Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

933. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Sevnica, stran 944.

Na podlagi določil 202. člena statuta občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 6/78, 25/80, 8/82, 41/83) je Izvršni svet Skupščine občine Sevnica na svoji 16. seji dne 30. 10. 1991 sprejel
PRAVILNIK
o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Sevnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za pridobivanje in dodeljevanje posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Sevnica.
2. člen
Sredstva za dodeljevanje posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Sevnica se pridobivajo v okviru rednih letnih sredstev občinskega proračuna in najetjem kreditov.
3. člen
Posojila se dodeljujejo za naslednje namene:
– graditev, prenovo in adaptacijo objektov kmetije,
– razširitev in posodobitev ter pridobivanje novih zmogljivosti v osnovni dejavnosti
– razširitev in posodobitev ter pridobivanje novih zmogljivosti za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
4. člen
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– zasebni kmetijski proizvajalci,
– občani, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
– za sredstva lahko zaprosijo vsi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, prednost pa imajo kmetje, katerim kmetijstvo pomeni edini poklic, kar dokazujejo s potrdilom o pokojninskem zavarovanju kot kmet.
5. člen
Posojila se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki v največji meri izpolnjujejo sledeče kriterije:
– da že opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji,
– da imajo že pridobljeno investicijsko dokumentacijo,
– razvoj družinske kmetije glede na starostno strukturo, velikost kmetije in možnost dodatne zaposlitve.
6. člen
Posojilo se dodeljuje z najdaljšo dobo vračanja do 5 let. Višina deleža sredstev bo odvisna od obsega razpoložljivih sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Sevnica in pridobljenih kreditov.
7. člen
Višino obrestne mere za posojilo določi Izvršni svet Skupščine občine Sevnica (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet) ob razpisu.
8. člen
Višina posojila predvidoma ne sme presegati 30% predračunske vrednosti investicije.
9. člen
Sklep o razpisu za dodelitev posojil sprejme izvršni svet in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja. Sklep vsebuje:
1. skupni znesek sredstev, namenjenih za posojila,
2. namene, za katere se dodeljujejo posojila,
3. kdo lahko zaprosi za posojilo,
4. pogoji, pod katerimi se dodeljujejo posojila, to je najdaljša doba vračanja, višina obrestne mere,
5. rok za vložitev prošenj, ki pa ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave in ne daljši od 30 dni od dneva objave in naslov, na katerega se vložijo prošnje,.
6. navedbo, kaj mora prošnja za posojilo vsebovati,
7. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec predložiti,
8. rok, v katerem bo izvršni svet sprejel sklep o dodelitvi posojil. Rok ne sme biti daljši od 30 dni od dneva poteka roka za vložitev prošenj, vsem prosilcem pa morajo biti sklepi izvršnega sveta posredovani v osmih dneh po sprejemu.
10. člen
Prošnjo za posojilo s prilogami vložijo prosilci pri Sekretariatu za gospodarstvo in finance občine Sevnica, ki opravlja strokovna in administrativna dela. Prošnje obravnava odbor za kmetijstvo pri izvršnem svetu.
Odbor pripravi predlog za obravnavo na izvršnem svetu. Izvršni svet odloča o dodelitvi posojil s sklepom.
11. člen
Posojila se dodeljujejo preko banke, s katero izvršni svet sklene ustrezno pogodbo.
12. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med banko in posojilojemalcem v skladu s tem pravilnikom in sklepom izvršnega sveta, mora vsebovati pogoje, določene s sklepom izvršnega sveta, predvsem pa:
– obveznosti posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
– obveznosti, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe oziroma, da je bila pogodba sklenjena na podlagi lažnih podatkov, takoj vrne posojilo z obrestmi po najvišji bančni obrestni meri za naložbe za tekoče poslovanje.
13. člen
Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pravilniku, in izpolnitev obveznosti s te pogodbe o posojilu, lahko preveri komisija in pristojni upravni organ občine Sevnica.
14. člen
Posojilojemalec prične uporabljati posojilo na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe in ga mora pričeti uporabljati najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe o dodelitvi posojila.
15. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj po objavi.
Št. 321-311/91-I
Sevnica, dne 30. oktobra 1991.
Predsednik
IS Skupščine občine Sevnica
Marjan Kurnik, ek. l. r.