Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

922. Odlok o stavbnih zemljiščih, stran 924.

Na podlagi 7., 50. in 52. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89), navodila za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90) ter 1. člena odloka o pristojnosti zborov in volitvah funkcionarjev Skupščine občine Postojna (Uradne objave, št. 16/90, 20/90, 22/90, Uradni list RS, št. 12/91, 20/91) je Skupščina občine Postojna na skupnem zasedanju zborov dne 26. 9. 1991 sprejela
ODLOK
o stavbnih zemljiščih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo:
– višina osnovne in povečane vrednosti stavbnega zemljišča;
– način valorizacije osnovne vrednosti zemljišča in družbenih vlaganj;
– način in pogoji ter postopek oddaje, stavbnih zemljišč v družbeni lastnini.
2. člen
S stavbnimi zemljišči v družbeni lastnini v občini Postojna upravlja Sklad stavbnih zemljišč občine Postojna (v nadaljevanju: Sklad).
II. ZAJEMANJE POVEČANE VREDNOSTI STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča zajema povprečne stroške pridobitve zemljišča na območju urejanja stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: osnovna vrednost) in povečano vrednost stavbnega zemljišča, ki je neposredno ali posredno posledica vlaganj družbenih sredstev, lokacijskih in drugih ugodnosti (v nadaljnjem besedilu: povečana vrednost), valorizirana v letu oddaje.
Osnovna in povečana vrednost se oblikujeta ob smiselni uporabi 7., 8. in 9. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), upoštevajoč tržne razmere pri prometu z zemljišči na območju.
4. člen
Zajemanje povečane vrednosti se realizira ob prometu s stavbnim zemljiščem ob neposredni oddaji stavbnega zemljišča s pogodbo fizičnim in pravnim osebam.
5. člen
Izvršni svet za tekoče leto določi poprečno gradbeno ceno za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji, oblikovane v preteklem letu na območju občine Postojna in povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča kot osnovo za določanje cene stavbnega zemljišča in sorazmernega dela stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja.
Izvršni svet določi odstotek od poprečne gradbene cene za posamezne skupine naselij kot osnovo za določanje cene stavbnega zemljišča izven območja urejanja:
Navedeni podatki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
III. NAČIN VALORIZACIJE OSNOVNE VREDNOSTI ZEMLJIŠČA IN DRUŽBENIH VLAGANJ
6. člen
Valorizacija osnovne vrednosti zemljišča in družbenih vlaganj v zvezi z urejanjem stavbnega zemljišča se izračunava tekoče v skladu z indeksom rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih Republike Slovenije – panoga proizvodnja gradbenega materiala, ki ga vsak mesec objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko.
IV. ODDAJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
7. člen
Stavbna zemljišča v družbeni lastnini odda Sklad v uporabo investitorju na podlagi odločitve Komisije za oddajo stavbnih zemljišč.
Stavbno zemljišče se odda s pogodbo na podlagi javnega razpisa ali brez javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način najmanj 15 dni pred obravnavo in izbiro pismenih ponudb.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež Sklada
– katastrske podatke o zemljišču
– ceno stavbnega zemljišča
– višino prispevka k stroškom za urejanje stavbnega zemljišča rok in način plačila cene stavbnega zemljišča ter prispevka k stroškom za urejanje stavbnega zemljišča
– višino stroškov in rok plačila postopka prenosa pravice uporabe stavbnega zemljišča
– višino in način plačila varščine za udeležbo pri javnem razpisu
– naslov in rok za vložitev pismenih ponudb
– rok za sklenitev pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča
– podatke o namembnosti objektov, ki jih bo dovoljeno graditi na stavbnem zemljišču
– druge pogoje določene v skladu s politiko stanovanjske in druge graditve v občini.
9. člen
V primerih, ko se stavbno zemljišče oddaja za gradnjo družinske stanovanjske hiše, morajo ponudniki, ki se udeležijo javnega razpisa v ponudbi navesti naslednje podatke:
– stanovanjske razmere
– zdravstveno stanje
– delovne pogoje
– neuspela udeležba pri že izvedenem javnem razpisu
– drugo.
K podatkom iz tega člena ponudnik predloži ustrezne listine, ki jih določi v razpisu Komisija za oddajo stavbnih zemljišč.
Udeleženci javnega razpisa, ki so lahko pravne in fizične osebe in na javnem razpisu želijo pridobiti stavbno zemljišče za gradnjo, so dolžni poleg razpisnih pogojev iz 10. člena, upoštevati še posebne pogoje razpisovalca, ki se nanašajo na gradnjo.
10. člen
Ponudnikom, ki so se udeležili javnega razpisa za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš, zagotavljajo prednost naslednja točkovno ovrednotena merila:
                                    točk
1. Stanovanjske razmere
a) ni imetnik stanovanjske pravice                    20
b) ponudnik, ki ima glede na neto stanovanjsko površino, ki
odpade na enega stanovalca do 10 m2                   10
c) ponudnik, ki ima neustrezno stanovanje glede na higiensko
tehnične razmere                             10
2. Zdravstvene razmere ponudnika ali člana njegove družine
a) invalidnost (od 30% dalje)                      20
b) kronična ali težja trajna bolezen                   20
3. Delovni pogoji
Oddaljenost lokacije od kraja zaposlitve
– do 10 km                                30
– od 10 do 20km                             20
– nad 20km                                10
4. Neuspela udeležba pri že izvedenem javnem razpisu
– za vsako neuspelo udeležbo                       30
5. Zdomci                                40
11. člen
Pri javnem razpisovanju za oddajo stavbnih zemljišč občanom v uporabo za gradnjo poslovnih in poslovno-stanovanjskih objektov lahko sodelujejo ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje glede kvalifikacije za pridobitev dovoljenja za opravljanje obrti ali je ponudnik registriral oziroma pri pristojnem sodišču vložil vlogo za registracijo podjetja.
Prednost imajo ponudniki, ki že opravljajo obrtno ali gospodarsko dejavnost opredeljeno kot deficitarno v občini in tisti, katerih dejavnost je opredeljena kot prednostna.
12. člen
Pri oddaji zemljišč za gradnjo garaž in drugih pomočnih objektov se upoštevata:
– neposredna bližina stanovanjske hiše oziroma stanovanja interesenta.
13. člen
Stavbno zemljišče, za katero je bil objavljen javni razpis, odda komisija za oddajo stavbnih zemljišč ponudniku, ki zbere največje število točk iz 12. člena tega odloka oziroma v največji meri izpolnjuje pogoje 13. in 14. členu odloka.
Če se na javni razpis za stavbno zemljišče, ki je v razpisnih pogojih namenjeno za gradnjo, priglasi več kandidatov (pravnih ali fizičnih oseb), ki vsi enako izpolnjujejo vse razpisne pogoje, je uspešnejši tisti ponudnik, ki ponudi višjo ceno za stavbno zemljišče.
14. člen
Stavbno zemljišče se odda proti plačilu cene zemljišča in sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča.
Cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča zajema valorizirano osnovno vrednost zemljišča in povečano vrednost zaradi družbenih vlaganj.
15. člen
Stavbno zemljišče se odda brez razpisa v primerih, ki jih določa 51. člen zakona o stavbnih zemljiščih.
V primerih, ko pa za stavbno zemljišče po dveh razpisih ni bilo ponudnikov, se tako zemljišče odda neposredno s pogodbo po vrednosti na dan prodaje.
16. člen
Zemljišče za smotrno zaokrožitev in izkoriščanje stavbnega zemljišča se določa in odda pod sledečimi pogoji:
– če je ugotovljeno, da že zgrajen objekt nima zadostne površine funkcionalnega zemljišča;
– če ima stavbno zemljišče na katerem stoji objekt neprimerno obliko (poprava meje);
– če je dodelitev zemljišča potrebna zaradi dozidave obstoječih objektov ali gradnje gospodarskih ter pomožnih objektov;
– če se potrebuje zemljišče za ureditev dostopa do. stavbne parcele;
– če investitor že razpolaga s pretežno večino zemljišča za predvideno novogradnjo, potrebuje pa še dodatno zemljišče za zaokrožitev funkcionalnega zemljišča novogradnje.
Pogoje iz 1. in 2. alineje tega člena ugotavlja organ, ki ga pooblasti Upravni odbor Sklada stavbnih zemljišč občine Postojna.
Pogoje iz 3., 4. in 5. alineje tega člena ugotavlja organizacija, ki izdeluje lokacijsko dokumentacijo.
V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Za primere, ki jih ta odlok ne navaja se smiselno uporabljajo določila zakona o stavbnih zemljiščih.
18. člen
Ko začne veljati ta odlok prenehata veljati odloka o stavbnih zemljiščih (Uradne objave, št. 16/87. in 19/88).
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 465-2/87
Postojna, dne 26. septembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Postojna
Igor Bratina, dipl. jur. l. r.