Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

455. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja TE 06, stran 1296.

  
Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je župan Občine Miren - Kostanjevica sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja TE 06 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se določa začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja TE 06 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 85/13, 10/14, 50/14, 87/15, 21/16, 14/20; v nadaljnjem besedilu OPN) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2).
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo) 
S tem sklepom se po predhodni seznanitvi javnosti na spletni strani občine, ki je potekala v obdobju od 7. 12. 2020 do vključno 22. 12. 2021, potrdijo izhodišča za pripravo OPPN št. 780-20, avgust 2020, ki jih je pripravila družba Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Obravnavano območje obsega parcele št. 1565/112, 1565/128, 1603/8, 1603/9, 1665 k.o. 2333 Temnica. Površina območja znaša 0,7 ha.
(2) Območje OPPN je določeno v OPN in obsega del enote urejanja prostora TE 06 v naselju Temnica.
(3) V območju se načrtuje pozidava s stanovanjskimi hišami in ureditve za komunalno opremljanje.
(4) Območje se lahko v času postopka priprave OPPN spremeni zaradi načrtovanja spremljajočih potrebnih ureditev in posegov, navezav na sosednja območja, prilagoditev obstoječih ureditev, smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih upravičenih razlogov.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
(1) Strokovne rešitve za pripravo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.
(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka OPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka in roki za pripravo) 
(1) Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi 119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
(2) Osnutek OPPN se pripravi 30 dni po objavi sklepa in strokovnih podlag. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena v 30 dneh od pridobitve prvih mnenj, priprava predloga OPPN pa 30 dni od potrditve stališč do pripomb. Usklajen predlog OPPN se pripravi 30 dni po prejemu drugih mnenj. Oddan dopolnjeni predlog OPPN se uvrsti na naslednjo prvo sejo občinskega sveta.
(3) Predvideni roki za pripravo OPPN se spremenijo v primeru izvedbe CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora, oziroma drugih udeležencev.
6. člen
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo;
– Zavod za gozdove Slovenije;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
– Zavod RS za varstvo narave;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje;
– Ministrstvo za kulturo;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike);
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova Ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;
– Komunala Nova Gorica d.d.;
– Telekom Slovenije d. d., PE Nova Gorica;
– Elektro Primorska d.d.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost se seznani z objavo izhodišč in predloga sklepa o pripravi OPPN na spletni strani občine. V sklopu javne objave bo omogočeno dajanje pripomb in predlogov.
(2) V postopku priprave OPPN se javnost z načrtovanimi rešitvami seznani v fazi dopolnjenega osnutka, ko se, skladno z določili 112. člena ZUreP-2, izvedeta javna razgrnitev in javna obravnava. V času javne razgrnitve, ki trajala najmanj 30 dni, javnost lahko poda pripombe in predloge na načrtovano rešitev.
(3) Predlog odloka o OPPN bo obravnavan na sejah Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-3/2020-10
Miren, dne 3. februarja 2021
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti