Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

1001. Pravilnik o oddajanju in prodaji poslovnih prostorov, stran 997.

Na podlagi 163. člena statuta občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/83, 3/86, 15/86), zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88) in zakona o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS, št. 19/76, 42/86) izdaja Izvršni svet Skupščine občine Radovljica
PRAVILNIK
o oddajanju in prodaji poslovnih prostorov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način, pogoji in postopek oddajanja in prodaje poslovnih prostorov in stavb (v nadaljevanju besedila: poslovni prostori) na območju občine Radovljica, ki so v družbeni lastnini in na katerih je imetnik pravice uporabe ali lastninske pravice Skupščina občine Radovljica.
2. člen
Za poslovno stavbo se šteje stavba, ki je namenjena za poslovne dejavnosti in se v ta namen pretežno tudi uporablja.
Za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in imajo poseben glavni vhod.
Če nastane dvom, ali se šteje stavba oziroma prostor za poslovno stavbo oziroma poslovni prostor, odloči o tem Uprava za urbanizem in urejanje prostora.
3. člen
Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje dejavnosti v skladu z zazidalnimi načrti, ureditvenimi načrti in prostorskimi ureditvenimi pogoji.
Sklep o oddaji poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora v najem ali o njegovi prodaji sprejme Izvršni svet Skupščine občine Radovljica, strokovna dela v zvezi s tem pa izvaja za to delo določena komisija.
II. IZVEDBA ODDAJE POSLOVNIH PROSTOROV
4. člen
Strokovno tehnična dela v postopku oddaje poslovnega prostora na podlagi sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Radovljica izvede za to delo določena komisija.
5. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– obravnava podatke o poslovnih prostorih,
– pripravlja predloge Izvršnemu svetu Skupščine občine Radovljica o načinu oddaje poslovnih prostorov (z javnim natečajem ali neposredno s pogodbo),
– pripravlja predloge Izvršnemu svetu Skupščine občine Radovljica o oddaji poslovnih prostorov najboljšim ponudnikom in predlaga sklenitev najemne pogodbe,
– na podlagi odločitve izvršnega sveta, izda sklep o oddaji poslovnega prostora individualno določenemu ponudniku,
– Izvršnemu svetu Skupščine občine Radovljica predlaga prekinitev najemne pogodbe,
– izvaja prevzem poslovnih prostorov,
– opravlja druga operativno tehnična dela in naloge, ki so potrebna v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem poslovnih prostorov danih v najem,
– poroča Izvršnemu svetu Skupščine občine Radovljica o svojem delu.
III. ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
6. člen
Poslovni prostori se oddajajo v najem praviloma na podlagi javnega natečaja.
Izjemoma se lahko poslovni prostori oddajajo brez javnega natečaja, neposredno z najemno pogodbo v naslednjih primerih:
– če se dosedanji najemnik mora izseliti iz poslovnega prostora zaradi rušenja poslopja ali zaradi prilagoditve zgradbe veljavnemu urbanističnemu dokumentu,
– če gre za začasno preselitev najemnika zaradi prenove ali rekonstrukcije stavbe,
– če je sedanji najemnik v stečaju ali redni likvidaciji, novi najemnik pa prevzame delavce v redno delovno razmerje, oziroma če je opravljena združitev dejavnosti,
– če s tem dosedanji najemnik pridobi dodatne poslovne prostore v isti stavbi,
– če najemnik zamenja ali odstopi poslovni prostor za drug poslovni prostor,
– če bo najemnik opravljal dejavnost, ki jo opredeli Izvršni svet Skupščine občine Radovljica za deficitarno,
– če nadaljujejo z dejavnostjo dosedanjega najemnika njegovi ožji družinski člani,
– če nadaljujejo z dejavnostjo najemnika pri njem zaposleni delavci, ki so bili pri najemniku v rednem delovnem razmerju najmanj 2 leti,
– v posebej utemeljenih primerih po predhodnem mnenju Izvršnega sveta Skupščine občine Radovljica.
Brez javnega razpisa se oddajajo v najem dvorane, sejne sobe in drugi podobni javni prostori uporabniku za občasno uporabo zaradi opravljanja svoje dejavnosti, kot je opredeljeno v nadaljevanju tega pravilnika.
7. člen
Poslovni prostori se oddajajo praviloma za nedoločen čas, razen v naslednjih primerih:
– kadar se pričakuje, da se bodo morali poslovni prostori odstraniti zaradi realizacije prostorskega izvedbenega akta,
– če je načrtovana sprememba določene dejavnosti,
– če najemnik gradi svoje lastne poslovne prostore,
– v primeru denacionalizacije,
– v drugih utemeljenih primerih.
8. člen
Javni natečaj se izvede z zbiranjem ponudb.
Razpis javnega natečaja mora obsegati:
– lokacijo in velikost poslovnega prostora,
– izhodiščno višino najemnine za m2,
– predvideno namembnost poslovnega prostora,
– čas, za katerega se poslovni prostor daje v najem (določen ali nedoločen),
– rok za zbiranje pisnih ponudb, ki ne sme biti krajši od 8 dni od dneva objave,
– morebitne druge pogoje v zvezi s stanjem in ureditvijo poslovnega prostora.
Razpis javnega natečaja se objavi na krajevno običajen način.
Ponovitev neuspelega razpisa se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Ponudbe prosilcev morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov, ki je naveden v javnem razpisu.
Ponudbe po preteku razpisnega roka odpre komisija.
9. člen
V primeru, da je poslovni prostor v stavbi, ki je zaščitena z občinskim odlokom, mora razpis vsebovati tudi predvidena vlaganja v obnovo in delež, ki ga bo moral prevzeti najemnik.
10. člen
Poslovni prostor se odda v najem s sklepom komisije.
Zoper sklep komisije imajo ponudniki pravico ugovora.
Ugovor se vloži na komisijo v roku 8 dni od prejema pisnega sklepa. O ugovoru odloči Izvršni svet Skupščine občine Radovljica. Odločitev. Izvršnega sveta Skupščine občine Radovljica je dokončna.
11. člen
Po pravnomočnosti sklepa o oddaji poslovnega prostora sklene Izvršni svet Skupščine občine Radovljica z izbranim ponudnikom najemno pogodbo.
12. člen
V skladu s 3. odst. 6. člena se odplačno oddajajo javni poslovni prostori, s katerim razpolaga Skupščina občine Radovljica, društvom, političnim organizacijam in drugim civilnim in pravnim osebam, ki se ne financirajo iz občinskega proračuna, temveč iz lastnih virov za opravljanje njihove dejavnosti za določene dneve oziroma ure v tednu.
Cena najemnine se določa tako, da se določi cena za m2 v najem vzetega poslovnega prostora (dvoran oziroma sejnih sob) ter glede na število ur in dni, za katere se prostor daje v najem.
Izvršni svet Skupščine občine Radovljica sprejme seznam in cenik javnih poslovnih prostorov, ki se dajejo v najem.
13. člen
Najemnik je dolžan plačati najemnino za poslovni prostor iz 12. člena tega pravilnika pred njegovo uporabo.
Izpostavljen račun je dokaz o pravici uporabe poslovnega prostora določenega dne oziroma določene ure dneva.
Račun izstavi komisija.
14. člen
V času najema iz 12. člena tega pravilnika najemnik odgovarja za vsakršno škodo, ki bi morebiti nastala v prostoru, opremi ter tehničnih sredstvih in drugih sredstvih, ki se dajo najemojemalcu v najem.
IV. NAJEMNO RAZMERJE
15. člen
Najemne razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne pogodbe.
Najemna pogodba mora vsebovati predvsem:
– navedbo pogodbenih strank,
– navedbo poslovnih prostorov in stavbe, v katerih so prostori ter podatke o površini,
– navedbo poslovne dejavnosti, ki se opravlja v teh prostorih,
– določila o uporabi skupnih prostorov in naprav v hiši,
– določila o času trajanja najema (za določen ali nedoločen čas),
– višino in način plačevanja najemnine,
– določila o odpovedi in odpovednih rokih, če je pogodba sklenjena za nedoločen čas,
– klavzulo, da najemnik ne sme oddati poslovnega prostora v podnajem brez soglasja najemodajalca,
– morebitni drugi pogoji, ki se nanašajo na poslovni prostor,
– kraj in datum sklenitve pogodbe.
Najemne pogodbe podpisuje predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine Radovljica.
Odpovedni rok določen v najemni pogodbi ne sme biti krajši od enega leta.
16. člen
Najemno razmerje lahko preneha:
– sporazumno,
– s pisno odpovedjo najemne pogodbe najemodajalca, če je bila sklenjena za nedoločen čas z odpovednim rokom kot ga določa zakon, ki ne sme biti krajši od enega leta,
– z odstopom najemnika od najemne pogodbe,
– najemodajalec sme odpovedati najemno pogodbo, če poslovno stavbo oziroma poslovni prostor potrebuje sam.
17. člen
Komisija lahko sklene, da se od najemne pogodbe odstopi in zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času ne glede na pogodbene in zakonske določbe o trajanju najema:
– če najemnik ne plača najemnine v roku dveh mesecev od prejema opomina,
– če najemnik uporablja poslovni prostor za drugo dejavnost kot je bila za ta prostor določena,
– če najemnik ne začne uporabljati poslovnega prostora, ko so za to izpolnjeni pogoji oziroma preneha uporabljati poslovni prostor za več kot dva meseca,
– če so poslovni prostori potrebni najemodajalcu zaradi rušitve ali preureditve poslopja,
– če najemnik odda poslovni prostor v podnajem brez soglasja najemodajalca,
– če najemnik izgubi pravico opravljanja svoje dejavnosti za več kot dva meseca.
18. člen
Najemnik poslovnega prostora lahko pridobi v najem delno dokončane oziroma urejene poslovne prostore.
Glede vlaganja sredstev v ureditev poslovnih prostorov skleneta najemodajalcev in najemnik posebno pogodbo, v kateri opredelita priznana vlaganja in način vračanja vlaganj.
V. PRODAJA POSLOVNIH PROSTOROV
19. člen
Sklep o prodaji poslovnih prostorov oziroma poslovnih stavb sprejme Izvršni svet Skupščine občine Radovljica. Na podlagi tega sklepa izvede komisija vsa strokovno tehnična dela.
20. člen
Prodaja poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora se izvede na javni dražbi. Izklicna cena za javno dražbo se določi po prometni vrednosti poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora ob razpisu javne dražbe.
Če poslovna stavba oziroma poslovni prostor ni bil prodan po določbi prejšnjega odstavka, pa je smotrno, da se proda, se lahko javna dražba ponovi, vendar ne pozneje kot v šestih mesecih. V tem primeru se izklicna cena lahko zniža vendar ne več kot za eno tretjino.
Poslovna stavba oziroma poslovni prostor se lahko proda tudi neposredno, vendar le, če javna dražba ni uspela in to v roku enega meseca po neuspeli javni dražbi in ne pod izklicno ceno.
21. člen
Komisija izda razpis, ki obsega:
– ime in sedež prodajalca
– označbo in opis stavbe oziroma posameznega dela stavbe
– izklicno ceno
– način plačila
– višino kavcije, ki jo je potrebno položiti pred dražitvijo in ne sme biti manjša od 10% izklicne cene ter način njenega pologa
– čas in kraj, kjer bo javna dražba
– navedba, kjer se interesenti lahko pred dražbo seznanijo s podrobnejšimi pogoji.
Razpis javne dražbe se objavi v časopisu Delo in na krajevno običajen način.
Med objavo razpisa in javno dražbo mora preteči najmanj 15 dni. Javno dražbo izvede komisija.
O poteku javne dražbe se vodi zapisnik.
22. člen
Po opravljeni javni dražbi se objavi, kdo je najboljši ponudnik. Izvršni svet Skupščine občine Radovljica z najboljšim ponudnikom sklene najkasneje v 15 dneh po opravljeni javni dražbi kupoprodajno pogodbo.
23. člen
Prednost pri nakupu poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora ima najemnik poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora v skladu z zakonom.
24. člen
Če se poslovna stavba oziroma poslovni prostor proda oziroma se odplačno prenese pravica uporabe na drugo družbeno pravno osebo, se s tem ne razveljavijo določbe najemne pogodbe sklenjene med najemnikom in prejšnjim lastnikom oziroma nosilcem pravice uporabe na poslovni stavbi oziroma poslovnem prostoru.
VI. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 363-2/1991
Radovljica, dne 23. septembra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Radovljica
Jože Resman l. r.