Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

436. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic ter dokumentaciji o naknadnih izdajah instrumentov, stran 1263.

  
Na podlagi 9. člena in četrtega odstavka 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl.; v nadaljevanju: ZBan-2) ter prvega odstavka 23. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) v povezavi z Recitalom (75) in 26. členom Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013) s spremembami izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic ter dokumentaciji o naknadnih izdajah instrumentov 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa:
(a) podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo mora banka oziroma hranilnica (v nadaljevanju: banka) priložiti:
(i) zahtevi za izdajo dovoljenja iz drugega odstavka 129. člena ZBan-2 oziroma dovoljenja iz prvega pododstavka tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala banke; 
(ii) obvestilu za naknadne izdaje oblik instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz drugega pododstavka tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013; 
(b) rok za posredovanje obvestila za naknadne izdaje oblik instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala pred njihovo razvrstitvijo kot instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala v skladu z drugim pododstavkom tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitve pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter predpisih, izdanih na njuni podlagi.
2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA VKLJUČITEV KAPITALSKEGA INSTRUMENTA V IZRAČUN KAPITALA 
3. člen 
(Splošno) 
(1) Banka mora v skladu s prvim pododstavkom tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ali drugim odstavkom 129. člena ZBan-2 pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala ter pri tem upoštevati določbe glede postopka odločanja o izdaji dovoljenj iz oddelka 12.2. ZBan-2, razen če Uredba (EU) št. 575/2013 ali drug predpis izrecno določa drugače.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala mora banka priložiti informacije iz 4. člena tega sklepa.
(3) Banka, ki je razvrščena kot manj pomembna kreditna institucija v skladu s členom 6(4) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63), v zvezi z naknadnimi izdajami oblik instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala v skladu z drugim pododstavkom tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ravna v skladu s 3. poglavjem tega sklepa.
4. člen 
(vsebina zahteve za izdajo dovoljenja) 
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa mora vsebovati naslednje:
(a) osnovno dokumentacijo (pogodbo, prospekt ali drugo), povezano z izdajo kapitalskega instrumenta;
(b) znesek in datum načrtovane izdaje kapitalskega instrumenta za vključitev v izračun kapitala in vpliv na kapitalske količnike iz 92. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ter opis namena dokapitalizacije banke;
(c) navedbo kategorije kapitala in raven vključevanja kapitalskega instrumenta (posamična in/ali konsolidirana podlaga);
(d) navedbo imetnika kapitalskega instrumenta, če je znan, sicer navedbo potencialnega imetnika oziroma vrste potencialnih imetnikov (npr. institucionalni investitorji) zadevnega kapitalskega instrumenta;
(e) povzetek glavnih značilnosti kapitalskega instrumenta na podlagi predpisane predloge iz Priloge II iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede zahtev po razkritju o kapitalu za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 355 z dne 31. decembra 2013);
(f) prikaz izpolnjevanja zahtevanih pogojev iz 28., 52. ali 63. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, vključno z relevantnimi pogoji iz regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov oziroma drugih predpisov iz 9. člena ZBan-2;
(g) opis računovodske obravnave zadevnega kapitalskega instrumenta skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja glede njene primernosti;
(h) izračun kapitala in kapitalskih zahtev banke, vključno s kapitalskimi blažilniki, po stanju na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja, vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma postavkah, razen če je banka za navedeni datum že predložila zadevne informacije pristojnemu organu;
(i) projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev banke, vključno s kapitalskimi blažilniki, za obdobje prihodnjih treh let, ter njeno poslovno strategijo, vključno s projekcijo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa, kot opredeljeno v Sklepu o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 69/17, 73/19 in 164/20);
(j) soglasje organov vodenja in nadzora banke glede izdaje kapitalskega instrumenta;
(k) statutarne določbe in omejitve glede izdaje kapitalskega instrumenta;
(l) krajši vsebinski in časovni opis dodatnih dovoljenj ali soglasij, ki jih mora banka pridobiti v zvezi z izdajo relevantnega kapitalskega instrumenta na podlagi zakonodaje, ki ureja trg finančnih instrumentov;
(m) druga dejstva in okoliščine, ki bi lahko vplivali na izpolnjevanje pogojev za pridobitev dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala banke;
(n) izjavo upravljalnega organa banke, da banka ni in ne bo posredno ali neposredno financirala pridobitve imetništva kapitalskega instrumenta, oziroma predložitev drugih dokazil o virih financiranja imetnikov za pridobitev imetništva kapitalskih instrumentov za namen zahteve iz točke (b) prvega odstavka 28. člena, točke (c) prvega odstavka 52. člena ter točke (c) 63. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
(o) izjavo upravljalnega organa banke, da v zvezi s kapitalskim instrumentom ne obstajajo dodatne pogodbe, sporazumi, dogovori ali ureditve, ki bi lahko vplivale ali povzročile neizpolnjevanje pogojev za kapitalski instrument oziroma spremenile ekonomsko vsebino instrumenta, kot je določeno v 79a. členu Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Za vključitev instrumenta dodatnega temeljnega kapitala v izračun kapitala mora zahteva za izdajo dovoljenja iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa poleg informacij iz prvega odstavka tega člena vsebovati še naslednje:
(a) podrobno analizo pričakovanega zneska navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ki bi bil ustvarjen, če bi bila vrednost glavnice instrumentov dodatnega temeljnega kapitala v celoti odpisana ali konvertirana, kot je določeno v tretjem odstavku 54. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, po upoštevanju vseh predvidljivih obremenitev, povezanih z instrumenti v času celotnega odpisa ali konverzije;
(b) podrobno analizo zvišanja vrednosti glavnice instrumenta dodatnega temeljnega kapitala, ki sledi začasnemu odpisu glavnice, kot je določeno v točki (e) drugega odstavka 21. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 241/2014 z dne 7. januarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 5757/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L št. 74 z dne 14. marca 2014, str. 8);
(c) v primeru izdaje instrumentov dodatnega temeljnega kapitala s strani podrejene družbe, ki ima sedež v tretji državi in za katero se sprožilna raven izračuna v skladu z nacionalno zakonodajo te tretje države, predložitev neodvisnega zunanjega pravnega mnenja, ki potrjuje, da so zakonodaja te tretje države in pogodbene določbe, ki urejajo instrumente, vsaj enakovredne zahtevam iz 54. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, kot je določeno v točki (e) prvega odstavka 54. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(3) Informacije iz prvega in drugega odstavka tega člena banka predloži na posamični in/ali konsolidirani podlagi, odvisno od ravni vključevanja zadevnega kapitalskega instrumenta v izračun kapitala. Če namerava banka zadevni kapitalski instrument vključiti v izračun kapitala na konsolidirani podlagi, se določbe iz prvega in drugega odstavka tega člena uporabljajo s smiselno prilagoditvijo pri predložitvi informacij.
(4) Informacije iz točke (f) prvega odstavka tega člena banka predloži v obliki obrazca, ki je sestavni del tega sklepa, in sicer:
(a) za instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala na obrazcu CET1;
(b) za instrumente dodatnega temeljnega kapitala na obrazcu AT1;
(c) za instrumente dodatnega kapitala na obrazcu T2.
(5) Banka Slovenije lahko poleg dokumentacije in podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena zahteva dodatne informacije, ki so namenjene preverjanju izpolnjevanja predpisanih pogojev za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala banke.
(6) Banka v okviru postopka odločanja o zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala pristojnemu organu nemudoma predloži spremenjene, nove oziroma dodatne informacije, če pride do sprememb ali dopolnitev prvotno predloženih informacij iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(7) Če je postopek odločanja pristojnega organa o izdaji dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala opravljen na podlagi osnutka osnovne dokumentacije iz točke (a) prvega odstavka tega člena, mora banka predložiti končno različico najpozneje v petih delovnih dneh od njene sklenitve oziroma uveljavitve. Hkrati mora priložiti izjavo organa vodenja banke, da se končna različica osnovne dokumentacije iz točke (a) prvega odstavka tega člena ne razlikuje od prvotno predloženega osnutka, na podlagi katere je pristojni organ sprejel odločitev v obliki izdanega dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala oziroma v kateri pojasni razlike od prvotno predloženega osnutka.
(8) Ne glede na dejstvo, da je banka pridobila dovoljenje pristojnega organa za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala na podlagi drugega odstavka 129. člena ZBan-2, lahko pristojni organ od banke zahteva dopolnitve ali spremembe posameznih določb osnovne dokumentacije iz točke (a) prvega odstavka tega člena, če se v naknadnem postopku pregledovanja kakovosti kapitalskega instrumenta s strani Evropskega bančnega organa na podlagi 80. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ugotovijo odstopanja od zahtevanih pogojev za zadevni kapitalski instrument banke. Po uskladitvi mora banka pristojnemu organu nemudoma predložiti prikaz izpolnjevanja zahtevanih pogojev po točki (f) iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa v obliki predpisanega obrazca iz četrtega odstavka tega člena.
3. DOKUMENTACIJA ZA NAKNADNE IZDAJE OBLIKE INSTRUMENTOV NAVADNEGA LASTNIŠKEGA TEMELJNEGA KAPITALA IN ROK ZA POSREDOVANJE OBVESTILA 
5. člen 
(dokumentacija za naknadne izdaje oblike instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala) 
(1) Za namen presoje izpolnjevanja pogoja iz točke (a) drugega pododstavka tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z enakostjo določb, ki urejajo predhodne in naknadne izdaje oblike instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala, banka predloži Banki Slovenije naslednjo dokumentacijo:
(a) izjavo upravljalnega organa banke, da z vidika izpolnjevanja pogojev po 28. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 in relevantnih predpisov, izdanih na njeni podlagi, niso bile spremenjene vsebine določb, ki urejajo naknadne izdaje oblike instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala v primerjavi z določbami predhodne izdaje, za katero je banka prejela dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013;
(b) izjavo upravljalnega organa banke, da banka ni in ne bo posredno ali neposredno financirala pridobitve imetništva kapitalskega instrumenta oziroma predložitev drugih dokazil o virih financiranja imetnikov za pridobitev imetništva kapitalskih instrumentov za namen zahteve iz točke (b) prvega odstavka 28. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
(c) izjavo upravljalnega organa banke, da v zvezi s kapitalskim instrumentom ne obstajajo dodatne pogodbe, sporazumi, dogovori ali ureditve, ki bi lahko vplivale ali povzročile neizpolnjevanje pogojev za kapitalski instrument oziroma spremenile ekonomsko vsebino instrumenta, kot je določeno v 79a. členu Uredbe (EU) št. 575/2013;
(d) dokazilo, da je bil instrument v celoti vplačan;
(e) opis sprememb določb naknadne izdaje oblike instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala v primerjavi z določbami predhodne izdaje ter samooceno teh sprememb z vidika izpolnjevanja pogojev po 28. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 in relevantnimi predpisi, izdanimi na njeni podlagi;
(f) primerjavo med besedilom določb, ki urejajo naknadne in predhodne izdaje oblike instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala v obliki, iz katere so razvidne spremembe.
(2) Za namen pogoja iz točke (a) drugega pododstavka tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 se določbe, ki urejajo predhodne in naknadne izdaje oblike instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala, štejejo za večinoma enake, če pri naknadni izdaji ni sprememb določb glede na predhodne izdaje, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala.
(3) Poleg dokumentacije iz prvega odstavka tega člena mora banka za naknadne izdaje oblike instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala predložiti Banki Slovenije tudi informacije o znesku in datumu izdaje, navedbo imetnikov instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala ter opis namena dokapitalizacije.
(4) Banka Slovenije lahko poleg dokumentacije iz prvega odstavka tega člena od banke zahteva predložitev dodatnih informacij, namenjenih preverjanju izpolnjevanja pogoja iz točke (a) tretjega pododstavka tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
6. člen 
(rok za posredovanje obvestila za naknadne izdaje oblike instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala) 
(1) Za namen točke (b) iz drugega pododstavka tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pravočasnim uradnim obvestilom pristojnega organa o naknadni izdaji oblike instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala banka predloži Banki Slovenije vso dokumentacijo iz 5. člena tega sklepa najmanj 20 dni pred datumom predvidene razvrstitve instrumentov kot instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala.
(2) Če Banka Slovenije ugotovi, da naknadna izdaja oblike instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala ne izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka 26 člena Uredbe (EU) št. 575/2013, o tem v roku iz prejšnjega odstavka pisno obvesti banko.
(3) Če banka v 20 dneh po predložitvi dokumentacije iz 5. člena tega sklepa ne prejme pisnega obvestila Banke Slovenije iz drugega odstavka tega člena, o neizpolnjevanju pogoja iz točke (a) iz drugega pododstavka tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, lahko banka razvrsti instrument kot instrument navadnega lastniškega temeljnega kapitala.
4. PREHODNA DOLOČBA 
7. člen 
(postopki v teku) 
Postopki za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa, se končajo ob upoštevanju predložene dokumentacije po Sklepu o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15).
5. KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15).
9. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 9. februarja 2021
Dr. Primož Dolenc 
namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti