Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

442. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, stran 1285.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 15. redni seji dne 2. februarja 2021 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje 
1. člen 
(Namen proračunskega sklada) 
(1) S tem odlokom se ustanovi Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb ter druge infrastrukture v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: proračunski sklad).
(2) Proračunski sklad se ustanovi kot evidenčni račun v okviru računa proračuna Mestne občine Celje z namenom ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture.
2. člen 
(Načrtovanje prihodkov in odhodkov, upravljanje proračunskega sklada in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada) 
(1) Prihodki in odhodki proračunskega sklada se načrtujejo z načrtom, ki ga sprejme Mestni svet Mestne občine Celje, pri čemer se za največ 10 % letnih prihodkov proračunskega sklada lahko določi, da se ta sredstva porabljajo za namene, ki z načrtom sicer niso posebej opredeljeni, so pa skladni z namenom proračunskega sklada.
(2) Za upravljanje proračunskega sklada in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada je pristojen župan Mestne občine Celje, ki odgovarja mestnemu svetu za zakonitost upravljanja proračunskega sklada in razpolaganja s sredstvi proračunskega sklada. Župan pa lahko izvrševanje s pooblastilom prenese na drugo osebo.
(3) Strokovna, administrativna in druga opravila za proračunski sklad opravlja notranja organizacijska enota občinske uprave Mestne občine Celje, pristojna za opravljanje nalog s področja infrastrukture in splošnih zadev.
3. člen 
(Viri financiranja in odgovornost za obveznosti proračunskega sklada) 
(1) Proračunski sklad se financira iz naslednjih virov:
– namenskih prejemkov proračuna iz naslova najemnin za infrastrukturo, ki jih v proračunski sklad prispevajo upravljavci infrastrukture v skladu s pogodbami o najemu infrastrukture,
– presežkov prihodkov nad odhodki, ki jih v proračunski sklad prispevajo upravljavci infrastrukture,
– okoljskih dajatev v skladu z veljavno zakonodajo,
– sredstev občinskega proračuna,
– sredstev donacij domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb,
– prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada,
– iz drugih virov.
(2) Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
4. člen 
(Posebnosti razpolaganja s sredstvi proračunskega sklada) 
(1) Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.
(2) Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene določene s tem odlokom.
(3) Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto.
5. člen 
(Prenehanje proračunskega sklada) 
(1) Proračunski sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
(2) Proračunski sklad preneha:
– če proračunski sklad ne izpolnjuje namena, za katerega je bil ustanovljen,
– če sredstva proračunskega sklada ne zadostujejo za izpolnjevanje njegovega namena.
(3) Župan mora v 30 dneh po nastopu pogojev za prenehanje proračunskega sklada predlagati spremembo akta o ustanovitvi proračunskega sklada.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Upravljavci infrastrukture v skladu s sklenjenimi pogodbami o najemu infrastrukture prvič prispevajo denarna sredstva v proračun za namen tega proračunskega sklada na podlagi podatkov zaključnega računa za leto 2020 ter finančnega načrta za leto 2021.
7. člen 
Proračunski sklad prične delovati naslednji dan po uveljavitvi tega odloka.
8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-3/2021
Celje, dne 2. februarja 2021
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti