Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

458. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Mestne občine Murska Sobota, stran 1301.

  
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20), 4., 6. in 12. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 39/15), Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 15. seji dne 28. januarja 2021 sprejel
O D L O K 
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Mestne občine Murska Sobota 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču(v nadaljevanju: javna služba) na območju Mestne občine Murska Sobota(v nadaljevanju: mestna občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe;
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov;
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– javna pooblastila koncesionarju;
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo;
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– viri financiranja javne službe;
– način plačila koncesionarja;
– nadzor nad izvajanjem javne službe;
– prenehanje koncesijskega razmerja;
– organ, ki opravi izbor koncesionarja;
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja področje varstva živali in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakonov in podzakonskih prepisov, ki urejajo izvajanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
2. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(storitve, ki so predmet javne službe) 
S storitvami javne službe se zagotavlja pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču. Javna služba obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih in izgubljenih živalih;
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim;
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču;
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom;
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi;
– vodenje evidenc;
– druge naloge v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
3. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
5. člen 
(območje izvajanja javne službe) 
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota.
6. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 
(1) Uporabnice in uporabniki (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) imajo na območju mestne občine, pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način, pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja področje varstva živali in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
4. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
7. člen 
(pogoji) 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.
(2) Koncesionar mora zagotoviti zavetišče za živali, ki je registrirano za opravljanje dejavnosti zavetišča in mora imeti vsaj:
– prostor za sprejem strank in vodenje evidenc;
– prostor za opravljanje veterinarskih storitev;
– sanitarne prostore za osebje;
– prostor za pripravo in skladiščenje hrane;
– prostor za shranjevanje opreme za čiščenje in razkuževanje prostorov in opreme;
– prostor za kopanje in čiščenje živali;
– izolatorij za pse;
– izolatorij za mačke;
– bivalne prostore za pse;
– bivalne prostore za mačke;
– bivalne prostore (kletke, bokse oziroma ustrezne posode) za druge hišne živali;
– prostor za bolne in poškodovane živali;
– prostor s hladilnico za poginule in usmrčene živali (hladilna skrinja);
– prostor za izpust psov.
(3) Koncesionar mora imeti ustrezno vozilo oziroma vozila za prevoz živali.
(4) Koncesionar mora imeti organizirano stalno 24-urno pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih.
(5) Koncesionar mora zagotoviti zadostno število oskrbnikov, ki so usposobljeni za delo z živalmi ter vodjo zavetišča, ki ima vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi.
(6) Zavetišče mora imeti koncesijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali v zavetišču ali sklenjeno pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali v zavetišču.
(7) Koncesionar mora izpolnjevati druge pogoje določene z zakonom, ki ureja področje varstva živali in s podzakonskimi predpisi, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
8. člen 
(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 
Izvajalec javne službe mora zagotoviti zavetišče za živali v skladu z določili zakona in podzakonskih predpisov, ki urejajo področje varstva živali.
6. OBSEG MONOPOLA 
9. člen 
(obseg monopola) 
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 1. člena tega odloka na celotnem območju mestne občine se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju mestne občine.
7. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
10. člen 
(začetek koncesije) 
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
11. člen 
(čas trajanja koncesije) 
Koncesija se podeli za obdobje osmih (8) let.
8. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
12. člen 
(viri financiranja javne službe) 
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe:
– iz proračuna občine;
– izplačil uporabnikov storitev javne službe;
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
9. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
13. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe mestne uprave mestne občine.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ mestne uprave mestne občine.
10. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
14. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odkupom koncesije;
– z odvzemom koncesije;
– s prevzemom javne službe v režijo;
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjen;
– z odpovedjo;
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen 
(odkup koncesije) 
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba;
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti;
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta;
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe;
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
18. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
11. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
19. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani mestne občine v katalogu informacij javnega značaja.
20. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
21. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka.
22. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi odprti postopek v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednja merila:
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali – največ 80 točk;
– predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali – največ 10 točk;
– dosedanje izkušnje prijavitelja, kjer dokaže strokovno organizacijsko in finančno usposobljenost in druge ugodnosti, ki jih nudi kot prijavitelj – največ 10 točk.
Skupno število vseh točk je 100 točk.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb. Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, katerih prijave na razpis niso popolne, se pozove naj prijave v določenem roku dopolnijo.
12. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA 
23. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 
(1) Koncesionarja izbere mestna uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 22. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
13. ORGAN POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
24. člen 
(organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe o koncesiji) 
Koncesijsko pogodbo v imenu mestne občine sklene župan.
14. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
14.1 Prenos koncesije
25. člen 
(prenos koncesije) 
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
14.2 Višja sila
26. člen 
(dolžnosti in pravice koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje sporazumno preneha.
14.3 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
27. člen 
(odgovornost za škodo) 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
14.4 Začasen prevzem
28. člen 
(začasen prevzem) 
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
14.5 Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
29. člen 
(vrsta odgovornosti) 
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam.
14.6 Zavarovanje odgovornosti za škodo
30. člen 
(zavarovanje) 
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
15. KONČNA DOLOČBA 
31. člen
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0013/2020-2(540)
Murska Sobota, dne 28. januarja 2021
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti