Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

473. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2021, stran 1391.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M O D L OK 
o proračunu Občine Piran za leto 2021, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 19. redni seji dne 11. februarja 2021.
Št. 410-6/2020
Piran, dne 12. februarja 2021
Župan 
Občine Piran
Đenio Zadković 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 19. redni seji dne 11. 2. 2021 sprejel naslednji
O D L O K 
o proračunu Občine Piran za leto 2021 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Piran za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do podskupin kontov v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/ Podskupina kontov
Proračun leta 2021
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1.0
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
28.177.271,51
 
TEKOČI PRIHODKI (I.+II.)
22.933.767,84
I.
70
DAVČNI PRIHODKI 
16.967.216,00
700
Davki na dohodek in dobiček
9.887.216,00
703
Davki na premoženje
4.341.000,00
704
Domači davki na blago in storitve
2.739.000,00
II.
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
5.966.551,84
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
4.530.571,00
711
Takse in pristojbine
25.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
303.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
14.500,00
714
Drugi nedavčni prihodki
1.093.480,84
III.
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
810.896,67
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
132.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
678.896,67
IV.
73
PREJETE DONACIJE 
100,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
100,00
V.
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
4.432.508,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.509.271,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.923.237,00
2.0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
32.530.884,24
I.
40
TEKOČI ODHODKI 
7.040.464,22
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.382.931,85
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
381.503,76
402
Izdatki za blago in storitve
3.887.408,61
403
Plačila domačih obresti
46.120,00
409
Rezerve
342.500,00
II.
41
TEKOČI TRANSFERI 
13.334.950,88
410
Subvencije
1.063.100,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.789.078,96
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
2.129.716,01
413
Drugi tekoči domači transferi
5.353.055,91
III.
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
11.432.159,14
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.432.159.14
IV.
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
723.310,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
87.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
636.310,00
3.0
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 1.0 – 2.0
4.353.612,73
B. RAČUN FINANĆNIH TERJATEV IN NALOŽB
4.0 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
1.520,33
751
Prodaja kapitalskih deležev
1.520,33
5.0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
1.307.902,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
1.307.902,00
6.0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0 – 5.0)
–1.306.381,67
C. RAČUN FINANCIRANJA
7.0
ZADOLŽEVANJE (500)
2.825.000,00
500
Domače zadolževanje
2.825.000,00
8.0
ODPLAČILA DOLGA (550)
962.060,92
550
Odplačila domačega dolga
962.060,92
9.0
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (1+4+7-2-5-8)
3.797.055,32
10.0
NETO ZADOLŽEVANJE (7-8)
1.862.939,08
11.0
NETO FINANCIRANJE (6+10-9)
4.353.612,73
12.0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020
3.798.000,00
3. člen 
Podrobnejša razčlenitev razporeditve sredstev proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Piran www.piran.si.
4. člen 
V okviru proračuna deluje proračunski sklad:
– Podračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo se v letu 2021 izloči 180.000,00 eurov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 40.000,00 eurov v posamičnem primeru odloča župan.
O uporabi sredstev nad 40.000,00 eurov odloča občinski svet s posebnim odlokom.
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
5. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Sredstva proračuna se zagotavljajo v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo posamezno področje dela javnih služb in tem proračunom.
Neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna se sredstva med letom razporejajo praviloma enakomerno le za namene, določene v posebnem delu proračuna, v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta, župana drugače določeno.
Ostali prejemniki proračunska sredstva lahko pridobijo za namene, opredeljene v razpisih, pozivih ali na podlagi programov, potrjenih s strani župana.
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi odločb, pogodb ali sklepov.
Kolikor ni v posameznih odlokih drugače odločeno, lahko občina zavrne izdajo katerekoli upravne odločbe, soglasja oziroma kakršnega koli izplačila iz proračuna, kolikor stranka ne izkaže, da je poravnala vse svoje zapadle denarne obveznosti do občine.
6. člen 
Proračunski uporabniki in drugi prejemniki sredstev so dolžni sredstva uporabiti le za namene, določene v proračunu.
Proračunski uporabniki in drugi prejemniki sredstev ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
Krajevne skupnosti lahko v okviru planiranih sredstev, znotraj finančnega načrta svoje krajevne skupnosti, prevzemajo obveznosti samostojno do višine 10.000,00 eurov z DDV. K pravnim poslom nad tem zneskom, morajo pridobiti soglasje župana. Pri pridobivanju, razpolaganju in upravljanju z nepremičninami so krajevne skupnosti dolžne smiselno uporabljati določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in na njegovi podlagi sprejete uredbe.
7. člen 
Za posamezno nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti:
– za pogodbe, ki se v celoti ali v pretežnem deležu financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev,
– za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,
– z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta, na katerega se nanašajo tako, da se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
V primeru neenakomernega priliva prihodkov in posledično likvidnostnih težav, se sredstva proračuna prednostno zagotavljajo za zakonsko določene naloge v sprejetem proračunu in za obseg nalog, ki še omogočajo delovanje uporabnikov proračuna.
Dinamika izvrševanja investicij, opredeljenih v bilanci odhodkov proračuna, se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov.
Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog je dokončanje začetih investicij ter nalog, ki se financirajo iz namensko pridobljenih sredstev in donacij.
9. člen 
Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon, odlok ali drugi akt občinskega sveta, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžen določiti proračunsko postavko za ta namen v tekočem proračunskem letu v okviru večjih pričakovanih namenskih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru pričakovanih prihodkov.
10. člen 
Sredstva proračuna se zagotavlja za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradenj.
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v rokih, ki se za posamezne namene porabe določijo v Zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
V sprejetem proračunu se lahko odpre novi podkonto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe. Lahko se spremeni področje porabe, če je potrebno zaradi pravilne uvrstitve.
Veljavni načrt razvojnih programov se lahko spremeni z uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov in z drugo spremembo projekta.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, lahko neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
11. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa, ki se namenja v investicije v zagotavljanje požarne varnosti,
– namenska sredstva sofinanciranja projektov,
– namenska sredstva unovčenja bančnih garancij,
– komunalni prispevki, ki se namenjajo za gradnjo komunalne infrastrukture,
– sredstva turistične takse, ki se namenjajo skladno s določili zakona, ki uvaja turistično takso,
– sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki se namenjajo skladno s določili zakona, ki koncesijsko dajatev uvaja.
Namenski prihodki proračuna občine so tudi lastna sredstva krajevnih skupnosti oziroma vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna, in sicer:
– prihodki prodaje premoženja in od oddajanja stvarnega premoženja v najem, ki jih krajevne skupnosti namenijo za gradnjo, nakup in vzdrževanje premoženja ter kritje obratovalnih stroškov, skladno z določbami Zakona o javnih financah in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
– prihodki od prodaje blaga in storitev za določeno dejavnost, ki jih krajevne skupnosti uporabijo namensko za kritje stroškov te dejavnosti, morebitni presežek se uporabi skladno s finančnim načrtom;
– donacije, ki jih krajevne skupnosti uporabijo skladno z namenom pridobitve
– in drugi prihodki, ki jih krajevne skupnosti uporabijo skladno s finančnim načrtom.
V primeru, da občinska uprava ali organ, pristojen za nadzor, ugotovi, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi ustavitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna do odprave nepravilnosti.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
12. člen 
Med odhodki proračuna se predvidijo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih po namenih, na katere se nanašajo.
13. člen 
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o porabi sredstev proračunske rezerve do višine 40.000,00 eurov v posamičnem primeru, za namene, določene v 2. točki 49. člena Zakona o javnih financah;
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov, odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna do največ 5 % sprejetega proračuna;
– odloča o zadolžitvi občine v primerih sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev;
– odloča o zadržanju izvrševanja proračuna skladno z zakonom;
– daje soglasje k pravnim poslom krajevnih skupnosti nad višino 10.000,00 eurov brez DDV;
– lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 eurov v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati;
– lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaran;
– lahko odpiše dolg ne glede na vrednost, če ni več pravnih možnosti za izterjavo terjatve (neizterljivost terjatve), ker je pravna oseba prenehala v stečajnem ali drugem postopku, ker je zapuščina ostala brez dedičev, ker terjatev ni bila pravočasno prijavljena v stečajnem postopku, ker je bila obveznost v stečajnem postopku odpuščena ali zaradi drugega dejanja z enakim ali podobnim učinkom;
– odloča o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe med posameznimi postavkami proračuna, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. O izvršenih prerazporeditvah mora šestmesečno poročati občinskemu svetu.
Občinski svet je pristojen za potrjevanje investicijskega programa za investicije nad 500.000 eurov in za potrjevanje dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicije nad 2.500.000 eurov. Za potrjevanje vse ostale investicijske dokumentacije je pristojen župan.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je župan pristojen tudi za potrjevanje vse investicijske dokumentacije za projekte v vrednosti nad 500.000,00 eurov, v kolikor je potrditev te dokumentacije pogoj za prijavo na objavljene razpise za sofinanciranje oziroma pridobitev nepovratnih sredstev. Po prejemu odločbe o odobritvi sofinanciranja je župan dolžan pred nadaljevanjem izvajanja projekta pridobiti naknadno soglasje občinskega sveta k investicijskem programu za investicije nad 500.000,00 eurov.
Župan je pooblaščen za potrditev novelacije investicijske dokumentacije tudi za investicije v vrednosti nad 500.000,00 eurov, vendar največ do 20 % že potrjene vrednosti in pod dodatnim pogojem, da navedena sprememba ne predstavlja dodatne finančne obremenitve za proračun Občine Piran.
14. člen 
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom.
O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet je pristojen za odločanje o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je župan pristojen, da spremeni veljavni načrt razvojnih programov tudi nad 20 % izhodiščne vrednosti projekta ali da vrednostno ali poimensko uskladi načrt razvojnega programa, v kolikor je to potrebno zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev, to je v primeru sofinanciranja projekta s strani državnih oziroma evropskih sredstev ter drugih sofinancerjev projektov.
15. člen 
Sveti krajevnih skupnosti oziroma predsedniki krajevnih skupnosti, če jih svet krajevne skupnosti za to pooblasti, lahko prerazporejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta, v kolikor se tekom izvrševanja načrta ugotovi, da je to nujno potrebno in da s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena ter lahko spremenijo vrednost projektov krajevnih skupnosti v načrtu razvojnih programov.
Svet krajevnih skupnosti lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 eurov v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati in če ni več pravnih možnosti za izterjavo terjatve. Svet krajevne skupnosti lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaran.
16. člen 
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnemu občinskemu uradu predložiti program dela in finančni načrt ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva pristojni občinski urad, župan, nadzorni odbor oziroma občinski svet.
17. člen 
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so prejemniku razporejena iz proračuna odgovarja po pravilih prejemnika odgovorni organ oziroma oseba.
18. člen 
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik Sveta krajevne skupnosti.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA 
19. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 2.825.000,00 eurov.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Piran v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2020
Piran, dne 11. februarja 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Ufficiale Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16) – sentenza della C. Cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo consolidato ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2021, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 19ª seduta ordinaria dell’11 febbraio 2021.
N. 410-6/2020
Pirano, 12. febbraio 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale e successive modificazioni), l’art. 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – Testo Consolidato Ufficiale e successive modificazioni) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nella 19ª seduta ordinaria il giorno 11 febbraio 2021 approva il seguente
D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2021 
I. DISPOSIZIONE GENERALE 
Articolo 1 
Con il presente decreto si definiscono il bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2021, i procedimenti per la sua attuazione e il limite massimo di indebitamento (in prosieguo: bilancio).
II. VALORI DELLA PARTE GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE DELLO STESSO 
Articolo 2 
La parte generale del bilancio di previsione riporta le entrate e le spese, secondo la rispettiva classificazione economica, e a livello di sottogruppi di voci si determina nei seguenti importi:
IN EUR
Gruppo / Sottogruppo di voci
Bilancio di previsione 2021
A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
1.0
ENTRATE (70+71+72+73+74)
28.177.271,51
 
ENTRATE CORRENTI (I+II)
22.933.767,84
I.
70
ENTRATE TRIBUTARIE 
16.967.216,00
700
Imposte sul reddito e sull'utile
9.887.216,00
703
Imposte sul patrimonio
4.341.000,00
704
Imposte nazionali sui beni e sui servizi
2.739.000,00
II.
71
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 
5.966.551,84
710
Partecipazione agli utili e ricavi patrimoniali
4.530.571,00
711
Tasse e contribuzioni
25.000,00
712
Ammende e altre pene pecuniarie
303.000,00
713
Ricavi dalla vendita di beni e servizi
14.500,00
714
Altre entrate extra tributarie
1.093.480,84
III.
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
810.896,67
720
Ricavi dalla vendita di immobilizzazioni materiali 
132.000,00
722
Ricavi dalla vendita di terreni e immobilizzazioni immateriali
678.896,67
IV.
73
DONAZIONI 
100,00
730
Donazioni da fonti nazionali
100,00
V.
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI 
4.432.508,00
740
Trasferimenti da altre istituzioni finanziarie pubbliche
2.509.271,00
741
Fondi trasferiti dal bilancio statale, derivanti dal bilancio dell'Unione europea
1.923.237,00
2.0
SPESE (40+41+42+43)
32.530.884,24
I.
40
SPESE CORRENTI 
7.040.464,22
400
Salari e altre retribuzioni ai dipendenti
2.382.931,85
401
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro
381.503,76
402
Spese per beni e servizi
3.887.408,61
403
Interessi passivi su piazza nazionale
46.120,00
409
Riserve
342.500,00
II.
41
TRASFERIMENTI CORRENTI 
13.334.950,88
410
Sovvenzioni
1.063.100,00
411
Trasferimenti a favore di persone singole e nuclei familiari
4.789.078,96
412
Trasferimenti a favore di organizzazioni e istituzioni non profit
2.129.716,01
413
Altri trasferimenti correnti nazionali
5.353.055,91
III.
42
SPESE DI INVESTIMENTO 
11.387.159,14
420
Acquisto e costruzione di immobilizzazioni materiali
11.387.159,14
IV.
43
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO 
723.310,00
431
Trasferimenti di investimento a favore di persone fisiche e giuridiche non fruitori di bilancio
87.000,00
432
Trasferimenti di investimento a favore di fruitori di bilancio
636.310,00
3.0
DISAVANZO DI BILANCIO 1.0 – 2.0
4.353.612,73
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
4.0 
RESTITUZIONE CREDITI EROGATI E VENDITA DI QUOTE CAPITALE (750+751)
1.520,33
751
Vendita di quote capitale
1.520,33
5.0
CREDITI EROGATI E AUMENTO QUOTE DI CAPITALE (440+441)
1.307.902,00
441
Aumento quote di capitale e investimenti
1.307.902,00
6.0
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE CAPITALE (4.0 – 5.0)
–1.306.381,67
C. CONTO FINANZIARIO
7.0
INDEBITAMENTO (500)
2.825.000,00
500
Indebitamento in ambito nazionale
2.825.000,00
8.0
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
962.060,92
550
Restituzione debiti assunti in ambito nazionale
962.060,92
9.0
MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI 
(1+4+7-2-5-8)
3.797.055,32
10.0
INDEBITAMENTO NETTO (7-8)
1.862.939,08
11.0
FINANZIAMENTO NETTO (6+10-9)
4.353.612,73
12.0
SALDO DI CASSA AL 31/12/2020
3.798.000,00
Articolo 3 
La ripartizione dettagliata della dotazione di bilancio è indicata nella sezione speciale del bilancio, che è parte integrante dello stesso.
La sezione speciale del bilancio è composta dai piani finanziari dei fruitori diretti, suddivisi nelle seguenti parti di programma: comparti di spesa di bilancio, programmi principali e sotto programmi previsti dalla classificazione di programma delle spese dei bilanci comunali. Il sotto programma è suddiviso in partite e queste in sottogruppi di conti e conti definiti dal piano dei conti prescritto.
È parte integrante del bilancio altresì il piano dei programmi di sviluppo per il periodo 2021–2024.
La sezione speciale del bilancio sino al livello di partite di bilancio – di conti e il piano dei programmi di sviluppo si pubblicano sulle pagine internet del Comune di Pirano www.piran.si.
Articolo 4 
Nell’ambito del bilancio è operativo un fondo:
– il Fondo di riserva, istituito ai sensi della Legge sulla finanza pubblica.
Sul Fondo di riserva per il bilancio di previsione del 2021 si stanziano 180.000,00 euro.
L’utilizzo dei mezzi del Fondo di riserva viene disposto dal Sindaco sino all’importo di 40.000,00 EUR per ogni singolo caso.
Il Consiglio comunale decide in merito all’utilizzo di fondi per un importo superiore a 40.000,00 EUR mediante apposito Decreto.
III. ATTUAZIONE DEL BILANCIO 
Articolo 5 
Il bilancio di previsione si attua a livello di voci di bilancio – sottoconto.
I fondi di bilancio si stanziano in conformità alle leggi ed alle disposizioni che regolano i singoli settori d’operatività dei servizi pubblici ed in conformità al presente bilancio.
I fondi del bilancio vengono, di regola, erogati ai fruitori diretti e a quelli indiretti durante il corso dell’anno in maniera uniforme, unicamente per le finalità determinate nella sezione speciale del bilancio di previsione, considerando inoltre gli obblighi scaduti e la situazione di liquidità del bilancio comunale, salvo che con legge o apposito atto del Consiglio comunale o del Sindaco non si preveda diversamente.
Gli altri fruitori di bilancio comunale possono acquisire fondi solamente per le finalità disposte dai bandi, dagli avvisi e/o inviti o dagli altri programmi autorizzati dal Sindaco.
I fondi di bilancio sono erogati in base a decisioni, contratti o deliberazioni.
Fatta eccezione per le eventuali diverse disposizioni contenute nei singoli provvedimenti ovvero decreti, il Comune potrà rigettare l’adozione di qualsivoglia decisione amministrativa, assenso ovvero autorizzazione che impatti sul bilancio, in presenza di pendenze economiche a favore dell’amministrazione da parte del soggetto beneficiario, nella misura del debito pregresso non già dimostrabilmente saldato.
Articolo 6 
I fruitori di bilancio e gli altri beneficiari dei fondi hanno l’obbligo di utilizzare i fondi solamente per le finalità sancite dal bilancio di previsione.
I fruitori dei fondi di bilancio e altri beneficiari dei fondi non possono assumere impegni di spesa e/o obblighi per conto del bilancio comunale in misura maggiore dei fondi stanziati dal documento di previsione per le specifiche finalità.
Le Comunità locali hanno la facoltà di assumere obblighi in modo autonomo, nell’ambito dei fondi pianificati e del loro piano finanziario, sino all’ammontare di 10.000,00 EUR, IVA inclusa. Per i negozi giuridici il cui ammontare superi detto importo è obbligatoria l’acquisizione del nulla osta da parte del Sindaco. Nell’acquisizione, disposizione e gestione di immobili, le Comunità locali sono tenute ad applicare, in maniera analoga, le disposizioni della Legge sul patrimonio disponibile dello Stato e delle autonomie locali, nonché del rispettivo regolamento.
Articolo 7 
Per ogni singola attività possono essere assunti impegni di spesa che andranno in pagamento nell’esercizio successivo, se nel bilancio corrente è presente la relativa partita di spesa.
Il volume complessivo degli impegni assunti dal fruitore diretto a titolo di spese d’investimento e di trasferimenti d’investimento, che andranno in pagamento negli anni successivi, non devono superare il 50 % dei fondi garantiti per singolo compito nel rispettivo bilancio di previsione corrente.
Il volume complessivo degli impegni assunti dal fruitore diretto a titolo di spese correnti (spese per beni e servizi) e trasferimenti correnti, che andranno in pagamento negli anni successivi, non deve superare il 50 % dei fondi garantiti per singolo compito nel rispettivo bilancio di previsione corrente.
Le limitazioni si riferiscono all’assunzione di impegni:
– mediante contratti, finanziati completamente o prevalentemente da entrate finalizzate derivanti dall'UE e da meccanismi finanziari nonché da donazioni,
– mediante contratti relativi all’erogazione dell’energia elettrica, dell’acqua potabile, dei servizi comunali e di altro genere, nonché alle spese telefoniche, necessari per il funzionamento operativo dei fruitori diretti,
– mediante contratti di locazione, salvo i casi in cui, in osservanza di tali contratti, il diritto di proprietà sia trasferito ovvero possa esser trasferito dal locatore al locatario.
Per ogni singolo progetto, il quale è stato previsto nel vigente piano dei programmi di sviluppo, il fruitore diretto può bandire appalti pubblici e assumere impegni di spesa per l’ammontare complessivo del progetto, a condizione che l'investimento sia previsto nel rispettivo bilancio per l'anno in corso.
Gli impegni assunti ai sensi dei commi precedenti con scadenze di pagamento negli anni futuri si prevedono con priorità nel bilancio di previsione dell’anno in cui sono rilevati, con previsioni di spesa sia nel piano finanziario del fruitore diretto che nel piano dei programmi di sviluppo.
Articolo 8 
In caso di afflusso non uniforme delle entrate e, di conseguenza, di problemi di liquidità, i fondi di bilancio sono assicurati in via prioritaria per le mansioni previste dalla legge nel bilancio di previsione approvato e per la portata delle mansioni che consentono il funzionamento dei fruitori di bilancio.
La dinamica d’attuazione degli investimenti, indicati nel conto delle spese, si armonizza nell’ambito delle entrate disponibili complessive.
La priorità nella realizzazione delle attività d’investimento è assegnata alla conclusione degli investimenti avviati e dei compiti, che vengono finanziati dai fondi finalizzati acquisiti e donazioni.
Articolo 9 
Se durante l’attuazione del bilancio è approvata una legge, un decreto o un altro atto del Consiglio comunale, in base al quale insorgono nuovi impegni di spesa per il bilancio comunale, il Sindaco è tenuto a determinare la partita di spesa relativa a detto impegno nel contesto del bilancio corrente, indicandone la copertura nell’ambito di previsti maggiori aumenti delle entrate finalizzate, oppure mediante la ridistribuzione dei fondi nell’ambito delle entrate previste.
Articolo 10 
I fondi di bilancio si garantiscono per il pagamento di acquisizioni già effettuate di beni e servizi e opere edilizie già attuate.
Gli impegni di spesa a carico del bilancio sono pagati nei termini e secondo le modalità sancite per le singole finalità dalla Legge di attuazione del bilancio statale.
Ogni spesa e conseguente esborso di bilancio devono essere documentati da un documento contabile attendibile e valido, con cui si dimostra l’obbligo di pagamento.
Nell’ambito del bilancio di previsione approvato è ammessa l’apertura di un nuovo sottoconto, se ciò è necessario per la corretta rilevazione delle spese. È possibile modificare gli ambiti di spesa, se necessario, per conseguire una classificazione corretta.
Il vigente piano dei programmi di sviluppo può essere modificato con l'inserimento di un nuovo progetto o apportando ulteriori modifiche a un determinato altro progetto.
I progetti, la cui evasione finanziaria risulta trasferita dall’anno precedente a quello in corso in relazione alla traslazione temporale dei pagamenti nell'esercizio corrente, possono essere inseriti dal fruitore diretto nel piano di sviluppo entro 30 giorni dall'entrata in vigore del bilancio di previsione.
Articolo 11 
Sono entrate finalizzate del bilancio di previsione, oltre alle entrate sancite nel primo periodo del primo comma dell’Art. 43 della Legge sulla finanza pubblica, anche le seguenti entrate:
– la tassa per la prevenzione degli incendi, destinata a investimenti atti a garantire la sicurezza antincendio;
– i fondi finalizzati per il cofinanziamento dei progetti;
– i fondi finalizzati incamerati dall'attivazione di garanzie bancarie;
– gli oneri di urbanizzazione, destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione;
– i fondi provenienti dalla tassa di soggiorno, destinati per le finalità previste dalla legge che istituisce la tassa di soggiorno;
– i fondi provenienti dalle imposte di concessione per i giochi d’azzardo particolari, destinati per le finalità previste dalla legge stessa che istituisce le imposte di concessione.
Sono entrate finalizzate del bilancio comunale anche i mezzi propri delle Comunità locali, ovvero tutte le entrate delle stesse comunità che non risultino garantite dal bilancio, e precisamente:
– le entrate derivanti dall’alienazione dei beni del patrimonio e dalla locazione del patrimonio disponibile, che vengono destinate dalle Comunità locali alla costruzione, all’acquisto ed alla manutenzione del patrimonio e alla copertura delle spese di esercizio in conformità alle disposizioni della Legge sulla finanza pubblica, e della Legge sul patrimonio disponibile dello Stato e dei Comuni;
– le entrate derivate dalle vendite di beni e servizi per una determinata attività, che vengono destinate dalle Comunità locali alla copertura delle spese di detta attività; l’eventuale eccedenza si utilizza in conformità al piano finanziario;
– le donazioni, che le Comunità locali utilizzano in conformità alle finalità per le quali sono state percepite e
– le altre entrate, che le Comunità locali utilizzano in conformità al piano finanziario.
Nel caso l’amministrazione comunale o l’organo competente al controllo accerti che la Comunità locale utilizza i mezzi in maniera non finalizzata, ne informa l’esecutore del bilancio di previsione, che ha la facoltà di disporre la sospensione temporanea del finanziamento della Comunità locale con i mezzi del bilancio comunale, sino all’eliminazione dell’irregolarità.
Se le entrate finalizzate corrisposte nel bilancio sono inferiori rispetto a quanto indicato dal bilancio stesso, si assumono e pagano gli obblighi soltanto fino all’importo effettivo dei fondi corrisposti o disponibili.
I fondi finalizzati ricevuti i quali non sono stati utilizzati durante il bilancio dell’esercizio corrente, si trasferiscono all’anno successivo per le stesse finalità.
Articolo 12 
Tra le spese del bilancio si prevedono pure mezzi per il fondo di riserva generale. Detti mezzi si utilizzano per finalità impreviste, per le quali non sono stati stanziati mezzi nel bilancio, o per finalità, per le quali si accerta durante l’anno di esercizio che i mezzi stanziati a bilancio non sono sufficienti, in quanto durante la stesura del bilancio di previsione non si potevano pianificare.
Il Sindaco ha la facoltà di decidere in merito all’utilizzo dei mezzi stanziati nella riserva generale del bilancio di previsione.
I mezzi della riserva generale utilizzati si collocano presso i beneficiari in base alle finalità alle quali sono rilevati.
Articolo 13 
Il Sindaco ha facoltà di decidere in merito:
– all’utilizzo dei fondi di riserva generale sino all’ammontare di 40.000,00 euro per ogni singolo caso, per le finalità disposte dal punto 2°, dell’Art. 49 della Legge sulla finanza pubblica;
– all’assunzione di prestiti a breve termine in favore del bilancio, sino ad un massimo del 5 % del bilancio di previsione approvato, in caso di afflusso non uniforme delle entrate;
– all’indebitamento del Comune nei casi di cofinanziamento degli investimenti dal bilancio dell'Unione europea sino al limite degli stanziamenti e al massimo per il periodo sino al ricevimento degli stessi;
– al blocco dell’attuazione del bilancio di previsione conformemente alla legge;
– al nulla osta ai negozi giuridici stipulati dalle Comunità locali per importi superiori a 10.000,00 euro, IVA esclusa;
– all’esenzione dal pagamento di debiti sino all’ammontare di 1.000,00 EUR per ogni singolo caso, se i costi del procedimento di esazione coatta fossero sproporzionati rispetto all’ammontare del credito, o nel caso in cui il patrimonio del debitore non risultasse liquidabile e conseguentemente il credito non fosse esigibile;
– all’esenzione dal pagamento di crediti a prescindere dal loro valore nel caso siano caduti in prescrizione;
– all'esenzione dal pagamento di debiti a prescindere dal loro valore, nei casi di assenza di ulteriori strumenti giuridici atti al recupero e/o all’esazione di crediti divenuti inesigibili, di cessazione di attività della persona giuridica in seguito a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, di beni ereditari senza eredi, di istanza tardivamente depositata in una procedura fallimentare, di remissione del debito nel corso della procedura fallimentare stessa o nei casi di altro atto avente lo stesso o simile effetto;
– alla ridistribuzione dei diritti non fruiti di utilizzo dei mezzi tra le singole partite del bilancio, se con ciò non è ostacolata l’attuazione dei compiti, per i quali detti mezzi erano previsti. Il Sindaco ha l’obbligo di relazione semestrale al Consiglio comunale in merito alle ridistribuzioni attuate.
Il Consiglio comunale è competente in materia di approvazione del programma di investimento per gli investimenti che superano i 500.000 euro e di approvazione del documento di identificazione del progetto di investimento per gli investimenti che superano i 2.500.000 euro. Il Sindaco ha competenza in materia di approvazione dei restanti atti ovvero documentazione relativa agli investimenti.
Indipendentemente dalle disposizioni di cui al comma precedente, il Sindaco è competente altresì in materia di approvazione di tutta la documentazione relativa agli investimenti per i progetti il cui valore supera i 500.000,00 euro, qualora la condizione per la partecipazione ai bandi pubblici, volti all’ottenimento dei cofinanziamenti ovvero l’ottenimento di contributi a fondo perduto, sia l’approvazione della documentazione suddetta. In seguito alla notifica della decisione sull’approvazione del cofinanziamento, il Sindaco è tenuto ad acquisire il nulla osta da parte del Consiglio comunale al programma di investimento per gli investimenti che superano i 500.000,00 euro prima del proseguimento dell’attuazione dei progetti.
Il Sindaco provvede all’approvazione dell’aggiornamento della documentazione relativa agli investimenti anche qualora questi oltrepassino i 500.000,00 euro, tuttavia sino a un massimo del 20 % del valore già confermato e sotto un’ulteriore condizione ovvero che la modifica non rappresenti un ulteriore onere finanziario per il bilancio di previsione del Comune di Pirano.
Articolo 14 
Il fruitore diretto deve provvedere a armonizzare il piano dei programmi di sviluppo con il bilancio di previsione vigente entro 30 giorni dall'entrata in vigore del bilancio di previsione.
Il Sindaco decide in merito alle modifiche del valore economico dei progetti vigenti fino al 20 % del valore iniziale. Il Consiglio comunale ha competenza di deliberare in merito all’inclusione dei nuovi progetti nel vigente piano dei programmi di sviluppo e alla modifica del valore economico dei progetti che supera il 20 % del valore iniziale dei progetti stessi.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il Sindaco è competente a modificare il piano dei programmi di sviluppo in vigore anche oltre il 20 % del valore iniziale del progetto oppure a provvedere all’armonizzazione del valore e al coordinamento nominale/contestuale del piano del programma di sviluppo qualora ciò fosse necessario per assorbire i fondi statali o europei, ossia nel caso di cofinanziamento del progetto con i fondi statali o europei nonché da parte di altri cofinanziatori dei progetti.
Articolo 15 
Il Consiglio ovvero il Presidente della Comunità locale, se autorizzato dal Consiglio, ha la facoltà di ridistribuire i mezzi nell’ambito del piano finanziario approvato, nel caso durante la sua attuazione si accerti che ciò è strettamente necessario e che con la suddetta ridistribuzione non si metta in pericolo la realizzazione dei compiti per i quali i mezzi erano stati stanziati, nonché di modificare il valore dei progetti della Comunità locale nel piano dei programmi di sviluppo.
Il Consiglio della Comunità locale ha la facoltà di esentare dal pagamento di un credito sino all’ammontare di 1.000,00 euro, per singolo caso, se i costi del procedimento di riscossione coattiva sono sproporzionati rispetto all’ammontare del credito, o nel caso in cui il patrimonio del debitore non risultasse liquidabile e conseguentemente il credito non fosse esigibile e/o in assenza di ulteriori strumenti giuridici di recupero e/o di esazione di crediti inesigibili. Il Consiglio della Comunità locale ha la facoltà di esentare dal pagamento di un debito a prescindere dal suo ammontare, se tale debito è caduto in prescrizione.
Articolo 16 
I fruitori dei mezzi del bilancio comunale hanno l’obbligo di presentare all’ufficio comunale competente il programma di lavoro, il piano finanziario e la relazione inerente la realizzazione dei programmi e l’utilizzo dei mezzi per le singole finalità.
I fruitori hanno l’obbligo di presentare i dati necessari all’analisi della gestione, richiesti dall’ufficio comunale competente, dal Sindaco, dal Comitato di controllo, oppure dal Consiglio comunale.
Articolo 17 
Della legittimità e regolarità dell’utilizzo dei mezzi finalizzati, stanziati dal bilancio in favore del soggetto beneficiario, è responsabile l’autorità, ovvero la persona competente a norma delle regole del beneficiario.
Articolo 18 
La persona autorizzata a disporre dei fondi di bilancio è il Sindaco, ovvero altro soggetto da lui autorizzato.
La persona autorizzata a disporre dei fondi della Comunità locale è il Presidente del Consiglio della Comunità locale.
IV. INDEBITAMENTO 
Articolo 19 
Nell'anno 2021, il limite massimo di indebitamento del Comune di Pirano a rifinanziamento delle passività di bilancio, vale a dire per coprire le eccedenze delle uscite sulle entrate nel conto delle entrate e delle spese, le eccedenze delle uscite sulle entrate nel conto dei crediti finanziari e investimenti nonché il pagamento dei crediti nel conto finanziario, è di 2.825.000,00 EUR.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 20 
Nel periodo dell’esercizio provvisorio del Comune di Pirano, nell’anno 2022, qualora lo stesso si rendesse necessario, saranno applicati il presente Decreto e la Deliberazione sull’esercizio provvisorio.
Articolo 21 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-6/2020
Pirano, 11 febbraio 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti