Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

432. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave, stran 1255.

  
Na podlagi 3.b člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave 
1. člen 
V Pravilniku o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (Uradni list RS, št. 9/07 in 109/12) se v 1. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).«.
2. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku v drugem stavku besedilo »na pisno zahtevo« nadomesti z besedilom »na zahtevo«, besedilo »po prejemu pisne zahteve« pa z besedilom »po prejemu zahteve«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Institucija nadzornemu organu sporoči ime, priimek, funkcijo, kontaktni naslov, številko telefona, številko telefaksa, številko mobilnega telefona in elektronski naslov osebe, ki je pri instituciji odgovorna za stalno komunikacijo z nadzornim organom. Institucija o spremembi kontaktne osebe in o spremembi njenih podatkov v treh delovnih dneh obvesti nadzorni organ.«.
3. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku za besedilom »posamezne igralne naprave in sistema za prirejanje iger na srečo preko interneta« doda besedilo »v skladu s tem členom«.
V drugem odstavku se izraz »SIST EN 45011« nadomesti z besedilom »SIST ISO/IEC 17065 Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev sistemov za prirejanje iger na srečo preko interneta mora institucija izpolnjevati naslednja pogoja:
– imeti mora akreditacijo PCI (Payment Card Industry) Security Standards Council po zahtevah PCI DSS (Data Security Standard) za preverjanje varnosti informacijskih sistemov;
– zaposlovati mora osebo s potrebnimi znanji in certifikati za izvedbo penetracijskega testiranja in pridobivanja podatkov z nepooblaščenim dostopom v sistem (etični hacking), kar se dokazuje z ustreznim certifikati, ki jih pridobi ta oseba in vsaj eno zaposleno osebo za izvajanje presoj informacijskih sistemov, kar se dokazuje z ustreznim potrdili/certifikati (npr. Certified information systems auditor – CISA, Certified information security manager – CISM).«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
4. člen 
7. člen se črta.
5. člen 
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
»(1) Institucija ima upravni odbor za certificiranje (v nadaljnjem besedilu: odbor) in komisijo za pritožbe nad delom institucije (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Odbor je organ za upravljanje certifikacijskega sistema v skladu s standardom SIST ISO/IEC 17065.
(3) Komisija obravnava prizive in pritožbe na odločitve odbora oziroma njegovih komisij in mora biti vzpostavljena s standardom SIST ISO/IEC 17065.
(4) Odbor in komisija se sestaneta vsaj enkrat letno.
(5) Predstavnik nadzornega organa se ima pravico udeleževati sej odbora in komisije.«.
6. člen 
V 15. členu se v dvanajsti alineji izraz »SIST EN 45011« nadomesti z besedilom »SIST ISO/IEC 17065 Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve«.
V petnajsti alineji se za besedo »pravilnika« črta besedilo »in dokazila o njeni usposobljenosti (poznavanje predpisov, ki urejajo igre na srečo se dokazuje z izjavo vlagatelja, da je kontaktna oseba opravila interno izobraževanje z navedenega področja; poznavanje splošnega upravnega postopka se dokazuje s potrdilom o opravljenem izpitu iz splošnega upravnega postopka; poznavanje internih postopkov, ki se nanašajo na izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave, certificiranje in preskušanje igralnih naprav, se dokazuje z izjavo vodje certifikacijskega organa vložnika, da je kontaktna oseba opravila interno izobraževanje iz navedenega področja in dokazilom o dveletni delovni dobi pri vložniku)«.
7. člen 
V 18. členu se v tretjem odstavku za besedo »skladnosti« črtata vejica in besedilo »na katerega da soglasje nadzorni organ«.
8. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku beseda »ministrstvo« nadomesti z besedilom »nadzorni organ«.
V drugem odstavku se črta drugi stavek.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se pri izvajanju nadzora ugotovi, da institucija ne izpolnjuje zahtev iz tega pravilnika, nadzorni organ izda odločbo, s katero instituciji naloži ukrepe in rok za odpravo nepravilnosti. Nadzorni organ o izdani odločbi obvesti ministrstvo.«.
V četrtem odstavku se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedilom »nadzorni organ in ministrstvo«.
V petem odstavku se besedilo »izda minister odločbo« nadomesti z besedilom »nadzorni organ ministrstvu poda predlog za izdajo odločbe«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Instituciji, ki sta bili v skladu s Pravilnikom o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (Uradni list RS, št. 9/07 in 109/12) imenovani z odločbo ministra, pristojnega za finance, in na dan uveljavitve tega pravilnika izvajata dejavnost izdajanja poročil o preizkusu igralne naprave, morata zahteve iz spremenjenega 6. člena pravilnika izpolniti v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-611/2020
Ljubljana, dne 11. februarja 2021
EVA 2020-1611-0102
mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti