Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

907. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda za opravljanje zdravstvene dejavnosti na območju občine Cerknica, stran 918.

Na podlagi 51. in 63! člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 4. člena statutarnega odloka o volitvah v. zbore občinske skupščine in njihovi pristojnosti (Uradni list RS, št. 1/90 in 9/90) je Skupščina občine Cerknica na seji dne 17. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda za opravljanje zdravstvene dejavnosti na območju občine Cerknica
1. člen
Spremeni se besedilo 6. člena odloka o ustanovitvi zavoda za opravljanje zdravstvene dejavnosti na območju občine Cerknica (Uradni list RS, št. 20/91) tako da se glasi:
Zavod upravlja 7 članski svet zavoda, ki je sestavljen iz predstavnikov ustanovitelja (2 člana), predstavnikov delavcev zavoda (3 člani) in zainteresirane javnosti (2 člana).
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Skupščina občine Cerknica, predstavnike zainteresirane javnosti, izvršni svet, predstavnike delavcev zavoda pa izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem.
Člani sveta se imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani. Pristojnosti sveta se določijo s statutom zavoda.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-6/91
Cerknica, dne 17. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Cerknica
Janez Okoliš l. r.