Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

914. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov, strokovne službe skupščine in Izvršnega sveta Skupščine občine Lenart, stran 921.

Na podlagi 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/ 90), 19. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24-1353/79, 12-800/ 82, 39-1967/ 85, 37-2393/87 in 18-1388/88) je Skupščina občine Lenart na seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 15. oktobra 1991, sprejela
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov, strokovne službe skupščine in Izvršnega sveta Skupščine občine Lenart
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju upravnih organov, strokovne službe skupščine in Izvršnega sveta Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/84, 9-523/86 in Uradni list RS, št. 2-113/91) (v nadaljnjem besedilu: odlok) se v 2. alinei 8. člena črta beseda: »ljudsko«.
2. člen
V 13. členu odloka se v prvi vrsti črta beseda: »ljudsko«.
V 1. in 2. alinei se črtata besedi: »ljudske«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-3/91
Lenart, dne 15. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.