda, razen v primerih, ki jih odloča ta odlok.
3. člen
V gozdu je izjemoma dovoljeno kuriti osebam, ki delajo v gozdu, pod pogojem, da kurišče uredijo tako, da ni nevarnosti za nastanek požarov, da ogenj nadzorujejo in kurišče po kurjenju pogasijo.
4. člen
V varnostnem pasu je izjemoma dovoljeno kuriti ogenj polnoletnim osebam, pod pogojem, da so zagotovljeni potrebni varnostni ukrepi, v naslednje namene:
– kultiviranje in vzdrževanje kmetijskih površin in vrtov,
– kurjenje tabornega ognja in kresov, razen z industrijskimi odpadki,
– kurjenje v turistične in družabne namene na posebej določenih mestih.
Za kurjenje ognja in kresa, ki štejejo za javno prireditev, je potrebno poprejšnje dovoljenje, ki ga izda na podlagi zakona o javnih shodih in javnih prireditvah pristojni upravni organ.
5. člen
O dovoljenih kurjenjih po 3. in 4. členu tega odloka je potrebno predhodno obvestiti poklicno gasilsko enoto za območje občine Jesenice, le-ta je dolžna takoj obvestiti teritorialno enoto gasilcev na tem območju.
6. člen
Ne glede na določbe 3. in 4. člena tega odloka pa ni dovoljeno kuriti ob močnem vetru, ob izredni suši ali v primerih, ko je razglašena povečana požarna nevarnost.
Povečano požarno nevarnost razglasi in obvesti o tem preko sredstev javnega obveščanja Občinski štab za civilno zaščito po predhodno pridobljenem mnenju poklicne gasilske enote ali požarnega inšpektorja za občino Jesenice.
Občinski štab za civilno zaščito o povečani požarni nevarnosti obvesti poklicno gasilsko enoto, le-ta pa je dolžna takoj obvestiti ustrezno teritorialno enoto gasilcev.
7. člen
Prepovedano je odmetavanje gorečih ali žarečih predmetov v naravnem in človekovem bivalnem okolju.
8. člen
Prepovedano je odstranjevanje, prestavljanje, poškodovanje in uničenje protipožarnih naprav in znakov, ki opozarjajo na nevarnost požarov.
9. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SLT se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če kuri ogenj v nasprotju z določbo 2. člena odloka,
2. če kuri v gozdu v nasprotju z določbo 3. člena odloka,
3. če kuri ogenj v nasprotju z določbo 4. člena odloka,
4. če ne obvesti o kurjenju (5. člen),
5. če kuri ogenj v nasprotju z določbo prvega odstavka 6. člena odloka,
6. če stori dejanja iz 7., 8. člena odloka.
Z denarno kaznijo od 3.000 do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
10. člen
Z denarno kaznijo od 3.000 do 5.000 SLT se kaznuje posameznik za prekrške iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka.
11. člen
Z denarno kaznijo 2.500 SLT se kaznuje takoj na mestu posameznik za prekrške iz 6. točke 9. člena tega odloka.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo požarna in gozdarska inšpekcija ter pristojni upravni organ za notranje zadeve ter operativni organ za notranje zadeve (milica).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 223-1/91-1
Jesenice, dne 22. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Jesenice
dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.