Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

449. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ilirska Bistrica, stran 1293.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občne Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 15. seji dne 28. 1. 2021 na predlog župana sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 12/01 in Uradne objave občinskega glasila Bistriški odmevi, št. 12/2009)
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 12/01 in Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 12/09) se spremeni 8. člen odloka tako, da se glasi:
»8. člen
V občinski upravi se ustanovijo naslednje organizacijske enote:
– urad župana,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za gospodarstvo in finance,
– oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
– oddelek za razvojne projekte.
V oddelku za gospodarsko infrastrukturo se ustanovi naslednja notranja organizacijska enota:
– režijski obrat.«
2. člen 
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki glasi:
»13.a 
Oddelek za razvojne projekte opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo, vodenje, organizacijo in koordinacijo dela na razvojnih projektih,
– pripravo strokovnih podlag, vodenje, organizacijo in koordinacijo dela na področju načrtovanja in izvajanja razvoja v povezavi z lokalnimi, regionalnimi in državnimi institucijami ter drugimi lokalnimi skupnostmi,
– usklajevanje in vodenje aktivnosti občine oziroma občinske uprave v procesih povezovanja in vključevanja občine v projekte Evropske unije, drugih mednarodnih skupnosti in združenj,
– sodelovanje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja občine,
– usklajevanje in vodenje aktivnosti občine za pridobivanje finančnih sredstev za razvojne projekte,
– zbiranje in obdelovanje statističnih podatkov ter pripravo oziroma koordinacijo analiz in raziskav;
– sodelovanje pri splošni promocijsko-informativni dejavnosti občine in pripravah publikacij, gradiv in drugih promocijskih vsebin,
– izvajanje javnih razpisov (prijave na razpise, objava razpisov), strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi,
– sodelovanje pri pripravi nalog za prijavo na natečaje in javne razpise,
– pripravo, nadzor, sodelovanje in vodenje posameznih projektov v okviru svojega delovnega področja,
– pripravo aktov, gradiv, poročil in drugih informacij za občinske organe in za potrebe zunanjih institucij ter državnih organov,
– priprava občinskih odlokov, strategij, programov, načrtov s področja oddelka,
– druge naloge s področja javnega sektorja in oddelka,
– druge naloge iz pristojnosti občinske uprave na področju oddelka in prenesenih nalog s strani države.«
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
Župan Občine Ilirska Bistrica v roku enega meseca po sprejetju tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica v skladu s tem odlokom, ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev na ustrezna delovna mesta oziroma javno objavi prosta delovna mesta.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03100-1/2001-15
Ilirska Bistrica, dne 28. januarja 2021
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti