Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

903. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Otok I, stran 916.

Skupščina občine Celje je na podlagi 29. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/83, 37/85 in 29/86), Uradni list RS, št. 26/ 90) in 4. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, št. 13/90 in 13/91) na skupnem zasedanju vseh zborov dne 17. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Otok I
1. člen
Zazidalni načrt Otok I (Uradni vestnik Celje, št. 28/63 in 5/ 70 ter Uradni list SRS, št. 42/72, 10/74, 15/74, 24/75, 13/76, 22/77, 24/77, 16/79, 31/81 in 42/86) se spremeni in dopolni po projektu za objekt učnih delavnic ob šolskem centru Boris Kidrič v Celju, ki ga je pod št. proj. 139/90 v avgustu 1991 izdelal Zavod občine Celje za planiranje in izgradnjo.
2. člen
Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena se nanašajo na parc. št. 747/11 in 747/1 k.o. Celje, na katerih se zgradi pritlični objekt tlorisnih dimenzij 24 x 14 metrov, namenjen za učne delavnice in spremljajoče prostore. Objekt se locira tako, da njegov vzhodni del ne presega vzhodnega dela obstoječega dvonadstropnega vzhodnega trakta obstoječega učnega poslopja Ljubljanska cesta 17, njegov južni del pa ne presega južnega dela osrednjega obstoječega južnega trakta ter se z obstoječim poslopjem poveže s hodnikom.
Objekt učnih delavnic se priključi na obstoječo komunalno infrastrukturo, objekte in naprave. Komunalna oprema, objekti in naprave, na katere se priključi objekt učnih delavnic, so prikazani v grafičnem delu projekta iz 1. člena tega odloka.
Dostop in servisni dovoz se izvede z obstoječega cestnega priključka z Ljubljanske ceste na njegovem vzhodnem delu.
Objekt je zasnovan v armiranobetonski montažni konstrukciji tip Ingrad, s stebri in nosilci ter T strešnimi nosilci v kovinski izvedbi z dvokapno simetrično strešino v TRIM-sendvič izvedbi v temni barvi v smeri vzhod-zahod. Obodno zidovje bo pozidano s siporex bloki debeline 30cm, ki pa morajo biti na južni in vzhodni strani, ki mejijo na blokovo stanovanjsko gradnjo, vključno z okenskimi odprtinami, dodatno zvočno izolirani.
Objekt je potrebno obvezno priključiti na obstoječi sistem daljinskega ogrevanja oziroma na obstoječi sistem ogrevanja osrednjega učnega poslopja. Vse komunalne priključke je potrebno izvesti v skladu z zakonom ter navodili in predpisi pristojnih služb.
3. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem upravnem organu.
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-24/62
Celje, dne17. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.