Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

989. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lipa, stran 988.

Na osnovi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni I. SRS, št. 35/85) in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni 1. SRS, št. 23/77) in 16. člena statutarnega sklepa Krajevne skupnosti Lipa je Svet KS Lipa po predhodni odločitvi delovnih ljudi in občanov z dne 2. 11. 1991 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lipa
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lipa, ki bo 24. 11. 1991.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– gradnjo mrliške veže
– gradnja ulične razsvetljave
– asfaltna prevleka
– postavitev prometnih znakov, ter ostale komunalne dejavnosti tekočega značaja
– obnova sakralnih spomenikov.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let in sicer od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1996.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Lipa v naslednji višini:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil
– 6% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
– 1% od pokojnin
– 2% od neto osebnih dohodkov iz davčne osnove od samostojnega opravljanja obrtnih dejavnosti
– 2% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji za zavezance, ki so začasno na delu v tujini.
5. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju.
7. člen
Volivci glasujejo osebno in tajno z glasovnico, ki ima naslednje besedilo:
   Krajevna skupnost
  Lipa
                GLASOVNICA
  za glasovanje na referendumu dne 24. 11. 1991 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lipa, ki se uporabi za:
  – gradnjo mrliške veže
  – gradnja ulične razsvetljave
  – asfaltna prevleka
  – postavitev prometnih znakov, ter ostale komunalne dejavnosti tekočega
značaja
  – obnova sakralnih spomenikov Višina samoprispevka bo znašala:
  – 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil
  – 6% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
  – 1% od pokojnin
  – 2% od neto osebnih dohodkov iz davčne osnove od samostojnega opravljanja
obrtnih dejavnosti
  – 2% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji za zavezance,
ki so začasno na delu v tujini
 
                 glasujem
  »ZA«                              »PROTI«
 
  Volivec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja z
uvedbo samoprispevka, oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja z uvedbo
samoprispevka.
8. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje del po sprejetem programu je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Lipa.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev zbranih s samoprispevkom bo opravljal Svet Krajevne skupnosti Lipa, ki bo o tem vsaj enkrat letno poročal zboru občanov.
10. člen
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Lipa, dne 4. novembra 1991.
Predsednik
Sveta KS Lipa
Štefan Zadravec l. r.