Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

464. Odlok o priznanjih Občine Šentjur, stran 1380.

  
Na podlagi drugega odstavka 7. člena in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 10. redni seji dne 26. januarja 2021 sprejel
O D L O K 
o priznanjih Občine Šentjur 
SKUPNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Šentjur, njihovo podobo ter pogoje in način njihovega podeljevanja.
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Priznanja Občine Šentjur so:
1. naziv Častni občan Občine Šentjur,
2. Ipavčeva plaketa,
3. pisno priznanje Občine Šentjur,
4. pisno priznanje s knjižno nagrado,
5. pisna zahvala župana Občine Šentjur in
6. pisno priznanje župana Občine Šentjur.
RAZPIS IN ODLOČANJE O PREJEMNIKIH PRIZNANJ 
3. člen 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu komisija) vsako leto objavi javni razpis za zbiranje predlogov, s katerim določi rok za oddajo in način objave razpisa.
Pri predlogih, ki so jih podali upravičeni predlagatelji, komisija ni vezana na predlagano nagrado za posameznega kandidata. Komisija lahko na lastno pobudo zahteva dodatne obrazložitve predloga od predlagatelja ali predstavnika, in sicer pisno ali s povabilom na sejo, kjer je lahko predlagatelj prisoten ob obravnavi zadevnega predloga.
Seja komisije, na kateri se odloča o predlogih za podelitev priznanj, je zaprta za javnost. Zapisnik te seje do podelitve nagrad ni informacija javnega značaja.
Predlagatelji lahko predlagajo tudi posthumno podelitev priznanja.
Dobitnik lahko prejme za iste dosežke in uspehe posamezno priznanje samo enkrat, v tekočem letu pa lahko prejme največ eno priznanje.
4. člen 
Razpis mora vsebovati:
– naziv organa, ki podeljuje priznanje,
– število priznanj, ki se bodo podelila,
– komu se lahko podeli priznanje,
– kdo je lahko predlagatelj,
– kriterije za podelitev priznanj,
– rok, do katerega morajo biti podani predlogi in naslov na katerega morajo biti podani,
– navodilo, da je potrebno priložiti življenjepis predlaganega kandidata za plaketo oziroma naziv častnega občana.
Komisija za tekoče leto z razpisom določi število priznanj, ki se bodo podelila.
Komisija se lahko odloči, da za preteklo leto ne razpiše podelitve priznanja naziv Častni občan Občine Šentjur, vendar pa ga mora razpisati najmanj vsaki dve leti.
5. člen 
Predlog za podelitev priznanj iz 1. do 3. točke 2. člena tega odloka lahko podajo organi občine, politična organizacija, krajevna skupnost, društvo, podjetje ali druge organizacije oziroma skupnosti, ki imajo sedež v Občini Šentjur ter skupina najmanj petih občanov, predlagatelj pa ne more biti hkrati predlagani.
Predlog za priznanje mora vsebovati:
– podatke o kandidatu (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov oziroma sedež, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo),
– pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov,
– podatke o predlagatelju (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo, seznam podpisnikov v primeru predloga s strani skupine občanov),
– vrsto priznanja,
– utemeljitev predloga.
Predlog za pisno priznanje s knjižno nagrado podajo v okviru razpisa posamezni javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja na območju občine.
Obrazložitev, ki jo v predlogu podajo predlagatelji, mora vsebovati vse podatke o uspehih in prizadevanjih, ki jih je dosegel kandidat za dobitnika priznanja.
Neobrazloženih in prepozno vloženih predlogov komisija ne obravnava.
6. člen 
O podelitvi priznanj iz 2. do 4. točke 2. člena tega odloka odloča župan na predlog komisije.
O podelitvi naziva Častni občan Občine Šentjur odloča občinski svet na predlog komisije.
NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE ŠENTJUR 
7. člen 
Naziv Častni občan Občine Šentjur je najvišje priznanje posamezniku, ki ga podeljuje občinski svet na predlog komisije. Podeli se posamezniku za njegov izjemen prispevek na vseh področjih človekove dejavnosti in ustvarjalnosti, s katerim je prispeval k razvoju, ugledu in promociji občine na državnem ali mednarodnem nivoju.
Ob podelitvi naziva se vroči posebna listina, s katero se poleg naziva podelijo tudi častne pravice. Listina vsebuje namen podelitve, prejemnika ter podpis župana.
Častnemu občanu izkazuje občina posebno čast in pozornost v času življenja kot tudi ob smrti in po njej.
Posebna čast in pozornost se izkazuje:
– z obiski in čestitkami ob osebnih praznovanjih,
– z vabljenjem in prostim vstopom na vse prireditve, ki jih organizira ali je soorganizator občina,
– z brezplačnim prejemanjem vseh publikacij, ki jih izdaja ali pa pri njihovi izdaji sodeluje občina,
– s pomočjo pri izdaji lastnih publikacij, ki so pomembne za občino,
– z izkazano častjo ob in po smrti.
IPAVČEVA PLAKETA 
8. člen 
Ipavčevo plaketo se podeli za življenjsko delo ali za vrhunske uspehe trajnejšega pomena za razvoj in ugled občine najmanj na državnem nivoju. Ob tem se podeli tudi listina z nazivom Ipavčeva plaketa. Listina vsebuje namen podelitve, prejemnika ter podpis župana.
9. člen 
Poleg plakete se prejemniku izroči steklena skulptura v obliki ptice, izdelana po načrtih oblikovalca Petra Arliča. Na podstavku so portreti Ipavcev, na čelni strani podstavka je napis: »Ipavčeva plaketa za leto _____«.
PISNO PRIZNANJE OBČINE ŠENTJUR 
10. člen 
Pisno priznanje Občine Šentjur se podeljuje posameznikom, skupinam občanov, društvom, podjetjem in drugim pravnim osebam s sedežem na območju občine ob izjemnih, tudi enkratnih dosežkih v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
11. člen 
Pisno priznanje je v obliki listine, ki vsebuje namen podelitve, prejemnika ter podpis župana.
PISNO PRIZNANJE S KNJIŽNO NAGRADO 
12. člen 
Pisno priznanje s knjižno nagrado se podeljuje učencem zaključnih razredov osnovnih šol in glasbene šole ter dijakom zaključnih letnikov na predlog posameznega javnega zavoda na območju občine. Podeljujejo se lahko tudi skupinam učencev in dijakov osnovnih šol, glasbene šole ter srednje šole v občini za posebne učne uspehe in dosežke v šolski ter obšolski dejavnosti.
Pisno priznanje je v obliki listine, ki vsebuje namen podelitve, prejemnika ter podpis župana. Ob izročitvi listine se podari tudi knjižna nagrada.
PISNA ZAHVALA ŽUPANA IN PISNO PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE ŠENTJUR 
13. člen 
Ne glede na določila tega odloka lahko župan ob raznih dosežkih, priložnostih in jubilejih sam odloči, da posameznikom, skupinam občanov, društvom, podjetjem in drugim pravnim osebam s sedežem na območju občine podeli pisno priznanje ali pisno zahvalo.
O podelitvi priznanj iz prejšnjega odstavka odloča župan.
PODELITEV PRIZNANJ 
14. člen 
Naziv Častni občan, Ipavčeva plaketa in pisna priznanja (s knjižno nagrado) se podeljujejo na svečani seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.
Priznanja se lahko podelijo tudi ob drugi priložnosti. O tem odloči občinski svet na predlog komisije.
Priznanje ali pohvalo izroči župan na svečani seji občinskega sveta ob občinskem prazniku ali na slovesnosti ob aktualnem dogodku.
15. člen 
V enem letu se lahko podelijo praviloma ena Ipavčeva plaketa, tri pisna priznanja ter eno pisno priznanje s knjižno nagrado za kandidata vsake šole oziroma javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja v občini.
16. člen 
Sredstva za priznanja in njihovo podelitev se zagotavljajo iz sredstev proračuna.
VODENJE EVIDENCE 
17. člen 
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja notranja organizacijska enota občinske uprave, ki vodi splošne zadeve.
18. člen 
Priznanja se vpisujejo v evidenco, ki vsebuje:
– ime in priimek ali naziv prejemnika in
– vrsto podeljenega priznanja.
Osebni podatki iz prejšnjega odstavka so lahko uporabljeni samo v postopku podeljevanja priznanj in v namen arhiviranja.
ODVZEM PRIZNANJA 
19. člen 
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, in sicer po enakem postopku kot so bila podeljena. Obrazložen predlog lahko podajo upravičenci iz prvega odstavka 5. člena tega odloka, o njem pa odloča župan oziroma občinski svet na predlog komisije. Posamezno priznanje se lahko odvzame, če se po podelitvi priznanja zve za nova dejstva, ki so v izrazitem nasprotju z razlogom podelitve.
Priznanje se odvzame tudi, če se prejemnik priznanja priznanju odpove oziroma če prejemnik priznanje vrne ali če zavrne prejem priznanja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 67/01).
21. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2020-7(232)
Šentjur, dne 26. januarja 2021
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti