Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

929. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Radovljica, stran 941.

Na podlagi 19. in 45. člena zakona o sistemu državne uprave in o izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) ter 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89) je Skupščina občine Radovljica na 10. skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 24. septembra 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Radovljica
1. člen
8. člen odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 13/83, 14/83, 19/87, 15/89 in 5/90) se spremeni tako, da se glasi:
Upravni organi v okviru svoje pristojnosti izvajajo priprave za delovanje v vojni in v izrednih razmerah.
V ta namen sodelujejo med seboj, zlasti z upravo za obrambo in upravo za notranje zadeve ter z drugimi nosilci obrambnih priprav v občini.
Upravni organi tudi skrbijo za priprave za zaščito in reševanje v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah v dejavnostih iz njihove pristojnosti.
2. člen
4. alinea 10. člena se spremeni tako, da se glasi: – uprava za obrambo.
3. člen
4. alinea 17. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi.
– usklajuje izdelavo varnostnih načrtov v občini, je upravitelj varnostnega načrta občine ter sprejema svoj obrambni in varnostni načrt.
4. člen
18. člen se nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi:
Uprava za obrambo
Uprava za obrambo opravlja upravne in strokovne zadeve iz pristojnosti občine na področju obrambe in zaščite, če posamezne zadeve niso dane v pristojnost drugim občinskim upravnim organom.
Uprava za obrambo zlasti:
1. spremlja in usklajuje strokovno delo upravnih organov pri pripravi in dopolnjevanju občinskega obrambnega načrta ter skrbi za usklajenost obrambnih načrtov drugih nosilcev z obrambnim načrtom občine:
2. sprejema svoj obrambni in varnostni načrt, opravlja naloge upravitelja obrambnega načrta občine ter pripravlja skupaj z občinskim štabom za civilno zaščito in drugimi organi občinski razvojni načrt obrambe in zaščite;
3. organizira in skrbi za prenos ukazov za izvajanje predpisanih ukrepov za pripravljenost ter ukaze o mobilizaciji;
4. opravlja upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na pripravo upravnih zvez ter kriptografsko zavarovanje in prenašanje zaupnih podatkov;
5. skrbi za načrtno spremljanje in usposabljanje občinskih enot civilne zaščite in drugih priprav za zaščito in reševanje po usmeritvah občinskega štaba za civilno zaščito;
6. opravlja upravne in strokovne zadeve varstva pred požarom kot dela sistema za zaščito in reševanje;
7. organizira in skrbi za delovanje službe za opazovanje in obveščanje;
8. organizira v skladu s predpisanimi programi usposabljanje pripadnikov enot za zveze, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, prebivalstva ter usposabljanje, za opravljanje nalog narodne zaščite;
9. opravlja upravne zadeve za izvrševanje vojaške in materialne dolžnosti, dolžnosti za delovanje v narodni zaščiti, civilni zaščiti, službi za opazovanje in obveščanje ter upravne zadeve v zvezi z graditvijo zaklonišč.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 042-1/91
Radovljica, dne 24. septembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.