Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

459. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojenčke v Občini Pivka, stran 1305.

  
Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 14. seji dne 4. 2. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratnem prispevku za novorojenčke v Občini Pivka 
1. člen
S tem pravilnikom se ureja dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence družin iz območja Občine Pivka, določa upravičence, višino denarnega prispevka, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve denarnega prispevka.
2. člen 
Enkratni denarni prispevek, je enkratna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen 
Upravičenec do enkratne denarne pomoči za novorojenca je starš novorojenca, ki je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Pivka.
Pogoj za pridobitev pravice je, da ima stalno bivališče v Občini Pivka eden izmed staršev in otrok za katerega se uveljavlja prispevek.
4. člen 
Pravico do denarnega prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi.
5. člen
Pravica do denarnega prispevka za novorojenca se uveljavlja z vlogo pri občinski upravi Občine Pivka. Rok za vložitev vloge je najkasneje 2 meseca po otrokovem rojstvu.
Ne glede na prvi odstavek, lahko starši uveljavljajo denarni prispevek v roku 9 mesecev od rojstva, če obstajajo za to utemeljeni razlogi (hospitaliziranost, otrok je nedonošen, urejanje državljanstva in drugi utemeljeni razlogi).
6. člen
V vlogi (vloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca) je potrebno navesti podatke o državljanstvu in stalnem prebivališču za vlagatelja in za novorojenca, številko osebnega računa, na katerega se nakaže denarna pomoč, davčno številko in EMŠO vlagatelja.
Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– potrdilo o družinski skupnosti, če je število otrok v družini štiri ali več.
Občinska uprava po uradni dolžnosti pridobi ostala dokazila iz uradnih evidenc.
Na podlagi prejete vloge občinska uprava izda odločbo s katero ugotovi upravičenost do denarnega prispevka oziroma sklep o zavrnitvi vloge.
7. člen 
Višina denarnega prispevka za novorojenca znaša 300,00 EUR. Sredstva se povišajo za 170 EUR, če je novorojenček tretji (ali več) otrok v družini.
Sredstva se zagotovijo iz proračuna Občine Pivka in se nakažejo na transakcijski račun zakonitega zastopnika – vlagatelja, ki je podal vlogo.
8. člen 
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe ali pristojnega centra za socialno delo lahko določi, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
9. člen 
Denarni prispevek se nakaže na transakcijski račun vlagatelja najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2021 dalje.
Z dnem uveljavitve preneha veljati Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojenčke v Občini Pivka, št. 121-1/2014, z dne 27. 1. 2014.
Št. 9000-14/2021
Pivka, dne 4. februarja 2021
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti