Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

938. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju dela katastrskih občin Bodrež, Brestovec, Čača vas, Drensko rebro, Gorjane, Grlica, Grobelce, Lastnič, Lemberg - okolica, Orehovec, Sedlarjevo, Topole, Verače, Zagaj in Zdole ter rabi zemljišč po izvedenih agromelioracijah., stran 947.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 17/86) in 4. člena odloka o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 1/90) je na predlog Zavoda za živinorejo in veterinarstvo iz Celja, Kmetijske svetovalne službe iz Šmarja pri Jelšah, Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na skupni seji DPZ in ZKS dne 7. 10. 1991 in na zasedanju ZZD dne 10. 10. 1991 sprejela.
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju dela katastrskih občin Bodrež, Brestovec, Čača vas, Drensko rebro, Gorjane, Grlice, Grobelce, Lastnic, Lemberg-okolica, Orehovec, Sedlarjevo, Topole, Verače, Žagaj in Zdole ter rabi zemljišč po izvedenih agromelioracijah
1. člen
S tem odlokom se uvede agromelioracijski postopek za izvajanje agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih na območju občine Šmarje pri Jelšah v delih k. o. Bodrež, Brestovec, Čača vas, Drensko rebro, Gorjane, Grlice, Grobelce, Lastnic, Lemberg-okolica, Orehovec, Sedlarjevo, Topole, Verače, Žagaj in Zdole, pogoji izvedbe agromelioracije in način rabe teh zemljišč po končanih delih.
2. člen
Zemljišča na agromelioracijskih območjih so v dolgoročnem planu občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-. 2000 trajno namenjena kmetijski proizvodnji.
3. člen
Agromelioracijsko območje meri 19,45 ha in zajema posamezne parcele navedenih katastrskih občin in sicer: k. o. Bodrež, parc. št. 158/1, 158/2, 158/3, k. o. Brestovec, parc. št. 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 83/2, k. o. Čača vas, parc. št. 900, 909, k. o. Drensko rebro, parc. št. 666/2, 666/4, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 676, 677, 678, 679, k. o. Gorjane, parc. št. 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, k. o. Grlice, parc. št. 751, 753/2, 750, k. o. Grobelce, parc. št. 355/1, 359, 361, 360/1, k. o. Lastnic, parc. št. 744, 745, 746/1, 746/2, 746/3, 747, 792/1, 792/2, 793, 795/1, 795, 796, 813/1, 813/2, 814, k. o. Lemberg-okolica, parc. št. 1232, 1231, 1230, 1229, k. o. Orehovec, parc. št. 784, 785, k. o. Sedlarjevo, parc. št. 1146, 1147, 1148, k. o. Topole, parc. št. 177, 178, 179/1, 179/2, k. o. Verače, parc. št. 1115/1, 1115/2, 1116, 1117, 1118, k. o. Žagaj, pare, št. 508 in k. o. Zdole, parc. št. 1084, 1085, 1086.
Agromelioracija se izvede na podlagi investicijskega programa za obnovo sadovnjakov ter nasada leske in orehov Kmetijske svetovalne službe Šmarje pri Jelšah.
Za nadzor pri izvedbi je zadolžena Kmetijska svetovalna služba Šmarje pri Jelšah.
Investitor agromelioracije iz 1. člena tega odloka je Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah.
Agromelioracijska dela se bodo financirala iz sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in lastne, udeležbe lastnikov sadovnjakov in nasada leske ter orehov.
Investitor je dolžan voditi evidenco materialnega in finančnega poslovanja za izvedbo agromelioracije.
4. člen
Agromelioracija obsega odstranjevanje starih sadnih dreves in druge zarasti, planiranje, zatožno gnojenje, oranje, rigolanje, terasiranje ter sajenje.
5. člen
Agromelioracijska dela se bodo pričela izvajati po naslednjem terminskem planu:
– analiza tal ter založno gnojenje do 28. 11. 1991,
– planiranje, oranje, rigolanje, terasiranje do 31. 3. 1992,
– sajenje z vsemi vzporednimi deli do 10. 5. 1992,
– naprava žične opore v letu 1993/94.
6. člen
Lastniki in uporabniki zemljišč na agromelioracijskem območju so dolžni posekati in odstraniti staro sadno drevje in drugo zarast ter uporabljati zemljišče v skladu z investicijskim programom izvedbe agromelioracij.
7. člen
Kultura in način rabe melioriranih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedenih agromelioracijah.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe na območju občine Šmarje pri -Jelšah.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46401-2/91-I
Šmarje pri Jelšah, dne 14. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
Franc Potočnik, dipl. inž. l. r.