Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

441. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Letuš – vikend naselje desni breg: LD01 – 1, stran 1283.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine Braslovče dne 26. 1. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Letuš – vikend naselje desni breg: LD01 – 1 
1. člen
(pravna podlaga) 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Letuš – vikend naselje desni breg: LD01 – 1 (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18, v nadaljevanju: OPN).
2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 
(1) Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN ter na pobudi investitorja priprave OPPN z dne 16. 10. 2020.
(2) Ker so usmeritve za pripravo OPPN celovito in dovolj podrobno določene v OPN, priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
(3) OPPN se izdeluje za del enote urejanja prostor (EUP) Letuš – vikend naselje desni breg: LD01. Podrobna namenska raba zemljišč znotraj EUP je SS – stanovanjske površine. OPN za del območja EUP Letuš – vikend naselje desni breg: LD01 v tretjem odstavku 85. člena OPN določa postopek predhodne izdelave OPPN.
(4) Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se na podlagi četrtega odstavka 85. člena OPN uporabljajo okvirne usmeritve iz tretjega odstavka 84. člena OPN, in sicer:
– območje se vizualno, komunalno in funkcionalno sanira
– določi se enotna podoba EUP
– oblikuje se jedro naselja s skupnimi javnimi površinami
– prvenstveno naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: 111 Enostanovanjske stavbe, 1121 Dvostanovanjske stavbe, 1242 Garažne stavbe, 127 Druge nestanovanjske stavbe, 2 Gradbeni inženirski objekti in drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP
– izjemoma naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: 121 Gostinske stavbe 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti, 125 Industrijske stavbe in skladišča vendar samo v sklopu parcele, namenjene gradnji objektov 111 Enostanovanjske stavbe ali 11210 Dvostanovanjske stavbe
– predlagan faktor izrabe parcele, namenjene gradnji je 0,8
– predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji je 0,4
– višina novih objektov naj se omeji z višino obstoječih objektov v EUP
– predlagana max. etažnost je K+P+1 ali K+P+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m
– predlagano oblikovanje objektov je: značilnosti objektov naj v čim večji možni meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer so izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih, nakloni strešin od 30 do 45°, zaželene dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, sleme mora potekati vzporedno z daljšo stranico
– pri nadaljnjem načrtovanju je še posebej potrebno upoštevati ukrepe glede varstva pred podtalnico, poplavno varnost in območja ohranjanja narave ob Savinji.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
(1) Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parcelno številko 469/398, 469/355 in 469/339 k.o. 984 Letuš. Okvirna površina območja OPPN je 1.382 m2. Območje obravnave OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja OPPN. Območje obravnave je mogoče dopolniti tudi s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
(2) Predmet načrtovanja OPPN je legalizacija enostanovanjske stavbe (klasifikacija stavb razred CC-SI:11100) z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo. Legalizacija bo upoštevala usmeritve iz OPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.
(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike skladno s 65. členom ZUreP-2.
(4) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka OPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi 119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
FAZE POSTOPKA
ROKI
(1)
Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava sklepa v uradnem glasilu in na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
januar 2020
(2)
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje 
30 dni
(3)
Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)
21 dni
(4)
Pridobivanje konkretnih smernic (državnih) NUP – faza se izvede samo v primeru, če se presodi, da splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske ureditve 
30 dni, hkrati s fazo (2)
(5)
Izdelava osnutka OPPN 
30 dni po prejemu vseh smernic iz faze (4) v kolikor se pridobivajo
(6)
Občina izvede sodelovanje z javnostjo 
tekom faze (5)
(7)
Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
(8)
Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(9)
Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
(10)
Dopolnitev osnutka OPPN in OP na podlagi mnenj iz faze (8)
30 dni
(11)
Objava dopolnjenega osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov)
min. 30 dni
(12)
Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti, objava stališč na spletni strani občine in na krajevno običajen način
15 dni
(13)
Izdelava predloga OPPN in dopolnitve OP na podlagi stališč iz faze (12)
30 dni / po prejemu stališč
(14)
Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na predlog OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(15)
Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (14)) 
MOP
(16)
Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na okolju sprejemljivi
MOP
(17)
Sprejem OPPN z odlokom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi, objava odloka v uradnem glasilu in spletni strani občine 
30 dni
(18)
Posredovanje Odloka o OPPN na MOP, javna objava na spletni strani MOP 
15 dni
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina Braslovče na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – območna pisarna Celje
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
4. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
5. Telemach d.d. Ljubljana
6. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
7. Simbio d.o.o.
8. Občina Braslovče.
(2) Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
3. Ministrstvo za zdravje
4. Ministrstvo za kulturo
5. Zavod RS za varstvo narave.
(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu z 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo na svetovnem spletu, tj. na spletni strani Občine Braslovče: https://www.braslovce.si/.
(2) Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in območjem OPPN v fazi izdelave osnutka OPPN kot je predvideno v 6. členu, faza (6), in sicer z objavo na spletnih straneh občine ali podobnem načinu sodelovanja z javnostjo.
(3) Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem OPPN z objavo osnutka OPPN na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN kot je predvideno v 6. členu, faza (11).
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave OPPN, morebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelava geodetskega načrta, elaborat ekonomike in pripravo vseh strokovnih podlag in rešitev zagotovi pobudnik oziroma investitor OPPN.
(2) Sredstva za vodenje postopka OPPN in uradne objave (v uradnem glasilu, spletni strani ipd.) zagotovi občina.
10. člen 
(določitev objave) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Braslovče: https://www.braslovce.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3503-9/2020-4
Braslovče, dne 26. januarja 2021
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti