Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

434. Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank, stran 1257.

  
Na podlagi 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17), 4., 17. in 16. točke prvega odstavka 19. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13), Priporočila ESRB/2020/7 (UL EU 2020/C 212/01) z dne 27. 5. 2020 in Priporočila ESRB/2020/15 (Uradni list EU 2021/C 27/1) z dne 15. 12. 2020 ter Priporočila OFS/2021/1 z dne 25. 1. 2021, izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina sklepa in namen sklepa) 
(1) Zaradi vpliva in posledic epidemije COVID-19 na realno gospodarstvo in finančni sistem Banka Slovenije, s ciljem povečanja odpornosti finančnega sistema na finančne šoke in ohranjanja finančne stabilnosti ter preprečitve nastanka motenj v finančnem sistemu in zmanjšanja kopičenja sistemskih tveganj, uvaja začasno omejitev razdelitev dobičkov bank.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2) na posamični podlagi.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(Opredelitve pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZBan-2 oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) ter Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32712, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZGD-1).
2. OMEJITEV RAZDELITEV DOBIČKOV BANK 
3. člen 
(Omejitev razdelitev dobičkov bank) 
(1) V obdobju veljavnosti tega sklepa banki ni dovoljeno:
(a) izplačilo dividend v denarju ali prevzem nepreklicne obveznosti za izplačilo dividend,
(b) odkup ali nakup lastnih delnic ali drugih kapitalskih instrumentov iz točke (a) prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
(c) uporaba bilančnega dobička za druge namene iz šestega odstavka 230. člena ZGD-1, razen za izplačila variabilnega dela prejemkov zaposlenim, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti banke (v nadaljevanju opredeljeni zaposleni) na podlagi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 604/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena banka lahko izvede aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, če je kumulativni dobiček banke v prvem četrtletju 2021 pozitiven, vendar pri tem ne sme preseči nižje od naslednjih omejitev:
– 15 % kumulativnega dobička banke na posamični podlagi iz poslovnih let 2019 in 2020 ali
– 0,2 % količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala banke na posamični podlagi po stanju konec leta 2020.
(3) Banka, ki je v letu 2020 izvedla katero koli od aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, za namen drugega odstavka tega člena upošteva samo dobiček iz poslovnega leta 2020.
(4) Banka, ki namerava izvesti aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, pisno obvesti Banko Slovenije o predvideni višini izplačila dividende oziroma o predvideni vrednosti drugih aktivnosti iz prvega odstavka tega člena vsaj trideset dni pred objavo sklica skupščine, na kateri se bo odločalo o izplačilu. Če je na dan uveljavitve tega sklepa do nameravane objave sklica skupščine banke manj kot trideset dni, mora banka o aktivnosti iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa Banko Slovenije obvestiti najkasneje v dveh delovnih dneh od začetka veljavnosti tega sklepa.
(5) Banki ni dovoljeno izplačilo vmesnih dividend po 232. členu ZGD-1.
3. IZPLAČILO VARIABILNEGA DELA PREJEMKOV OPREDELJENIM ZAPOSLENIM 
4. člen 
(Izplačilo variabilnega dela prejemkov) 
(1) Bankam se priporoča, da v obdobju veljavnosti tega sklepa, ne izvajajo naslednjih aktivnosti:
(a) izplačila variabilnega dela prejemkov iz 170. člena ZBan-2 opredeljenim zaposlenim,
(b) uporabe bilančnega dobička iz šestega odstavka 230. člena ZGD-1 za namene izplačila variabilnega dela prejemkov opredeljenim zaposlenim.
(2) V primeru, da se banka odloči za izplačilo variabilnega dela prejemkov opredeljenim zaposlenim iz prvega odstavka tega člena, mora vsaj trideset dni pred potrditvijo odločitve o izplačilu obvestiti Banko Slovenije.
(3) Obvestilo banke iz drugega odstavka tega člena se nanaša na izplačilo variabilnega dela prejemkov opredeljenih zaposlenih dodeljenih v preteklih letih in v letu 2021.
4. KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(Veljavnost sklepa) 
(1) Ta sklep velja do 30. septembra 2021.
(2) Banka Slovenije lahko ob pomembnem zmanjšanju tveganj ukrep predčasno prekliče ali ob porastu tveganj podaljša njegovo veljavnost.
6. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
(1) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 10. aprila 2021.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se četrti odstavek 3. člena uporablja od začetka veljavnosti sklepa naprej.
(3) Z začetkom uporabe tega sklepa, to je 10. aprila 2021, preneha veljati Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank, objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/20.
Ljubljana, dne 9. februarja 2021
Primož Dolenc 
namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti