Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

1003. Odlok o komunalnih taksah v občini Sevnica, stran 1000.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/80 in 7/82), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in 10/91) ter 6. člena odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica, pristojnosti zborov, o načinu odločanja in načinu volitev vodstva skupščine, vodstva posameznih zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/90 in 4/90) ter Uradni list RS, št. 23/90 in 27/90) je Skupščina občine Sevnica na seji vseh zborov dne 4. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o komunalnih taksah v občini Sevnica
1. člen
S tem odlokom se predpisuje vrsta in višina komunalnih taks na območju občine Sevnica.
2. člen
Z odlokom se predpišejo naslednje komunalne takse:
1. za reklamne napise, objave, oglase in letake, postavljene na javnih mestih, ter vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe,
2. za uporabo javnega prostora za začasne namene (kioski, stojnice, cirkusi ipd.),
3. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori,
4. za uporabo glasbenih avtomatov in drugih igralnih sredstev v javnih lokalih,
5. za uporabo javnih površin za razstavljanje predmetov, pri urejanju razstav in zabavnih prireditev za gospodarske namene.
Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve in taksne oprostitve so določene v taksni tarifi v točkah, ki so sestavni del tega odloka.
Vrednost točke znaša 1 SLT. Izvršni svet Skupščine občine Sevnica usklajuje vrednost točke, določene v prejšnjem odstavku, z gibanjem drobnoprodajnih cen v republiki na podlagi uradnih statističnih podatkov.
Poleg oprostitve in taksne tarife tega odloka lahko izvršni svet v primerih širšega družbenega interesa oprosti posamezne taksne zavezance plačila komunalnih taks.
3. člen
Taksni zavezanci so: podjetja, organizacije in delovni ljudje, ki opravljajo dejavnost z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina občanov.
4. člen
Komunalne takse plačajo taksni zavezanci na podlagi izdanih strokovnih podlag pristojnega občinskega upravnega organa po predhodnem mnenju upravljalca javnih površin, razen v primerih, če je v tem odloku ali v taksni tarifi drugače določeno.
5. člen
Taksni zavezanec iz tar. št. 1, 2 in 3 plača prvič komunalno takso pred izdajo dovoljenja za uporabo predmetov oziroma sredstev, za katere se plača komunalna taksa.
Taksni zavezanec iz tarifne številke 4 mora upravi za družbene prihodke v 15 dneh od uveljavitve tega odloka oziroma pričetka uporabe predmetov in storitev, prijaviti nastanek taksne obveznosti.
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu ter opis predmeta oziroma storitve.
6. člen
Taksni zavezanci, ki nimajo dovoljenja za uporabo predmetov oziroma sredstev iz tar. št. 1, si morajo dovoljenje pristojnega organa pridobiti najkasneje v treh mesecih od uveljavitve lega odloka. Uskladitev s pogoji izdanega dovoljenja mora taksni zavezanec opraviti najkasneje v šestih mesecih po izdaji.
7. člen
Uprava za družbene prihodke vsako leto taksnim zavezancem odmeri komunalno takso. Plačana taksa se ne vrača.
8. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od občanov se opravlja po zakonu o davkih občanov, od zavezancev družbenega sektorja pa se opravlja po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti.
Pravica izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
9. člen
Komunalne takse so prihodek občinskega proračuna.
10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500 SLT se kaznuje posameznika ali odgovorno osebo, z denarno kaznijo najmanj 2.500 SLT za pravno osebo ali posameznika, ki opravlja dejavnost z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina občanov, če ravna v nasprotju z določili 5. in 6. člena tega odloka.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična in davčna inšpekcija.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-7/91-1
Sevnica, dne 4. oktobra 1991.
Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijovič, dipl. ek. l. r.
               TARIFA KOMUNALNIH TAKS
                  
                  Tar. št. 1

  1. Za reklamne napise, objave, oglase na panojih, tablah ipd., ki so
postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih in ob javnih
cestah, se plača komunalna taksa letno od m2 500 točk.
  2. Za reklamne svetlobne napise za vsak m2 letno 500 točk.
  3. Za vitrine, v katerih se predstavlja blago zunaj poslovnega prostora
oziroma se predstavlja dejavnost letno 500 točk za vsak m2 vitrine v pogledu.
  Opomba:
  Taksni zavezanec je podjetje, druga organizacija in skupnost oziroma
posameznik, za katerega se objavlja reklamni napis, objava ali oglas oziroma
fizična ali pravna oseba, v čigar prostoru se reklamni napis objavlja oziroma
uporablja, ki nerazdelno jamči s takšnim zavezancem za plačilo takse. Če je
višina takse odvisna od površine, mora v prijavi navesti tudi velikost
takšnega predmeta. Vsak začeti meter se šteje za polni m2.
  Plačila komunalne takse po tej tar. št. so oproščena podjetja in druge
organizacije oziroma skupnosti pri opravljanju športne, turistične, kulturne
in humanitarne dejavnosti.
  Takse po tej tar. št. se ne plačujejo na napise firm na lastnih zgradbah,
ki so po zakonu ali odloku občinske skupščine obvezni, ter znaki usmerjevalne
vsebine.
 
                  Tar. št. 2
 
  Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača taksa od vsakega
kioska, stojnice, cirkusa ali druge začasne uporabe javnega prostora, za vsak
m2 dnevno 5 točk.
 
                  Tar. št. 3

  Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori se plača taksa za
vsak m2 dnevno 8 točk.
 
                  Tar. št. 4
 
  Za uporabo vsakega glasbenega avtomata v javnih lokalih se plača letno
taksa 1.000 točk.
  Opomba:
  Taksni zavezanec je podjetje, druga organizacija oziroma skupnost ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom in sredstvi, ki
so lastnina občanov, čeprav ni lastnik glasbenega avtomata in ima v svojem
lokalu glasbeni avtomat (juke box).
  Med glasbene avtomate po tej tar. št. se ne štejejo v javnih lokalih
nameščeni radijski ali televizijski sprejemniki.
  Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, obrati družbene
prehrane, bifeji ipd.) kot tudi k tem lokalom pripadajoči prostori (terase
ipd.), v katerih se zadržujejo gostje.
 
                  Tar. št. 5
 
  Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna taksa:
  – za elektronski igralni avtomat            1.000 točk
  – za biljard (navadni in avtomatski)           250 točk
  – za druga igralna sredstva                150 točk.
  Opomba:
  Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so razni stenski
avtomati, namizni nogomet, košarke in podobne naprave, ne glede na vrsto
pogona in načina plačevanja uporabe teh sredstev.
  Za opredelitev javnega lokala in taksnega zavezanca se uporabljajo
določila, ki veljajo za tar. št. 4.
 
                  Tar. št. 6
 
  Za uporabo javnih površin za razstavljanje predmetov in prirejanje razstav
za gospodarske namene se plača za vsak m2 dnevno 1 točka.
  Opomba:
  Taksni zavezanec pot tej tar. št. je uporabnik javne površine.