Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021, Kazalo


MINISTRSTVA

429. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu
430. Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije
431. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici
432. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave

BANKA SLOVENIJE

433. Sklep o podatkih in informacijah za opredelitev banke kot majhne in nekompleksne
434. Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank
435. Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa
436. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic ter dokumentaciji o naknadnih izdajah instrumentov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

437. Splošni akt o spremembi in dopolnitvi Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve
438. Splošni akt o spremembi in dopolnitvi Splošnega akta o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

439. Revalorizacija nadomestil za uporabo avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk

OBČINE

Braslovče

440. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA13 – dvorec Žovnek (ID: 2203)
441. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Letuš – vikend naselje desni breg: LD01 – 1

Celje

442. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje

Dobrna

443. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem podrobnem načrtu Lokovina 3-1 (OPPN LO 3-1)

Dobrova-Polhov Gradec

444. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021
445. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2022
446. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021

Grosuplje

447. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1482/13 in 1482/14, obe k.o. 1781 Polica

Hrpelje-Kozina

448. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina za leto 2021

Ilirska Bistrica

449. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ilirska Bistrica
450. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
451. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
452. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Kranj

453. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Ljubno

454. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje IPC Loke (ID 1612)

Miren-Kostanjevica

455. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja TE 06

Murska Sobota

456. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2)
457. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3)
458. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Mestne občine Murska Sobota

Piran

473. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2021

Pivka

459. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojenčke v Občini Pivka

Razkrižje

460. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi

Rogaška Slatina

461. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogatec

462. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec

Straža

463. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Straža

Šentjur

464. Odlok o priznanjih Občine Šentjur
465. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentjur za programsko obdobje 2015–2020
466. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

467. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2133 v naselju Kristan Vrh (parc. št. 309/2, k.o. 1199 – Kristan Vrh)

Šmarješke Toplice

468. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Šmarješke Toplice

Tišina

469. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2021
470. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2022

Žalec

471. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter

Žirovnica

472. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

474. Popravek Zakona o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-H)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

4. Zakon o ratifikaciji Konvencije o delu na domu, 1996 (Konvencija MOD št. 177) (MKDD)

Vlada Republike Slovenije

5. Sklep o potrditvi Memoranduma o soglasju med Finančno upravo Republike Slovenije in Nizozemsko davčno upravo o izmenjavi informacij v zadevah v zvezi z neposrednim obdavčevanjem

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti