Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

964. Odlok o dopolnitvi odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanosti, stran 962.

Na podlagi 12. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 33/85 in 26/90), zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SRS (Uradni list SRS, št. 15/76 in 42/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 26/83, 42/85, 21/86, 47/87, 5/90 in 10/91) ter 13. členu odloka o določitvi pristojnosti sestave zborov in volitve v zbore (Uradni list RS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 13. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 16. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o dopolnitvi odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
1. člen
V odloku o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih (Uradni list RS, št. 3/91) se za 24. členom doda nov 24/a. člen, ki se glasi:
24/a. člen
Nadzor nad vzdrževanjem reda, čistoče in miru na pokopališču v Brežicah opravlja komunalni nadzornik.
V zvezi z opravljanjem nadzora ima komunalni nadzornik pravico in dolžnost:
– ugotavljati in preverjati istovetnost oseb,
– na kraju samem izrekati in izterjevati denarno kazen od kršiteljev,
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrškov,
– opozarjati pristojne organe in posameznike na pomanjkljivosti pri njihovem delu,
– nalagati obveze za odpravo nepravilnosti.
2. člen
V prvem odstavku 30. člena se znesek »50 din« nadomesti z zneskom »3.000 SLT«, znesek »15.000 din« pa z zneskom »30.000 SLT«.
V drugem odstavku 30. člena se znesek »12,50 din« nadomesti z zneskom »2.500 SLT,« znesek »2.500 din« pa z zneskom »5.000 SLT«.
3. člen
31. člen se spremeni in se glasi:
Z denarno kaznijo od 2.500 do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, z denarno kaznijo do 30.000 SLT pa pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. opravlja dela v nasprotju s 23. členom tega odloka,
2. uporablja prevozna sredstva v nasprotju s 24. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo 1.000 SLT se kaznuje za prekršek posameznik na kraju samem, če krši določila drugega odstavka 21. člena tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 505-1/91-1
Brežice, dne 16. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.