Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991, Kazalo


REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

890. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije v mesecu oktobru 1991

BANKA SLOVENIJE

891. Sklep o zaokroževanju končnih obračunov v gotovinskem in brezgotovinskem plačilnem prometu in v poslovnih knjigah
892. Sklep o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit
893. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu opravljanja menjalniških poslov
894. Sklep o enotni tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

895. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet

OBČINE

Brežice

897. Odlok o razpisu nadomestnih volitev za zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Brežice v 15. volilni enoti - KS Pišece
898. Odlok o razpisu nadomestnih volitev za zbor združenega dela SO Brežice v 14. volilni enoti
899. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Celje

900. Spremembe statuta občine Celje
901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija
902. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija
903. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Otok I
904. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov in organizacij občine Celje
905. Odredba o določitvi najvišjih cen

Cerknica

906. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Cerknica
907. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda za opravljanje zdravstvene dejavnosti na območju občine Cerknica

Jesenice

908. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o plačevanju dela pristojbin za veterinarsko-higiensko službo v občini Jesenice

Kamnik

909. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Matična knjižnica Kamnik

Kranj

910. Sklep o izstopu občine Kranj iz Sveta gorenjskih občin

Krško

911. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela SO Krško v volilnih enotah 3 in 17

Lenart

912. Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu občine Lenart za leto 1991
913. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lenart
914. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov, strokovne službe skupščine in Izvršnega sveta Skupščine občine Lenart
915. Sklep o valorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lenart za III. trimesečje leta 1991

Ljubljana

896. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000

Ljubljana Moste-Polje

917. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro

Ljubljana Vič-Rudnik

918. Objava izida nadomestnih volitev v zbore Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik

Ljubljana-Center

916. Odredba o spremembah odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center

Ljutomer

919. Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 1991
920. Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije

Mozirje

921. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen

Postojna

922. Odlok o stavbnih zemljiščih
923. Odlok o komunalnih taksah v občini Postojna
924. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi matičnih območij

Radovljica

925. Spremembe statuta občine Radovljica
926. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
927. Odlok o razveljavitvi odlokov
928. Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delu občinske skupščine
929. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Radovljica
930. Odlok o reji, registraciji in označevanju psov ter o reji ostalih domačih živali v občini Radovljica
931. Sklep o soglasju k statutarnemu sklepu Centra za socialno delo Radovljica
932. Sklep o soglasju k statutarnemu sklepu Delavske univerze Radovljica

Sevnica

933. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Sevnica

Slovenska Bistrica

934. Sklep o javni razgrnitvi predloga spremembe zazidalnega načrta stanovanjske individualne zazidave "Zg. Bistrica I"

Slovenske Konjice

935. Sklep o najetju posojila za nadaljevanje gradnje telovadnice in spremljajoče komunalne infrastrukture v Slovenskih Konjicah

Šentjur pri Celju

936. Grafična podoba grba in zastave mesta Šentjur

Škofja Loka

937. Izid nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Škofja Loka v volilni enoti 14

Šmarje pri Jelšah

938. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju dela katastrskih občin Bodrež, Brestovec, Čača vas, Drensko rebro, Gorjane, Grlica, Grobelce, Lastnič, Lemberg - okolica, Orehovec, Sedlarjevo, Topole, Verače, Zagaj in Zdole ter rabi zemljišč po izvedenih agromelioracijah.
939. Sklep o razrešitvi predsednice občinske volilne komisije in o imenovanju predsednice občinske volilne komisije

POPRAVKI

1. Popravek poročila o višini in mesečni stopnji rasti poprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije avgusta 1991
2. Popravek odredbe o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
3. Popravek sklepa o povišanju stanarin in najemnin
4. Popravek sklepa o cenah komunalnih storitev
AAA Zlata odličnost