Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

999. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami, stran 995.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) in 100. člena statuta Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami je Svet Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami na svoji seji, dne 19. 10. 1991 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami, ki bo 17. 11. 1991.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za asfaltiranje odsekov krajevnih cest v skupni dolžini 3 km.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let in sicer od 1. 12. 1991 do 30. 11. 1996.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Vrh nad Rovtami v naslednji višini:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil;
– 2% od pokojnin;
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijskih in gozdnih zemljišč od občanov s stalnim prebivališčem na območju KS Vrh nad Rovtami in občanov – lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju KS Vrh nad Rovtami;
– 2% od bruto osnove za plačilo prispevkov za invalidsko pokojninsko zavarovanje za zavezance, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost;
– 2% od davčne osnove za zavezance za davek iz dejavnosti;
– 2% od letnega povprečnega osebnega dohodka zaposlenih v Republiki Sloveniji v predhodnem letu, za katero se samoprispevek odmeri za zavezance – lastnike počitniških hišic na območju KS Vrh nad Rovtami.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju.
6. člen
Volivci glasujejo osebno in tajno z glasovnico, ki ima naslednje besedilo:
               Krajevna skupnost
               Vrh nad Rovtami
 
                GLASOVNICA
 
  za glasovanje na referendumu dne 17. 11. 1991 o uvedbi krajevnega
samoprispevka v SLT za območje KS Vrh nad Rovtami, ki še uporabi za:
  – asfaltiranje odsekov krajevnih cest v skupni dolžini 3 km
 
                 glasujem
  »ZA«                              »PROTI«
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja
z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja z uvedbo
samoprispevka.
7. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje del po sprejetem programu je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev zbranih s samoprispevkom bo opravljal Svet Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami, ki bo o tem vsako leto poročal zboru občanov.
9. člen
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vrh nad Rovtami, dne 6. novembra 1991.
Predsednik
Sveta KS Vrh nad Rovtami
Valentin Jesenko l. r.