Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

988. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zidani most, stran 987.

Svet Krajevne skupnosti Zidani most je na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 46/86) ter določil statuta Krajevne skupnosti Zidani most na svoji seji dne 11. 10. 1991 sprejela
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zidani most
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Zidani most se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvajanja programa krajevne skupnosti.
Referendum bo v nedeljo, dne 8. decembra 1991 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
2. člen
Sredstva samoprispevka bodo uporabljena za:
– modernizacijo cest z asfaltiranjem Zidani most-Širje, Sp. Brezno-Zg. Brezno-Straže, Zidani most-Briše, Vila,
– gradnjo vodovoda Brezno-Vila-Zidani most-Majland in gradnja rezervoarja Lukovica,
– gradnjo kanalizacije Majland, Vila, Zidani most,
– gradnjo rekreacijskih objektov; mrliške veže, telefonskega omrežja, avtobusnih postajališč.
3. člen
Za uresničitev programa je potrebno 4,608.000 SLT. S samoprispevkom bo zbrano predvidoma 4,187.000 SLT.
Sredstva samoprispevka se bodo za namene iz 2. člena tega sklepa uporabljala skladno z njihovim pritokom in finančnim planom krajevne skupnosti za tekoče leto.
4. člen
Samoprispevek se uvede v denarju za obdobje 5 let in sicer od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1996.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali:
1. Delovni ljudje in občani, ki imajo stalno bivališče v Krajevni skupnosti Zidani most, v višini:
– 1,5% od neto plač;
– 1,5% od neto pokojnin;
– 1,5% od bruto zavarovalne osnove, zmanjšane za prispevke za socialno varnost, ter od davčne osnove -dobička, zmanjšane za odmerjene davke, od samostojnega opravljanja dejavnosti;
– 1,5% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke, od popoldanske obrti;
– 1,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke, od priložnostnega opravljanja storitev.
2. Lastniki nepremičnin v KS Zidani most, v višini:
– 1,5% od trikratnega letnega katastrskega dohodka od negozdnih površin in enkratnega letnega katastrskega dohodka od gozdnih površin, lastniki zemljišč v KS ne glede na stalno bivališče,
– 1.000 SLT v letu 1992 lastniki bivalnih objektov, namenjenih za trajno ali občasno bivanje, s stalnim bivališčem izven KS Zidani most, če niso zavezanci za samoprispevek iz KD. Ta znesek se v naslednjih letih valorizira z indeksom porasta povprečnih plač v občini Laško v preteklem letu.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega vira posebej.
Svet KS je pooblaščen, da spremeni osnove za odmero samoprispevka od KD, kolikor bi te postale zaradi valorizacije KD neustrezne.
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
6. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči banki za določen čas.
7. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu Krajevne skupnosti Zidani most.
Za zbiranje sredstev in izvajanje del referendumskega programa skrbi Svet Krajevne skupnosti Zidani most. Ta bo enkrat letno zboru delovnih ljudi in občanov tudi poročal o uporabi sredstev.
8. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani, vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju.
9. člen
Na referendumu. glasujejo delovni ljudje in občani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
                KRAJEVNA SKUPNOST
                 ZIDANI MOST
 
                 GLASOVNICA
 
  Na referendumu dne 8. decembra 1991 za uvedbo samoprispevka v denarju za
dobo petih let, to je od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1996, za območje Krajevne
skupnosti Zidani most za sofinanciranje izvedbe programa KS Zidani most
predvidenega z razpisom samoprispevka
 
                 glasujem
  ZA                                PROTI
 
  Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži »ZA«, če se glasovalec strinja
z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se glasovalec z uvedbo
samoprispevka ne strinja.
10. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-9/91-11
Zidani most, dne 11. oktobra 1991.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Zidani most
Milan Vodišek l. r.