Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

444. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021, stran 1287.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 10/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415- A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20)in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 13. redni seji dne 10. februarja 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2021
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.419.776
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.796.887
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
6.515.631
700 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.731.684
703 
DAVKI NA PREMOŽENJE
618.247
704 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
165.700
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.281.256
710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
356.628
711 
TAKSE IN PRISTOJBINE
10.300
712 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
83.028
713 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
292.600
714 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
538.700
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.350.089
722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
1.350.089
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
600
730 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
600
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
1.272.200
740 
TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.248.352
741 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
23.848
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
13.217.569
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.735.363
400 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
469.666
401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
76.225
402 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
4.032.472
403 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
12.000
409 
REZERVE
145.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.865.902
410 
SUBVENCIJE
214.700
411 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.913.977
412 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
163.618
413 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
573.607
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.501.304
420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.501.304
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
115.000
431
INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM
87.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
28.000
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–2.797.793
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
1.618.137
50
ZADOLŽEVANJE
1.618.137
500 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.618.137
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
244.000
55
ODPLAČILA DOLGA
244.000
550 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
244.000
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–1.423.656
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
1.374.137
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
2.797.793
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.423.656
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec: http://www.dobrova-polhovgradec.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, opredeljene v posebnem delu občinskega proračuna.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, kupnin od prodaje kapitalskih deležev (74. člen ZJF) in kupnin od prodaje premoženja in najemnin od oddaje stvarnega premoženja (80. člen ZJF), tudi prihodki od:
– turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma (14. člen ZSRT),
– koncesijske dajatve od iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo (74. člen ZIS),
– pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest (5. člen uredbe),
– požarne takse, ki se namenijo za opremljanje gasilskih enot z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo (58. člen ZVPoz),
– komunalni prispevek, ki se nameni za izgradnjo komunalne infrastrukture (229. člen ZUreP-2),
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se nameni za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire (29. člen ZDLov-1),
– del koncesijske dajatve od izkoriščanja gozdov, ki pripada občini, glede na realiziran posek lesa v državnih gozdovih na njenem območju, ki se nameni za vzdrževanje gozdnih cest (10.a člen ZSKZ-UPB2),
– prejeta sredstva državnega proračuna in proračuna EU za sofinanciranje investicij in ostalih namenskih prejemkov.
5. člen 
(prerazporejanje proračunskih sredstev) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in med konti v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna samostojno in brez omejitev odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma pri naslednji redni seji občinskega sveta in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(sklepanje pravnih poslov) 
Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500,00 EUR, soglasje župana.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2021 50 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
– podračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 125.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF neomejeno župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2021 zadolži za poplačilo večjih investicij.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
13. člen
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni Holding Ljubljana d.o.o.) 
Družbe, ki delujejo v okviru JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., se v letu 2021 lahko zadolžijo v skupni višini, ki odpade na Občino Dobrova - Polhov Gradec, glede na delež lastništva, do 1.617.840 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 1.371.600 EUR je namenjena uravnavanju kratkoročne likvidnosti, in sicer za družbo:
– LPP do višine 205.200 EUR;
– Energetika Ljubljana do višine 842.400 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 324.000 EUR.
Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 246.240 EUR po družbah:
– LPP do višine 64.800 EUR, z dobo odplačila do 5 let, za izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov po sodbi Vrhovnega sodišča RS;
– Energetika Ljubljana do višine 73.440 EUR, za dobo do 7 let, za financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ;
– VOKA SNAGA d.o.o. do višine 108.000 EUR, z dobo odplačila do 7 let, za financiranje investicij.
Sredstva za servisiranje vseh navedenih dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov.
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(začasno financiranje v letu 2022) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrova - Polhov Gradec v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Št. 007-0023/2020-1
Dobrova, dne 10. februarja 2021
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti