Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

967. Odredba o določitvi najvišjih cen, stran 964.

Na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I), 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I) in 223. člena statuta občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 32/ 86, 1/88, 23/88, 1/90 in RS 23/90) je Izvršni svet Skupščine občine Grosuplje na seji dne 30. 10. 1991 sprejel
ODREDBO
o določitvi najvišjih cen
1. člen
Cene naslednjih proizvodov in storitev iz 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen in izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I): osnovne komunalne storitve (proizvodnja in distribucija vode, prečiščevanje in odvajanje odplak, odnašanje in odlaganje odpadkov, ogrevanje), stanarine, ekonomska cena vzgojnovarstvene dejavnosti v vrtcih in varstvenih družinah in cena oskrbe v domu starejših občanov, ki so jih podjetja in druge pravne osebe oblikovali v skladu s predpisi in uporabili na tržišču od uveljavitve te odredbe, se določijo kot najvišje cene.
2. člen
Ne glede na 1. člen te odredbe smejo podjetja in druge pravne osebe cene svojih storitev, ki so po predpisih veljale in bile uporabljene na tržišču na dan 31. 10. 1991 povečati:
1. stanarine za 18,4%
2. ekonomsko ceno vzgojnovarstvene dejavnosti
– v VVO za 7,5%
– v varstvenih družinah za 8,8%
3. ceno oskrbe v domu starejših občanov za 27, 1%.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o določitvi najvišjih cen (uradni list RS, št. 2/91-I).
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. novembra 1991 dalje.
Št. 385-2/91
Grosuplje, dne 30. oktobra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Grosuplje
Franc Ahlin, dipl. ek. l. r.