Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

1012. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Leskovec-Stari log, stran 1004.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in 18/88), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in določil statuta KS Leskovec-Stari Log ter sklepa zbora krajanov dne 17. 4. 1991 je svet KS na svoji seji dne 14. 6. 1991 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Leskovec-Stari log
1. člen
Razpiše se referendum o uvedbi samoprispevka v denarju za sofinanciranje in izvajanje naslednjega programa:
1. modernizacija cest v celotni KS, prioritetni varstveni red se bo določil na zborih krajanov;
2. izgradnja javne razsvetljave, vzdrževanje okolja, izvajanje zimske službe, vzdrževanje mostov in propustov;
3. izgradnja večnamenske ploščadi pri Domu kulture in PTT omrežja;
4. funkcionalna dejavnost KS.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 1. decembra 1991.
3. člen
Sredstva zbrana s tem samoprispevkom bodo namenjena izključno za uresničitev sprejetega programa.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za dobo 5 let in sicer od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1996.
5. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Leskovec-Stari log in zavezanci, ki imajo nepremičnine v tej KS, njih stalno bivališče pa je izven KS v naslednji višini:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 1,5% od bruto OD, nadomestil in plačil po pogodbah o delu zmanjšanih za davke in prispevke teh prejemkov;
2. upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnin, ki je osnova za davek in prispevek;
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 1,5% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
4. lastniki zemljišč po stopnji 5% od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih površin;
5. 30% od povprečnega OD v RS za preteklo leto lastniki hiš, ki nimajo stalnega bivališča v KS Leskovec-Stari log in lastniki počitniških hišic, ki nimajo stalnega bivališča v KS;
6. 2% povprečnega mesečnega OD doseženega v gospodarstvu RS za preteklo leto plačujejo delavci, ki so na začasnem delu v tujini;
7. 10% zavezanci, katerim se davek odmerja v pavšalnem znesku od odmerjenega davka.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
7. člen
Sredstva še bodo zbirala na žiro računu pri KS Leskovec-Stari log. Za pravočasno izvajanje programa ter trošenje sredstev je zadolžen Svet KS. S samoprispevkom bo predvidoma zbranih 4,000.000 SLT.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja sredstev pri izplačilu oziroma izplačevalcih dohodka kontrolirata SDK in Občinska davčna uprava.
8. člen
Referendum vodi volilna komisija v KS Leskovec-Stari log po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve.
9. člen
Na referendumu se glasuje z glasovnico na kateri je naslednje besedilo:
              KRAJEVNA SKUPNOST
              LESKOVEC-STARI LOG
 
                GLASOVNICA
 
  Na referendumu 1. decembra 1991 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo
petih let, tj. od 1. januarja 1992 do 31. decembra 1996 za KS Leskovec-Stari
log za financiranje sprejetega programa, ki sta ga sprejela Zbor krajanov in
Svet KS dne 17. 4. in 14. 6. 1991
 
                glasujem
  »PROTI«                               »ZA«
                 (pečat)
 
  Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži »ZA«, če se strinja
z uvedbo samoprispevka, v nasprotnem primeru obkroži »PROTI«.
10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Leskovec-Stari log.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma na krajevno običajen način.
Predsednik sveta KS
dr. Janko Roj l. r.

AAA Zlata odličnost