Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

923. Odlok o komunalnih taksah v občini Postojna, stran 925.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in 18/91), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 52/85, 47/87, 5/90 in 10/91), 1. člena odloka o pristojnosti zborov in volitvah funkcionarjev Skupščine občine Postojna (Uradne objave, št. 16/90, 20/90, 22/90 in Uradni list RS, št. 12/91) je Skupščina občine Postojna na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in seji družbenopolitičnega zbora dne 26. 9. 1991 sprejela
ODLOK
o komunalnih taksah v občini Postojna
1. člen
S tem odlokom se predpišejo vrste komunalnih taks za območje občine Postojna.
2. člen
Predpišejo se naslednje komunalne takse:
1. za reklamne napise, objave, oglase in plakate postavljene na javnih mestih ter vitrine v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe;
2. za uporabo javnih površin za prirejanje sejmov, zabavnih prireditev, razstavljanja ter prodaje) predmetov;
3. za uporabo pločnikov za trgovsko ali gostinsko dejavnost pred poslovnimi prostori;
4. za glasbene avtomate v javnih lokalih in drugih prostorih;
5. za igralna, sredstva v javnih lokalih in drugih prostorih.
3. člen
Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke znaša 1,5 SLT in jo s posebnim sklepom spremlja Izvršni svet Skupščine občine Postojna.
Izvršni svet Skupščine občine Postojna lahko v primerih javnega interesa, posamezne zavezance oprosti plačila komunalne takse.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalne takse je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete in storitve za katere so predpisane komunalne takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
Komunalno takso plača taksni zavezanec na podlagi odločbe pristojnega upravnega organa, razen v primerih, ko je v taksni tarifi drugače določena!
.5. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti Upravi za družbene prihodke v 15 dneh od uveljavitve tega. odloka, oziroma od pričetka uporabe predmeta in storitev, razen, če se za uporabo ne izda posebno dovoljenje.
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev komunalne takse.
6. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna občine.
7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SLT se kaznuje pravna oseba ali posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju z določili 5. člena.
Z denarno kaznijo 1.000 se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Uprava za družbene prihodke Postojna in komunalna inšpekcija.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o komunalnih taksah v občini Postojna (Uradne objave, št. 27/70, 5/72. 7/76, 8/80, 11/81, 7/83. 8/84, 6/85, 9/86, 10/88, 11/87 in 5/89).
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tar. št. 1
1. Za reklamne napise, objave, oglase na panojih, tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača komunalna taksa letno od m2 300 točk.
2. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in oglasov, ki nimajo trajnega značaja 200 točk za m.
3. Za plakate od vsakega izobešenega izvoda 2 točki.
4. Za vitrine v katerih se predstavlja blago zunaj poslovnega prostora oziroma se predstavlja dejavnost letno 300 točk.
Opomba:
Taksa se ne plačuje za napise firm na lastnih stavbah ali poslovnih prostorih, ki so po zakonu ali odloku občinske skupščine obvezni.
Tar. št. 2
Za uporabo javnih površin za začasne namene se plača za m dnevno 100 točk, nad 100m2 je 50% diskont-.
Tar. št. 3
Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori se plača taksa za vsak m2 dnevno 50 točk, nad 100m2 je 50% diskont.
Tar. št. 4
Za uporabo vsakega glasbenega avtomata v javnih lokalih se plača letno taksa 500 točk. Opomba:
Taksni zavezanec je pravna oseba ali posameznik v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti, čeprav ni lastnik glasbenega avtomata, vendar ga ima v svojem lokalu.
Med glasbene avtomate po tej tar. št. se ne štejejo radijski ali televizijski sprejemniki, magnetofoni, gramofoni in kasetofoni v javnih lokalih.
Tar. št. 5
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalnih se plača letna taksa:
                         točk
– za elektronski igralni avtomat         2000
– za biljard (navadni in avtomatski)       1000
– za druga igralna sredstva            500
Opomba:
Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so razni stenski avtomati, namizni nogomet, košarke in podobne naprave ne glede na vrsto pogona in načina plačevanja uporabe teh sredstev.
Taksa se ne plača za uporabo balinišč in kegljišč.
Št. 353-2/91
Postojna, dne 26. septembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Postojna
Igor Bratina, dipl. jur. l. r.