Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

Št. 013-2/2021-1/5013 Ob-1262/21, Stran 281
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) na podlagi tretjega odstavka 50. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZKUASP) objavlja
javni poziv 
kolektivnim organizacijam in reprezentativnim združenjem uporabnikov za predlaganje članov Sveta za avtorsko pravo
Svet za avtorsko pravo (v nadaljnjem besedilu: svet) je neodvisni strokovni organ, ki ima na podlagi prvega odstavka 49. člena v povezavi s 6. členom ZKUASP pri kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic naslednje pristojnosti: 1. določanje primernih tarif za uporabo avtorskih del in predmetov varstva sorodnih pravic; 2. odločanje o drugih spornih vprašanjih v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma; 3. preverjanje, ali je objavljeni skupni sporazum v skladu z določbami ZKUASP.
Svet sestavljajo predsednik in štirje člani. Kolektivne organizacije skupaj ter reprezentativna združenja uporabnikov skupaj predlagajo vsak po dva člana sveta, od tega vsak vsaj enega kandidata, ki ima najmanj izobrazbo ekonomske smeri, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Člane sveta imenuje minister, pristojen za gospodarstvo, pri čemer lahko zavrne imenovanje predlaganega člana sveta.
Člani sveta morajo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, najmanj tri leta delovnih izkušenj in znanje avtorskega prava. Dva člana sveta morata imeti izobrazbo ekonomske smeri.
Član sveta ne sme biti:
– član vodstva ali organa politične stranke;
– član poslovodstva ali nadzornega odbora ali pooblaščenec kolektivne organizacije ali reprezentativnega združenja uporabnikov;
– oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev; omejitev iz te točke preneha z izbrisom iz kazenske evidence.
Mandat članov sveta traja pet let, preneha pa z imenovanjem novih članov. Če član sveta odstopi, mandat preneha z dnem imenovanja novega člana sveta.
Urad poziva kolektivne organizacije, da v dveh mesecih od objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije skupaj predlagajo dva kandidata za dva člana sveta, in reprezentativna združenja uporabnikov, da skupaj predlagajo dva kandidata za dva člana sveta, ki:
– imata najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, pri čemer ima vsaj en kandidat izobrazbo ekonomske smeri;
– imata najmanj tri leta delovnih izkušenj;
– imata znanje avtorskega prava;
– nista člana vodstva ali organa politične stranke, člana poslovodstva ali nadzornega odbora ali pooblaščenca kolektivne organizacije ali reprezentativnega združenja uporabnikov, ali osebi, ki sta bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev.
Predlagatelji morajo za vsakega kandidata predložiti:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja vsaj treh let delovnih izkušenj;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja avtorskega prava;
– izjavo kandidata, da ni član vodstva ali organa politične stranke;
– izjavo kandidata, da ni član poslovodstva ali nadzornega odbora ali pooblaščenec kolektivne organizacije ali reprezentativnega združenja uporabnikov, in
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev in da izrecno dovoljuje uradu, da za namen izbirnega postopka po tem javnem pozivu, pridobi te podatke iz kazenske evidence; namesto tega se lahko predloži potrdilo iz kazenske evidence, ki ga je kandidat sam pridobil pri Ministrstvu za pravosodje in ni starejše od dneva objave tega javnega poziva.
Če kolektivne organizacije ali reprezentativna združenja uporabnikov v dveh mesecih od objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije, ne bodo skupaj predlagale kandidatov, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje za člana sveta, bo manjkajočega člana sveta predlagal urad.
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Predlog z oznako »Javni poziv« pošljite na naslov: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana.
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti