Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

Št. 430-0004/2021-1 Ob-1263/21, Stran 268
Občina Mirna na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011) in Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Mirna (UGSO, št. 70/2020) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Mirna 
1. Podatki o koncedentu: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, tel. 07/30-47-153, matična številka: 2399164000, ID za DDV: SI 80793509.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišče za zapuščene živali na območju Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2020).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– označevanje in registracijo zapuščenih živali skladno s predpisi,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: območje izvajanja javne službe iz tega odloka obsega celotno območje Občine Mirna.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za dobo 5 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja skladno z določili koncesijskega akta. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem, ki je kot začetek določen v koncesijski pogodbi.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne ostale pogoje vsebovane v javnem razpisu.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja: koncesionar bo izbran na podlagi meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Mirna, v skladu s potrjenim izvedbenim programom varstva zapuščenih živali.
9. Način plačila koncesionarja: način plačila je določen v razpisni dokumentaciji in vzorcu koncesijske pogodbe.
10. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.
Prijava mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente in dokazila.
11. Rok in način prijave
Kandidati morajo oddati prijavo do 15. 3. 2021 do 10. ure na naslov: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna.
Prijava mora v vložišče koncedenta prispeti do navedene ure. Prijave, odposlane pred potekom roka, ki bodo h koncedentu prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani prijavi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje prijave pooblaščeni osebi koncedenta.
Kandidat prijavo odda v zapečatenem ovitku, pri čemer morajo biti listi prijave povezani na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti in odvezati ali dodati posameznih listov v prijavi, z jasno oznako Ne odpiraj – Prijava »Koncesija GJS Zavetišče za živali«. Koncedent ne odgovarja za predčasno odprtje prijave, ki ne bo ustrezno označena, skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail kandidata.
Odpiranje prijav bo javno in bo potekalo dne 15. 3. 2021 do 11. ure na naslovu: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna.
Predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje, lahko na postopek odpiranja prijav dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju prijav lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.
Predstavniki prijaviteljev morajo pri udeležbi na odpiranju upoštevati vsa ustrezna navodila glede ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19, v nasprotnem primeru jim lahko koncedent odreče možnost prisostvovanja na odpiranju.
12. Način in rok za izbor koncesionarja: prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Prijavitelji morajo skladno z razpisno dokumentacijo predložiti v prijavi strokovne reference in druga dokazila, iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja. Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloči župan. Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti upravni spor.
13. Informacije in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Mirna: http://www.mirna.si/sl/obcina-mirna/razpisi-in-objave/
Kontaktna oseba: Lea Bučinel, e-mail naslov: lea.bucinel@mirna.si, tel. 0590/83-807.
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov) in splošna pojasnila v zvezi z razpisom. Vse zahteve za pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije se lahko naslavljajo zgolj na način, določen v razpisni dokumentaciji. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih koncedent objavi na način, določen v razpisni dokumentaciji. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način, so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.
Občina Mirna 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti