Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

433. Sklep o podatkih in informacijah za opredelitev banke kot majhne in nekompleksne, stran 1256.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US), prvega odstavka 23. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 575/2013) s spremembami izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o podatkih in informacijah za opredelitev banke kot majhne in nekompleksne 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep podrobneje določa podatke in informacije, ki jih Banka Slovenije upošteva pri presoji izpolnjevanja pogojev iz 145. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 za opredelitev banke ali hranilnice (v nadaljnjem besedilu: banke) kot majhne in nekompleksne.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja bančništvo, v zakonu, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje bank, in Uredbi (EU) št. 575/2013 ter v predpisih, izdanih na njihovi podlagi.
3. člen 
(podatki in informacije za presojo izpolnjevanja pogojev) 
(1) Pri presoji izpolnjevanja pogoja iz podtočke (a) v 145. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 se upošteva, ali banka po zadnjih razpoložljivih podatkih na posamični in, kjer je ustrezno, konsolidirani podlagi izpolnjuje pogoje za veliko institucijo po 146. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Pri presoji izpolnjevanja pogoja iz podtočke (b) v 145. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 se upošteva štiriletno povprečje skupne vrednosti sredstev banke na posamični in, kjer je ustrezno, konsolidirani podlagi, iz poročil po stanju konec leta, pripravljenih in predloženih v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 680/0014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1, v nadaljnjem besedilu: ITS za nadzorniško poročanje).
(3) Pri presoji izpolnjevanja pogoja iz podtočke (c) v 145. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 se upošteva, ali za banko v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ter zakonom, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje bank, veljajo poenostavljene obveznosti glede načrta sanacije in reševanja na posamični in, kjer je ustrezno, konsolidirani podlagi oziroma zanjo ne veljajo obveznosti načrta sanacije in reševanja na posamični podlagi. Za namen prejšnjega stavka šteje:
(a) da za banko ne velja obveznost načrta sanacije na posamični podlagi, če je banka del skupine in ni predmet individualnega načrta sanacije;
(b) da za banko ne velja obveznost načrta reševanja na posamični podlagi, če je banka del skupine in so v zadnjem načrtu reševanja skupine, ki ga pripravi Banka Slovenija kot organ za reševanje na ravni skupine, ali skupni odločitvi o načrtu reševanja skupine, pri kateri sodeluje Banka Slovenije kot organ za reševanje podrejene družbe v skupini, za banko opredeljeni ukrepi za prisilno prenehanje.
(4) Pri presoji izpolnjevanja pogoja iz podtočke (d) v 145. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 se upošteva, ali banka na podlagi zadnjih razpoložljivih poročil, pripravljenih in predloženih v skladu z ITS za nadzorniško poročanje v zvezi z obsegom bilančnih in zunajbilančnih postavk trgovalne knjige iz prvega odstavka 94. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 na posamični in, kjer je ustrezno, na konsolidirani podlagi, izračunava kapitalsko zahtevo za svoje postavke trgovalne knjige v skladu z drugim odstavkom navedenega člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(5) Pri presoji izpolnjevanja pogoja iz podtočke (e) v 145. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 se upošteva, ali banka na podlagi zadnjih razpoložljivih poročil, pripravljenih in predloženih v skladu z ITS za nadzorniško poročanje v zvezi z obsegom bilančnih in zunajbilančnih poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti na posamični in, kjer je ustrezno, na konsolidirani podlagi, presega v navedeni točki predpisane pragove.
(6) Pri presoji izpolnjevanja pogoja iz podtočke (f) v 145. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 se upošteva, ali banka na podlagi zadnjih razpoložljivih poročil, pripravljenih in predloženih v skladu z ITS za nadzorniško poročanje, ločeno v zvezi s sredstvi in obveznostmi, ki se nanašajo na dejavnosti z nasprotnimi strankami iz Evropskega gospodarskega prostora, presega 75 % vseh sredstev in obveznosti banke na posamični podlagi in, kjer je ustrezno, na konsolidirani podlagi, pri čemer so na strani sredstev in tudi na strani obveznosti izvzete izpostavljenosti znotraj skupine.
(7) Pri presoji izpolnjevanja pogoja iz podtočke (g) v 145. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 se upošteva, ali banka za izpolnjevanje bonitetnih zahtev v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 uporablja notranje modele za izračun kapitalskih zahtev za kreditno, tržno in operativno tveganje na posamični in, kjer je ustrezno, konsolidirani podlagi. Navedena zahteva ne velja za podrejeno banko, ki uporablja notranje modele, razvite na ravni skupine, če za skupino veljajo zahteve po razkritju iz člena 433a ali 433c Uredbe (EU) št. 575/2013 na konsolidirani podlagi.
(8) Pri presoji izpolnjevanja pogoja iz podtočke (h) v 145. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 se upošteva izjava banke o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev Banke Slovenije v skladu z določbami zakona, ki ureja bančništvo, v kateri ne nasprotuje oziroma ugovarja opredelitvi banke kot majhne in nekompleksne na posamični in, kjer je ustrezno, na konsolidirani podlagi. Po izdaji odločbe o opredelitvi banke kot majhne in nekompleksne se pri presoji izpolnjevanja pogoja iz tega odstavka kot ugovor banke upošteva vloga, ki jo banka vloži pri Banki Slovenije ter v kateri ugovarja opredelitvi banke kot majhne in nekompleksne.
(9) Pri presoji izpolnjevanja pogoja iz podtočke (i) v 145. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 se upoštevajo zlasti ugotovitve pristojnega organa iz zadnjega opravljenega procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja tveganj v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, vključno s skupnim rezultatom SREP po Smernicah o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) ter nadzorniškem stresnem testiranju (EBA/GL/2014/13), ki vplivajo oziroma so povezani z analizo velikosti, medsebojne povezanosti, zapletenosti ali profila tveganosti posamezne banke. Če je banka del skupine, se upoštevajo ugotovitve iz opravljenega procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja tveganj na ravni skupine oziroma iz skupne odločitve v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo.
4. člen 
(odločba o opredelitvi banke kot majhne in nekompleksne) 
(1) Banka Slovenije na podlagi podatkov in informacij iz 3. člena tega sklepa v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, z odločbo ugotovi izpolnjevanje pogojev iz 145. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 5757/2013 ter banko opredeli kot majhno in nekompleksno.
(2) Če po izdaji odločbe o opredelitvi banke kot majhne in nekompleksne nastopijo okoliščine, na podlagi katerih banka ne izpolnjuje več pogojev iz 145. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 5757/2013, Banka Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, z odločbo odloči o prenehanju opredelitve banke kot majhne in nekompleksne. V tej odločbi določi tudi rok, v katerem se mora banka uskladiti z vsemi zahtevami, ki veljajo za banke.
5. člen 
(prehodna določba) 
Do začetka uporabe zahtev iz Uredbe (EU) št. 575/2013, kot so bile spremenjene z Uredbo (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 150 z dne 7. junija 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2019/876), se:
(a) pri presoji iz četrtega odstavka 3. člena tega sklepa smiselno upoštevajo določbe 94. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
(b) pri presoji iz petega odstavka 3. člena tega sklepa pri izračunu skupne vrednosti pozicij v izvedenih finančnih instrumentih smiselno uporablja način izračuna, kot ga določa 273a. člen Uredbe (EU) 2019/876.
6. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 9. februarja 2021
Dr. Primož Dolenc 
Namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti