Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

913. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lenart, stran 920.

Na podlagi 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/ 90) in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) je Skupščina občine Lenart na seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 15. oktobra 1991 sprejela
ODLOK
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lenart
1. člen
V odloku o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lenart (Uradni list RS, št. 5/91) se v 1. členu besedilo spremeni tako, da glasi:
»S tem odlokom se ustanovi Zdravstveni dom Lenart (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni dom), prej TOZD Zdravstvenega doma Maribor.«
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da glasi:
»Osnovna in obratna sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda so ugotovljena v organizacijski enoti Zdravstvenega doma Maribor v Lenartu. Zdravstveni dom Maribor predloži ustrezno delitveno bilanco v potrditev Izvršnemu svetu Skupščine občine Lenart.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda solidarno do višine vrednosti ustanovitvenega vložka.
Sredstva za delo se zdravstvenemu domu zagotavljajo po pogodbi sklenjeni z Republiško upravo za zdravstveno varstvo ter s plačili za opravljanje zdravstvene storitve in iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki bo Zdravstveni dom uporabil le za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-2/91
Lenart, dne 15. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.