Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija, stran 914.

Skupščina občine Celje je na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90) in 4. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, št. 13/90 in 13/91) na skupni seji vseh zborov dne 17. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in v skladu z odločitvami družbenega plana občine Celje za obdobje 1986 – 1990 sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84) za lokacijo razdelilne transformatorske postaje Center. Spremembe in dopolnitve je izdelal Razvojni center – Planiranje d. o. o. iz Celja pod štev. proj. 303/88-1 v juniju 1990.
2. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Glazija se spremeni in dopolni v naslednjem:
– V 4. členu se črtata besedi »ter garaže« ter nadomestita z »ter razdelilna transformatorska postaja Center«.
– Za prvim odstavkom 4. člena se doda nov odstavek, ki glasi: Razdelilna transformatorska postaja bo locirana na parc. štev. 467/7, 467/10, 467/13 in 467/14 k. o. Celje.
Vzdolžna gradbena linija bo vzporedna z magistralno cesto, odmaknjena za 9 metrov, uvoz do objekta bo z Vrunčeve ulice. Oblikovanje objekta bo ustrezno okolju. Objekt bo priključen na obstoječe komunalno in energetsko omrežje, visokonapetostno omrežje bo nanj priključeno podzemno oziroma kablirano. Zaradi izgradnje za mesto Celje potrebnega energetskega objekta se bodo porušile vse pritlične garaže, ki so se pred leti na tej lokaciji zgradile kot začasni objekti za dobo 10 let«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/69
Celje, dne 17. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.